Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki bezprzewodowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-1-613-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Młynarczyk Janusz (janusz.mlynarczyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot omawia najważniejsze zagadnienia związane z technikami transmisji bezprzewodowej w nowoczesnych systemach bezprzewodowych oraz wybrane popularne systemy bezprzewodowe

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma podstawową wiedzę z zakresu sposobów modulacji i kodowania sygnałów na potrzeby transmisji bezprzewodowych, problematyki kanału radiowego, oraz systemów antenowych IAK1A_W04, IAK1A_W20, IAK1A_W16 Zaliczenie laboratorium,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 ma podstawową wiedzą z zakresu działania systemów bezprzewodowych stosowanych do transmisji sygnałów akustycznych, w szczególności systemów radiofonicznych oraz systemów telefonii komórkowej. IAK1A_W20 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 ma podstawową wiedzę na temat sposobu realizacji transmisji bezprzewodowej w bezprzewodowych sieciach komputerowych. IAK1A_W15, IAK1A_W20, IAK1A_W16 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystać oprogramowanie komputerowe do analizy działania systemów bezprzewodowych oraz oceny ich możliwości. Rozumie również parametry anten i potrafi dobrać właściwą antenę do danego systemu transmisji danych. IAK1A_U11, IAK1A_U09, IAK1A_W16 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę z zakresu sposobów modulacji i kodowania sygnałów na potrzeby transmisji bezprzewodowych, problematyki kanału radiowego, oraz systemów antenowych + - + - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzą z zakresu działania systemów bezprzewodowych stosowanych do transmisji sygnałów akustycznych, w szczególności systemów radiofonicznych oraz systemów telefonii komórkowej. + - + - - - - - - - -
M_W003 ma podstawową wiedzę na temat sposobu realizacji transmisji bezprzewodowej w bezprzewodowych sieciach komputerowych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać oprogramowanie komputerowe do analizy działania systemów bezprzewodowych oraz oceny ich możliwości. Rozumie również parametry anten i potrafi dobrać właściwą antenę do danego systemu transmisji danych. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):
 1. Podstawowe pojęcia z zakresu systemów bezprzewodowych

  Pasma radiowe i ich wykorzystanie, schemat blokowy systemu bezprzewodowego, pojęcie kanału radiowego, budżet łącza bezprzewodowego, szum, interferencje, wielodrogowość, zaniki, propagacja fal radiowych w warunkach miejskich, architektury systemów bezprzewodowych, metody realizacji transmisji dwukierunkowej i wielodostępu.

 2. Systemy telefonii komórkowej

  Budowa systemów komórkowych, opis działania, techniki transmisji bezprzewodowej w systemach 2G, 3G i 4G.

 3. Bezprzewodowe lokalne sieci komputerowe

  Techniki transmisji bezprzewodowej w sieciach komputerowych, rozpraszanie widma, transmisja na wielu nośnych, szczegóły warstwy fizycznej standardów z rodziny IEEE 802.11 (Wi-Fi).

 4. Systemy radiofoniczne

  Systemy radiofonii analogowej i cyfrowej, Digital Radio Mondiale, Digital Audio Broadcasting, Digital Multimedia Broadcasting,

 5. Anteny

  Podstawowe pojęcia z zakresu techniki antenowej, budowa anten.

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):
Modelowanie i analiza warstwy fizycznej systemów bezprzewodowych

Wykorzystanie oprogramowania komputerowego do analizy technik transmisji bezprzewodowych w celu utrwalenia wiedzy z wykładu. Modelowanie prostych struktur antenowych. Realizacja prostej transmisji bezprzewodowej przy pomocy urządzeń radia programowego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:
1. Zaliczenie laboratorium wymagające wykonania wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych w programie (dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność, którą można odrobić w ramach dodatkowego terminu wyznaczonego przez prowadzącego),
2. Obecność na wykładach (dopuszczalna jest jedna nieobecność),
3. Pozytywna ocena z egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, którego kluczowym elementem jest udział w wykładzie. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie oceny z laboratorium (52%) oraz z egzaminu (48%) zgodnie ze skalą ocen obowiązującą na AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jedną nieobecność na laboratorium można odrobić w ramach dodatkowego terminu pod koniec semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

J. Młynarczyk, Wykład z przedmiotu Techniki bezprzewodowe.
K. Wesołowski, Systemy radiokomunikacji ruchomej, WKŁ, Warszawa, 2006
W. Hołubowicz, M. Szwabe, Systemy radiowe z rozpraszaniem widma, CDMA : teoria, standardy, aplikacje, Poznań, Motorola Polska, 1998.
D.M. Pozar, „Microwave and RF wireless systems”, John Wiley Sons, 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1 J. MŁYNARCZYK, P. Koperski, A. Kułak, “Multiple-site investigation of the properties of an HF radio channel and the ionosphere using Digital Radio Mondiale broadcasting”, Advances in Space Research ; ISSN 0273-1177. — 2012 vol. 49 iss. 1, s. 83–88.
2 J. MŁYNARCZYK, “Wide-beam high-efficiency microstrip patch-based antenna for broadband wireless applications”, Microwave and Optical Technology Letters ; ISSN 0895-2477. — 2011 vol. 53 no. 2, s. 286–288.
3 A. Kulak, J. MŁYNARCZYK, “ELF Propagation Parameters for the Ground-Ionosphere Waveguide
With Finite Ground Conductivity”, IEEE Antennas and Wireless Propagation, vol. 61, no. 3, 2013.
4 J. MŁYNARCZYK, A. KUŁAK, J. Salvador “The accuracy of radio direction finding in the extremely low frequency range”, Radio Science ; ISSN 0048-6604. — 2017 vol. 52 iss. 10, s. 1245–1252.

Informacje dodatkowe:

Brak