Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie w środowisku LabVIEW 2
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIAK-1-711-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Akustyczna
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Korbiel Tomasz (tkorbiel@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Budowania wielowątkowych systemów pomiarowych w środowisku LabVIEW z wykorzystaniem karty dźwiękowej oraz pomiarowej. Komunikacja i strumieniowy przesył danych za pomocą standardów komunikacyjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania. IAK1A_W13 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Zna elementy toru elektroakustycznego, rodzaje występujących w nim urządzeń i ich przeznaczenie, charakteryzujące je parametry i sposoby ich pomiaru. Zna i rozumie procesy rejestracji, przetwarzania, archiwizacji, transmisji i odtwarzania dźwięku. IAK1A_W20, IAK1A_W19 Zaliczenie laboratorium,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z modelowaniem i projektowaniem układów, urządzeń i oprogramowania akustycznego — integrować pochodzącą z różnych źródeł wiedzę z dziedziny akustyki, elektroniki, informatyki, mechaniki i innych dyscyplin. Potrafi twórczo wykorzystywać istniejące oprogramowanie specjalistyczne, korzystać z bibliotek istniejących programów i dostosowywać je do potrzeb uzyskania rozwiązania. IAK1A_U08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Umie przeprowadzić pomiary akustyczne i wibracyjne przy pomocy odpowiednich urządzeń i właściwych technik pomiaru oraz prawidłowo udokumentować ich wyniki. Potrafi projektować proste algorytmy przetwarzania sygnałów oraz proste systemy sprzętowe cyfrowego przetwarzania sygnałów. IAK1A_U22, IAK1A_U17 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
32 0 0 26 6 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania. - - + + - - - - - - -
M_W002 Zna elementy toru elektroakustycznego, rodzaje występujących w nim urządzeń i ich przeznaczenie, charakteryzujące je parametry i sposoby ich pomiaru. Zna i rozumie procesy rejestracji, przetwarzania, archiwizacji, transmisji i odtwarzania dźwięku. - - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z modelowaniem i projektowaniem układów, urządzeń i oprogramowania akustycznego — integrować pochodzącą z różnych źródeł wiedzę z dziedziny akustyki, elektroniki, informatyki, mechaniki i innych dyscyplin. Potrafi twórczo wykorzystywać istniejące oprogramowanie specjalistyczne, korzystać z bibliotek istniejących programów i dostosowywać je do potrzeb uzyskania rozwiązania. - - + + - - - - - - -
M_U002 Umie przeprowadzić pomiary akustyczne i wibracyjne przy pomocy odpowiednich urządzeń i właściwych technik pomiaru oraz prawidłowo udokumentować ich wyniki. Potrafi projektować proste algorytmy przetwarzania sygnałów oraz proste systemy sprzętowe cyfrowego przetwarzania sygnałów. - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 32 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Inne 16 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (26h):

1. Pomiar i generacja sygnałów akustycznych za pomocą karty dźwiękowej.
2. Pomiar i generacja sygnałów za pomocą kart pomiarowych.
3. Wielowątkowe systemy pomiarowe.
4. Sposoby synchronizacji kanałów i urządzeń pomiarowych.
5. Transmisja danych pomiarowych z wykorzystaniem standardów TCP/IP – UDP.
6. Zastosowanie modulacji sygnałów w akustyce.
7. Identyfikacja parametrów torów audio.
8. Integracja platformy Arduino z środowiskiem LabVIEW.

Ćwiczenia projektowe (6h):

1. Omówienie tematów projektów.
2. Przedstawienie i omówienie najczęstszych problemów związanych z programowaniem w środowisku LabVIEW.
3. Prezentacja zrealizowanych projektów przez studentów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wszystkich zadań z ćwiczeń laboratoryjnych.
Prezentacja projektu zrealizowanego w ramach zajęć projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość budowy i obsługi komputera. Podstawy analizy matematycznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. LabVIEW Core 3 Course Manual – National Instruments Corporation
2. Świsulski D.: Przykłady cyfrowego przetwarzania w LabVIEW, Wydawnictwo Politechniki
Gdańskiej, 2014.
3. Komputerowe Systemy Pomiarowe – Waldemar Nawrocki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Monitoring the Main Gearbox of a Bucket-Wheel Excavator Using CompactRIO – Paweł Pawlik, Dariusz Dąbrowski, Case Study, National Instruments.

2. Implementation of Neural Classifier in LabVIEW – Dariusz Dąbrowski, Paweł Pawlik, Case Study Booklet, National Instruments,

3. Multichannel data acquisition system for vibroacoustic signals – Janusz Piechowicz, Paweł Pawlik, Mechanics and Control 2012, vol. 31 no. 4.

Informacje dodatkowe:

Brak