Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka zawodowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-1-615-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Marczuk Radosław (marczuk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w poznanym zakładzie i zakładach podobnego typu IAK1A_W09 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W002 poznaje warunki pracy, jej przebieg w cyklach dziennym, tygodniowym lub miesięcznym i typowe problemy związane z pracą w poznanym miejscu pracy i miejscach podobnych IAK1A_U06 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi realizować samodzielnie lub zespołowo podstawowe zadania inżynierskie IAK1A_K02, IAK1A_K01, IAK1A_K03, IAK1A_K06, IAK1A_U15 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów IAK1A_U10, IAK1A_U15 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi pracować w zespole i indywidualnie, skutecznie komunikować się z przełożonymi i innymi członkami zespołu, pozyskiwać wiedzę praktyczną od innych członków zespołu IAK1A_K07, IAK1A_K05, IAK1A_K02, IAK1A_K01, IAK1A_K03, IAK1A_K04, IAK1A_K06 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w poznanym zakładzie i zakładach podobnego typu - - - - - - - - - - -
M_W002 poznaje warunki pracy, jej przebieg w cyklach dziennym, tygodniowym lub miesięcznym i typowe problemy związane z pracą w poznanym miejscu pracy i miejscach podobnych - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi realizować samodzielnie lub zespołowo podstawowe zadania inżynierskie - - - - - - - - - - -
M_U002 umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi pracować w zespole i indywidualnie, skutecznie komunikować się z przełożonymi i innymi członkami zespołu, pozyskiwać wiedzę praktyczną od innych członków zespołu - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 0 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 100 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą oceny końcowej jest sprawozdanie z praktyki, mogą też brane być pod uwagę ewentualne opinie otrzymane przez opiekuna praktyki z zakładu pracy

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znalezienie przez studenta miejsca praktyki i załatwienie potrzebnych formalności

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak