Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Narzędzia programowe na licencji wolnoźródłowej w ochronie środowiska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-1-606-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Borkowski Bartłomiej (bborkow@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student uzyska wiedzę z zakresu konsolidacji narzędzi informatycznych w budowie systemu monitoringu z wykożystaniem jednopłytkowych systemów komputerowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada podstawową wiedzę na temat organizacji i działania systemów komputerowych IAK1A_W13
M_W002 Posiada podstawową wiedzę na temat struktury i działania systemów operacyjnych (procesy i wątki, systemy plików, zarządzanie pamięcią, obsługa urządzeń, komunikacja międzyprocesowa) IAK1A_W13
M_W003 Posiada podstawową wiedzę na temat poleceń systemu Unix i narzędzi IAK1A_W13
M_W004 Zna i rozumie zasady użycia skryptów powłoki systemu operacyjnego IAK1A_W13
M_W005 Zna podstawowe algorytmy, ich własności i zasady programowania komputerów IAK1A_W13
M_W006 Posiada wiedzę nt. struktur, algorytmów oraz metod przetwarzania danych w systemach bazodanowych IAK1A_W13
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi napisać program w pakiecie obliczeniowym OCTAVE IAK1A_U22
M_U002 Potrafi napisać program w języku wysokiego poziomu (C, C++, PHP ) który posiada podstawowe konstrukcje: funkcje z parametrami, tablice i wskaźniki, pętle, struktury i unie, instrukcje wyboru, operacje wejścia/wyjścia, wyrażenia i operatory IAK1A_W13
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
24 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę na temat organizacji i działania systemów komputerowych + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada podstawową wiedzę na temat struktury i działania systemów operacyjnych (procesy i wątki, systemy plików, zarządzanie pamięcią, obsługa urządzeń, komunikacja międzyprocesowa) + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada podstawową wiedzę na temat poleceń systemu Unix i narzędzi + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie zasady użycia skryptów powłoki systemu operacyjnego + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna podstawowe algorytmy, ich własności i zasady programowania komputerów + - - - - - - - - - -
M_W006 Posiada wiedzę nt. struktur, algorytmów oraz metod przetwarzania danych w systemach bazodanowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi napisać program w pakiecie obliczeniowym OCTAVE - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi napisać program w języku wysokiego poziomu (C, C++, PHP ) który posiada podstawowe konstrukcje: funkcje z parametrami, tablice i wskaźniki, pętle, struktury i unie, instrukcje wyboru, operacje wejścia/wyjścia, wyrażenia i operatory - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 24 godz
Przygotowanie do zajęć 21 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (12h):

1. Omówienie systemów serwerowych na licencji wolnoźródłowej. Instalacja, konfiguracja i zarządzanie kontami użytkowników. Podstawowe komendy i polecenia Unixowe. Zarządzanie czasem i procesami.
2. Omówienie aplikacji PHP, Apache oraz C++, instalacja, konfiguracja oraz tworzenie i uruchamianie aplikacji. Omówienie aplikacji systemów baz danych w monitoringu, instalacja i konfiguracja systemu MySQL, zarządzanie kontami użytkowników, przykładowy projekt bazy danych.
3. Sprzężenie aplikacji PHP i C++ z systemem baz danych, rejestracja wyników.
4. Omówienie aplikacji do rejestracji i dystrybucji sygnałów audio.
5. Omówienie aplikacji Octave i biblioteki FFT w analizie sygnałów.
6. Omówienie projektu systemu monitoringu akustycznego.

Ćwiczenia laboratoryjne (12h):

1) Przygotowanie stanowiska laboratoryjnego, instalacje i konfiguracja Virtual Box
Instalacja systemu UNIX w systemie wirtualnych maszyn Virtual Box.
2) Konfiguracja systemu UNIX w kontekście realizowanego projektu systemu rejestracji danych akustycznych i pozaakustycznych.
3) Projekt GUI realizowanego zadania.
4) Omówienie, przygotowanie i testowanie skryptu automatycznego gromadzenia danych.
5) Prezentacja graficzna rejestrowanych danych z wykorzystaniem pakietu OCTAVE.
6) Wkorzystanie minikomputerów w budowie autonomicznych systemów monitoringu.
7) Prezentacja zespołowa projektu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zrealizowanie wszystkich zadań z ćwiczeń laboratoryjnych oraz zrealizowanie projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena jest obliczana następująco:
laboratoria 70 %
prezentacja końcowa projektu 25 %
krótka rozmowa z prowadzącym przedmiot 5%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych na zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Linux. Komendy i polecenia Autor: Sosna Łukasz Wydawnictwo Helion 2014
GNU OCTAVE ttps://www.gnu.org/software/octave/
Raspberry Pi Wydawca: Rheinwerk Verlag Gmbh, Rheinwerk Verlag Gmbh, Rheinwerk 2018
PHP i MySQL. Dla każdego Autor: Lis Marcin Wydawnictwo Helion 2017
Linux Mint. Technologia i podstawy Autor: LaCroix Jay Wydawnictwo Helion 2015

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak