Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sekwencery i programy notacyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-1-612-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Pluta Marek (pluta@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot obejmuje wiedzę i umiejętności związane ze współcześnie stosowanymi narzędziami komputerowymi do tworzenia i przetwarzania zapisu nutowego

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 student zna programy i narzędzia do tworzenia i przetwarzania zapisu nutowego IAK1A_W20 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi dobrać narzędzia odpowiednie do określonych zadań w pracy z nutami IAK1A_U15, IAK1A_U27 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 potrafi tworzyć i przetwarzać zapis nutowy na komputerze IAK1A_U27 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 sprawnie łączy wiedzę muzyczną z biegłością w odpowiednich narzędziach komputerowych IAK1A_K05, IAK1A_K06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
26 10 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 student zna programy i narzędzia do tworzenia i przetwarzania zapisu nutowego + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi dobrać narzędzia odpowiednie do określonych zadań w pracy z nutami - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi tworzyć i przetwarzać zapis nutowy na komputerze - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 sprawnie łączy wiedzę muzyczną z biegłością w odpowiednich narzędziach komputerowych + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 26 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
 1. Przegląd oprogramowania i narzędzi do zapisu muzyki. (2 godz.)
 2. Systemy do składu nut bez interfejsu graficznego. (2 godz.)
 3. Programy notacyjne z interfejsem graficznym. (2 godz.)
 4. Tracker i sekwencer. (2 godz.)
 5. MIDI i nuty w oprogramowaniu DAW. (2 godz.)
Ćwiczenia laboratoryjne (16h):
 1. Konfiguracja wybranych programów. Połączenie z kontrolerem MIDI i syntezatorem. (4 godz.)
 2. Skład prostego materiału nutowego. (2 godz.)
 3. Skład partytury orkiestrowej. (2 godz.)
 4. Import, edycja, eksport i odsłuch materiału nutowego w programie notacyjnym. (2 godz.)
 5. Wykorzystanie możliwości sekwencera. (4 godz.)
 6. Import, edycja i wykorzystanie materiału nutowego w oprogramowaniu DAW. (2 godz.)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wszystkich zadań z ćwiczeń laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z zadań

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczony przedmiot „zasady muzyki” w ramach studiów na kierunku Inżynieria akustyczna (alternatywnie: ukończona szkoła muzyczna I stopnia)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M. PLUTA. Zasady muzyki i notacja muzyczna. Wydawnictwa AGH, 2012.
M. PLUTA. Sound synthesis for music reproduction and performance. Kraków, Wydawnictwa AGH, 2019.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

M. PLUTA. Zasady muzyki i notacja muzyczna. Wydawnictwa AGH, 2012.
M. PLUTA. Sound synthesis for music reproduction and performance. Kraków, Wydawnictwa AGH, 2019.

Informacje dodatkowe:

-