Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekoakustyka
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-1-707-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Piechowicz Janusz (piechowi@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot o roli dźwięku w środowisku, dźwięku jako waloru krajobrazu. Tematyka dyrektyw UE dot. zachowania środowiska naturalnego i wybrane aspekty Prawa Ochrony Środowiska. Omawiane są problemy krajobrazu dźwiękowego miast, obszarów zurbanizowanych i wiejskich, aspekty akustyki zrównoważonego budownictwa, pojęcia geofonia, biofonia i antropofonia. Źródła dźwięków podwodnych – morza i oceany, ekoakustyka głębi oceanów i wód morskich,

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma wiedzę w zakresie fizyki klasycznej oraz podstaw fizyki współczesnej, w szczególności - podstawową wiedzę na temat ogólnych zasad fizyki, wielkości fizycznych, oddziaływań fundamentalnych - uporządkowaną wiedzę z mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu drgającego i falowego, fizyki statystycznej, elektryczności, magnetyzmu, optyki IAK1A_W04, IAK1A_W11, IAK1A_W10, IAK1A_W20, IAK1A_W06, IAK1A_W08 Kolokwium
M_W002 ma wiedzę w zakresie podstaw akustyki - zna podstawowe pojęcia pola akustycznego i zależności między nimi - zna podstawowe prawa wyprowadzone z zasad zachowania - zna podstawowe modele pól i układów akustycznych - zna analogie... IAK1A_W06 Kolokwium
M_W003 ma wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania IAK1A_W05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody i techniki pomiaru i estymacji podstawowych wielkości elektrycznych, akustycznych i mechanicznych IAK1A_W08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W005 ma wiedzę niezbędną do oceny wpływu działania hałasu i drgań na człowieka i jego środowisko IAK1A_W11 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ma ogólną wiedzę z zakresu metrologii akustycznej, zna i posługuje się aparaturą do pomiarów dźwięków IAK1A_K07, IAK1A_K05, IAK1A_U10, IAK1A_K01, IAK1A_U05, IAK1A_W20, IAK1A_U07, IAK1A_W06, IAK1A_K04 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
32 20 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma wiedzę w zakresie fizyki klasycznej oraz podstaw fizyki współczesnej, w szczególności - podstawową wiedzę na temat ogólnych zasad fizyki, wielkości fizycznych, oddziaływań fundamentalnych - uporządkowaną wiedzę z mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu drgającego i falowego, fizyki statystycznej, elektryczności, magnetyzmu, optyki + - - - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę w zakresie podstaw akustyki - zna podstawowe pojęcia pola akustycznego i zależności między nimi - zna podstawowe prawa wyprowadzone z zasad zachowania - zna podstawowe modele pól i układów akustycznych - zna analogie... + - - - - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania - - + - - - - - - - -
M_W004 ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody i techniki pomiaru i estymacji podstawowych wielkości elektrycznych, akustycznych i mechanicznych + - - - - - - - - - -
M_W005 ma wiedzę niezbędną do oceny wpływu działania hałasu i drgań na człowieka i jego środowisko - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma ogólną wiedzę z zakresu metrologii akustycznej, zna i posługuje się aparaturą do pomiarów dźwięków - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 32 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

1.Zadania ekoakustyki. Rola dźwięku w środowisku. Dźwięk jako walor krajobrazu
2.Obszary Natura2000. Dyrektywy UE dot. zachowania środowiska naturalnego. Wybrane aspekty Prawa Ochrony Środowiska
3.Krajobraz dźwiękowy miast, obszarów zurbanizowanych i wiejskich
4.Akustyka zrównoważonego budownictwa, presja urbanizacji. Dźwięk jako element oceny i kwalifikacji krajobrazu. Metody badań
5.Świat dźwięków przyrody nieżywionej – geofonia, infradźwięki.Dźwięki natury żywej – biofonia . Rola dźwięku w życiu fauny
6.Dźwięki antropogeniczne – szczególnie uciążliwe dla środowiska źródła tego hałasu
7.Wpływ hałasu na faunę i florę, metody oceny
8.Akustyka obszarów leśnych. Metody ochrony fauny (zielone mosty, przejścia dla zwierząt, zabezpieczenia od szlaków komunikacyjnych), ekrany akustyczne w krajobrazie
9.Źródła dźwięków podwodnych – morza i oceany, ekoakustyka głębi oceanów i wód morskich
10.Czy chronić krajobrazy dźwiękowe? Kierunki kształtowania krajobrazów dźwiękowych

Ćwiczenia laboratoryjne (12h):

1. Zasady BHP, Propagacja dźwięku w przestrzeni otwartej dla różnego typu podłoża (laboratorium zewnętrzne)
2. Rejestracja dźwięków biogenicznych i antropogenicznych (laboratorium zewnętrzne)
3. Analiza spektrogramów zarejestrowanych dźwięków biogenicznych
4. Analiza zarejestrowanych dźwięków antropogenicznych
5. Dźwięki sąsiedztwa – ścieżka akustyczna
6. Test sprawdzający, zaliczenie sprawozdań

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Pozytywne zaliczenie sprawozdań z laboratoriów i zaliczeniu testu z zakresu treści wykładów

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena testu z wykładów (50%) + ocean sprawozdań z laboratoriów (50%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prowadzący zajęcia laboratoryjne zobowiązany jest do umożliwienia studentowi uzupełnienia zaległości wynikłych z nieobecności na zajęcia na warunkach wcześnie ustalonych. Czas pracy studenta poświęcony na odrabianie zaległości powinien być nie mniejszy niż na wykonanie zadania przez studentów uczestniczących w zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wykłady

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Środowisko akustyczne Spitsbergenu : wybrane zagadnienia — Acoustic environment of Spitsbergen : selected issues / D.CZOPEK, P.MAŁECKI, J.PIECHOWICZ, J.WICIAK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018.
Quietness in the soundscape of the Białowieża National Park / J. WICIAK, D. MLECZKO, A. OZGA, G. WSZOŁEK, J. WIERZBICKI, J. PIECHOWICZ, P. MAŁECKI // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2015 vol. 128 no. 1-A: Acoustical Engineering 2015, s. A-79–A-84. — Bibliogr. s. A-83–A-84
Acoustic studies of glacier, karst and lava caves / Janusz PIECHOWICZ, Dorota CZOPEK, Paweł MAŁECKI, Jerzy WICIAK // W: Inter-Noise 2018 [Dokument elektroniczny] : proceedings of Inter-Noise 2018 : The international congress and exposition of noise control engineering : impact of noise control engineering : 26–29 August, Chicago, Illinois USA / eds. David Herrin, Joseph Cuschieri, Gordon Ebbitt. Washington DC : The Institute of Noise Control Engineering of the United States of America
Industrial noise in the Arctic settlement, J.PIECHOWICZ, J.WICIAK, Dorota CZOPEK, Jakub PIECHOWICZ // W: EURONOISE 2018 [Dokument elektroniczny] : Heraklion, 27–31 May 2018 : conference proceedings. EAA-HELINA, (Proceedings (Euronoise) ; ISSN 2226-5147). — S. 553–557
1
Impulse response measurements in Niepolomice Forest / PIECHOWICZ Janusz, Żegleń Filip, PIECHOWICZ Jakub // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2017 vol. 42 no. 3, s. 551. OSA 2017 : LXIV Open Seminar on Acoustic : Piekary Śląskie, Poland, September 11–15, 2017.

Noise control in urban parks in Cracow / B.Chojnacki, J.PIECHOWICZ, M.Matys, K.Piotrowski, EURONOISE 2018: Heraklion, 27–31 May 2018: conference proceedings. EAA-HELINA, cop. 2018. — (Proceedings (Euronoise) . — S. 2543–2546

Informacje dodatkowe:

Brak