Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Dźwięki materiałowe w budynkach
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-1-508-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Kamisiński Tadeusz (kamisins@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Program modułu obejmuje zjawiska rozprzestrzeniania się fali dźwiękowej w materiałach i konstrukcjach budowlanych oraz metody ograniczenia propagacji drgań i hałasu przenoszonego drogą materiałową.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę dotyczącą propagacji drgań i dźwięku drogą materiałową w budynkach. IAK1A_W06, IAK1A_W07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Zna i romunie metody ochrony budynków przed drganiami i hałasem propagującym się drogą materiałową. IAK1A_W11, IAK1A_W06, IAK1A_W07, IAK1A_W22 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna metody wyznaczania wielkości, które charakteryzują zabezpieczenia wibroakustyczne w budynkach. IAK1A_W08, IAK1A_W05, IAK1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zidentyfikować źrodła dźwięków materiałowych w budynkach. IAK1A_U27, IAK1A_U17, IAK1A_U26 Sprawozdanie
M_U002 Potrafi zastosować rozwiązania wibroakustyczne umożliwiające redukcję dźwięków propagowanych drogą materiałową w budynkach. IAK1A_U16, IAK1A_U15, IAK1A_U19, IAK1A_U26 Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi wyznaczyć parametry wibroakustyczne materiałów. IAK1A_U16, IAK1A_U17, IAK1A_U05 Wykonanie projektu,
Sprawozdanie
M_U004 Potrafi wykonać obliczenia skuteczności zabezpieczeń wibroakustycznych ograniczających transmiję dźwięków drogą materiałową. IAK1A_U09, IAK1A_U07, IAK1A_U19, IAK1A_U26 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Umie współpracować z innymi branżami w zakresie projektowania zabezpieczeń wibroakustycznych w budynkach. IAK1A_K01, IAK1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
42 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę dotyczącą propagacji drgań i dźwięku drogą materiałową w budynkach. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i romunie metody ochrony budynków przed drganiami i hałasem propagującym się drogą materiałową. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody wyznaczania wielkości, które charakteryzują zabezpieczenia wibroakustyczne w budynkach. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zidentyfikować źrodła dźwięków materiałowych w budynkach. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować rozwiązania wibroakustyczne umożliwiające redukcję dźwięków propagowanych drogą materiałową w budynkach. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi wyznaczyć parametry wibroakustyczne materiałów. - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi wykonać obliczenia skuteczności zabezpieczeń wibroakustycznych ograniczających transmiję dźwięków drogą materiałową. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie współpracować z innymi branżami w zakresie projektowania zabezpieczeń wibroakustycznych w budynkach. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 42 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 42 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
 1. Drgania i dźwięki materiałowe w budynku

  - zjawisko propagacji drgań i dźwięków w strukturze budynku,
  - klasyfikacja drgań i dźwięków materiałowych w budynkach,
  - identyfikacja źrodeł drgań i hałasu propagowanego drogą materiałową.

 2. Badania parametrów materiałów i elementów stosowanych do redukcji drgań i dźwięków materiałowych w budynkach

  - sztywność dynamiczna materiałów stosowanych pod podłogi pływające,
  - zmniejszenie poziomu uderzeniowego przez elementy pokryć podłogowych,
  - wyznaczenie parametrów dla doboru wibroizolacji urządzeń montowanych w budynkach.

 3. Projektowanie zabezpieczeń wibroakustycznych budynków – metody redukcji drgań

  - założenia projektowe,
  - uwarunkowania prawne i wymagania normowe,
  - metody obliczeniowe,
  - ograniczenie oddziaływania źródeł drgań i hałasu u źródła,
  - ograniczenie drgań i dźwięków materiałowych na drodze propagacji – podłogi pływające, pokrycia podłogowe, podłogi specjalne, sposoby łączenia ścian, wibroizolacja klatek schodowych, sposoby posadowienia stropów.

 4. Obliczenia zabezpieczeń wibroakustycznych w budynkach

  - metody i modele obliczeniowe,
  - obliczenia wibroizolacji urządzeń w budynkach,
  - obliczenia zmieniejszenia poziomu uderzeniowego przez pokrycia podłóg.

 5. Propagacja drgań i hałasu w budynku drogą materiałową – badania doświadczalne

  - metody badań i ocena oddziaływania drgań oraz dźwięków propagujących się drogą materiałową na budynek i na ludzi w budynku,
  - identyfikacja źródeł dźwięków materiałowych,
  - identyfikacja dróg propagacji drgań i dźwięków w budynku drogą materiałową.

 6. Konstrukcje lekkie

  - rodzaje lekkich konstrukcji stosowanych we współczesnym budownictwie,
  - rozwiązania systemowe,
  - najczęstsze błędy w stosowaniu konstrukcji lekkich i ich konsekwencje.

 7. Projekt i realizacja zabezpieczeń wibroakustycznych w budynkach

  - przykłady obliczeniowe,
  - przykładowe realizacje,
  - pomiary kontrolne i powykonawcze.

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):
 1. Pomiar zmniejszenia poziomu uderzeniowego przez elementy pokryć podłogowych
 2. Badanie sztywności dynamicznej materiałów sprężystych stosowanych pod podłogi pływające
 3. Badania skuteczności redukcji dźwięków materiałowych przez pokrycia podłogowe w warunkach terenowych
 4. Badania dróg transmisji dźwięku drogą materiałową w budynku
 5. Pomiar i ocena izolacyjności akustycznej od dźwiękow uderzeniowych w budynku
 6. Badania i ocena skuteczności wibroizolacji budynku
 7. Badanie transmisji dźwięku przez lekką przegrodę o konstrukcji systemowej
Ćwiczenia projektowe (14h):
 1. Projekt zabezpieczeń wibroakustycznych podłóg

  - pokrycia podłgowe,
  - podłogi pływające,
  - podłogi specjalne,

 2. Projekt rozwiązania ograniczającego transmisję dźwięku drogą boczną przez konstrukcję budynku
 3. Projekt okładzin ścian i sufitu ograniczjących promieniowanie dźwięku do pomieszczenia
 4. Obliczenia izolacyjności akustycznej jednorodnych przegród w budynkach
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o analizy przykładowych realizacji rozwiązań ograniczjących propagację dźwieku droga materialową.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych:

 • obecność na zajęciach (dopuszczlna 1 nieobecność),
 • zaliczenie wszystkich sprawozdań z laboratoriów w zespołach maksymalnie 2 osobowych,
 • zaliczenie wszystkich kolokwiów,

Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych:

 • obecność na zajęciach (dopuszczlna 1 nieobecność),
 • zaliczenie wszystkich projektów,

Warunki dopuszczenia do zaliczenia poprawkowego:

 • zaliczenie wszystkich sprawozdań z laboratoriów oraz projektów,
Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu jest niedozwolona.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Ćwiczenia projektowe wykonywane są idywidualnie zgodnie z instrukcją przedstawioną przez prowadzącego i pod jego nadzorem na stanowisku komputerowym.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z ocen:
- średnia ocen z kolokwiów cząstkowych (waga 0,4),
- średnia ocen z projektów (waga 0,3),
- średnia ocen ze sprawozdań (0,3).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoryjne: możliwość odrobienia wybranych ćwiczeń w ramach prac naukowych zespołu Akustyki Architektonicznej
Ćwiczenia projektowe: temat, na którym student był nieobecny musi być odrobiony w ramach indywidualnej prezentacji wykonanego projektu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Cempel C.: Podstawy wibroakustyki i diagnostyki maszyn, WNT Warszawa 1982;
Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, PWN Warszawa 2001;
Fahy, F.J.: Foundations of Engineering Acoustics, London, Academic Press, 2001,
Faulkner L.L.: Handbook of industrial noise control, New York, Industrial Press Inc. 1976.
Hassan O.A.B: Building Acoustics and Vibration. Theory and Practice. Singapore, World Sciantific Publishing Co. Pte. Ltd. 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak