Ogólna charakterystyka kierunku studiów i programu studiów:
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Forma studiów:
Stacjonarne
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
trzy
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie:
90
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:
Magister inżynier
Dziedzina/-y nauki, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 • Dyscypliny Liczba punktów ECTS Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie
  inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 90 100
  Termin rozpoczęcia cyklu:
  2019/2020, semestr letni
  Wskazanie związku kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

  Zgodnie z misją i strategią AGH kształcenie na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii na kierunku
  Inżynieria Górnicza, specjalność Górnictwo Podziemne zmierza do kształtowania u studentów
  umiejętności pozyskiwania i praktycznego wykorzystywania wiedzy, logicznego,
  konstruktywnego, perspektywicznego i kreatywnego myślenia, szybkiego i trafnego
  wnioskowania oraz podejmowania racjonalnych decyzji. Dzięki współpracy z pracodawcami
  programy kształcenia dostosowane są do zmieniających się oczekiwań rynku pracy, przy
  równoczesnej dbałości o wysoką jakość na wszystkich poziomach kształcenia. Umożliwia to
  kształcenie studentów posiadających specjalistyczną wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym,
  która stwarza możliwość łatwej adaptacji do różnych stanowisk we współczesnych podmiotach
  szeroko rozumianej gospodarki narodowej. Program studiów daje studentom narzędzia do
  wytworzenia postawy mobilności i przedsiębiorczości zarówno podczas studiów jak i w pracy
  zawodowej, a także kształtowanie odpowiedzialności obywatelskiej.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności zakładanych efektów uczenia się z tymi potrzebami :

  W programie studiów uwzględnione są wymagania stawiane przez Wyższy Urząd Górniczy oraz zakłady przemysłowe, dzięki którym absolwenci będą mogli podejmować prace na odpowiednich stanowiskach oraz będą mogli uzyskiwać uprawnienia zgodnie z wymaganiami odpowiednich rozporządzeń branżowych. Duży nacisk położony jest na rolę inżynierii górniczej w pozyskiwaniu surowców niezbędnych do rozwoju gospodarczego kraju.

  Ścieżki kształcenia – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile występują) :
  Ścieżki dyplomowania – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego albo drugiego stopnia, o ile występują) :
  Nazwy specjalności w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów drugiego stopnia, o ile występują) :
  Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne (PL)
  Mining geomechanics and underground construction (EN)

  Ogólne informacje o programie studiów

  Ogólne informacje związane z programem studiów (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów) :

  Kierunek studiów Inżynieria Górnicza należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Kierunek jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: budownictwo, geologia i inżynieria środowiska.
  Kształcenie na kierunku Inżynieria Górnicza prowadzone jest od początku istnienia Uczelni czyli od 1919 roku. Podstawowe cele kształcenia na studiach II stopnia kierunku Inżynieria Górnicza, specjalność Górnictwo Podziemne obejmują przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojętej technologii udostępniania, pozyskiwania i przetwarzania różnych złóż surowców stałych. Dla realizacji tych celów program studiów zawiera rozszerzone w stosunku do I stopnia zagadnienia z zakresu:
  • nauk matematyczno-technicznych, nauk o Ziemi, gospodarki surowcami mineralnymi i zarządzania środowiskiem,
  • geologii złóż, miernictwa, geomechaniki i maszyn górniczych,
  • podziemnego lub odkrywkowego udostępniania i przygotowania do eksploatacji złóż kopalin stałych, kierowania procesami wydobywczymi z uwzględnieniem zagadnień proekologicznych i szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego,
  • przeróbki różnych surowców mineralnych, metod ich wzbogacania oraz ochrony środowiska tych procesów,
  • techniki strzelniczej, prognozowania i zwalczania zagrożeń naturalnych w górnictwie oraz projektowania i wykonywania podziemnych obiektów inżynierskich.
  Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w:
  • podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem podziemnych obiektów inżynierskich w tym tuneli,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się usługami dla potrzeb górnictwa,
  • kopalnianych stacjach geofizycznych oraz zakładach przeróbki mechanicznej i wzbogacania
  surowców,
  • biurach projektowych,
  • stacjach ratownictwa górniczego,
  • przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa geotechnicznego,
  • organach nadzoru górniczego.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów :

  Analiza ostatnich wyników badania losu absolwentów wykazuje że po ukończeniu studiów na kierunku Inżynieria Górnicza (wcześniej Górnictwo i Geologia) niemal 86 % absolwentów podejmuje pracę, a 7,8 % nie może znaleźć pracy. Dodatkowo część absolwentów podejmuje własną działalność gospodarczą. Pozostali albo kontynuują naukę albo mają zagwarantowaną pracę na podstawie wcześniejszych umów. Większość, bo ponad 82 % absolwentów, uzyskuje zatrudnienie zgodne z kierunkiem studiów i taki sam odsetek zatrudnionych posiada umowę o pracę. Oceniając studia w kontekście wykonywanej pracy 77% respondentów stwierdziło, że studia całkowicie lub częściowo przygotowały ich do pracy zawodowej.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wymagań i zaleceń komisji akredytacyjnych, w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej i środowiskowych komisji akredytacyjnych :

  Wydział podsiada aktualną akredytację instytucjonalną na lata 2016-2022 – Uchwała Nr
  428/2016 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 1 września 2016 r. w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
  We wszystkich zakresach wymogi spełnione były „w pełni”. Na podstawie raportu PKA z przeprowadzonej w 2016 roku akredytacji instytucjonalnej na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii uwzględniono następujące zalecenia: na bieżąco uzupełniane są w bibliotece Wydziału najczęściej poszukiwane pozycje literaturowe, zwiększono udział studentów w badaniach ankietowych dotyczących modułów zajęć i prowadzących zajęcia.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów przykładów dobrych praktyk :

  1. Opracowanie i upublicznienie ujednoliconych zestawów zagadnień/pytań egzaminacyjnych obowiązujących na kierunkowym egzaminie dyplomowym (na studiach II stopnia), wskazanie obszarów merytorycznych o znaczeniu priorytetowym dla danego kierunku studiów, ukierunkowanie studenta w przygotowaniach do egzaminu.
  2. Wprowadzenie – w zakresie bieżącej kontroli i oceny postępów w nauce studenta – semestrów kontrolnych i dwu progowego deficytu punktów transferowych (ECTS), na studiach II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych).
  3. Opracowanie i wdrożenie jednoznacznych i klarownych kryteriów dotyczących przepisywania ocen z przedmiotów wcześniej zaliczonych, uporządkowanie i upowszechnienie informacji w zakresie możliwości oraz trybu ubiegania się o przepisanie oceny.
  4. Opracowanie wewnętrznego, zunifikowanego elektronicznego systemu jako narzędzia pozwalającego na zdalne zapisy na prace dyplomowe i przedmioty obieralne (specjalistyczne, humanistyczno-społeczne, fakultety) poprzez witrynę internetową wydziału.

  Informacja na temat współdziałania w zakresie przygotowania programu studiów z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, społecznymi :

  Przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii funkcjonuje Rada Konsultacyjna złożona z przedstawicieli otoczenia społeczno – gospodarczego. Rada stanowi platformę pozyskiwania informacji oraz identyfikowania potrzeb otoczenia gospodarczego. W zakresie programu studiów na kierunku Inżynieria Górnicza swoją opinię wyraża Komisja ds. Szkoleń działająca przy Wyższym Urzędzie Górniczym, która wskazuje zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji dla absolwentów kierunku.

  Warunki rekrutacji na studia:
  Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

  Inżynieria Górnicza jest kierunkiem technicznym, w związku z tym kandydaci na kierunek powinni posiadać głównie uzdolnienia matematyczne i techniczne. Ze względu na bardzo szeroki zakres zagadnień technicznych (inżynierskich), a także innych takich jak zagadnienia ekonomiczne i prawne, konieczna jest umiejętność syntetycznego myślenia i formułowania wniosków. Kandydat powinien wykazywać się również zdolnością do rozszerzania swojej wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych dla tego kierunku studiów (matematyka, fizyka i technologie informacyjne) na poziomie wyższym. Niezbędny jest też dobry stan zdrowia, a także pewne uzdolnienia organizacyjne.

  Warunki rekrutacji, z uwzględnieniem laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich :

  Rekrutacja jest prowadzona zgodnie Uchwałą nr 41/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020, oraz Zarządzeniem Nr 9/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2019/2020 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja.

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów :
  Minimalna liczba studentów: 30
  Maksymalna liczba studentów: 60

  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach
  zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 90 ECTS
  zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów 7 ECTS
  zajęć o charakterze praktycznym, kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć laboratoryjnych, projektowych, praktycznych i warsztatowych 48 ECTS
  zajęć podlegających wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia) 67 ECTS
  zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 5 ECTS
  zajęć z języka obcego 2 ECTS
  praktyk zawodowych 0 ECTS
  zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie, z uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności (dotyczy tylko studiów o profilu ogólnoakademickim) 78 ECTS
  zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie (dotyczy tylko studiów o profilu praktycznym) 0 ECTS

  Praktyki zawodowe

  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych:

  Na studiach II stopnia kierunek Inżynieria Górnicza, specjalność Górnictwo Podziemne nie ma obowiązkowych praktyk zawodowych objętych programem studiów, ale student może indywidualnie po uzgodnieniu z opiekunem praktyk odbyć 4 tygodniową praktykę zawodową.

  Szczegółowe zasady realizacji programu studiów ustalone przez Dziekana Wydziału (tzw. zasady studiowania)

  Zasady wpisu na kolejny semestr:

  Warunkiem zaliczenia semestru studiów jest: uzyskanie zaliczenia wszystkich obowiązkowych dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia oraz specjalności zajęć umieszczonych w planie tego semestru studiów. Zaliczenie semestru studiów oraz potwierdzenie uzyskania wpisu na kolejny semestr studiów dokonywane jest w systemie teleinformatycznym Uczelni nie później niż w ciągu tygodnia od rozpoczęcia
  kolejnego semestru studiów.
  W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru studiów bądź nie uzyskał wpisu na dany semestr w terminie określonym w ust. 6, Dziekan Wydziału podejmuje decyzje o powtarzaniu przez studenta semestru studiów, o udzieleniu urlopu lub o skreśleniu z listy studentów, w zależności od dotychczasowego przebiegu studiów.
  Student może ubiegać się o wpis na kolejny semestr studiów z tzw. dopuszczalnym łącznym deficytem punktów (max. 12 pkt). Wniosek w tej sprawie należy złożyć do Dziekana Wydziału. W przypadku gdy student nie zaliczył większej liczby zajęć Dziekan dokonuje korekty semestralnych planów zajęć studenta, o których mowa w §7 ust. 18 RS, kierując go na urlop, w czasie którego student ma nadrobić powstałe dotychczas zaległości. Semestry czwarty i szósty stanowią semestry kontrolne. Do końca semestru szóstego muszą zostać wyrównane wszystkie deficyty z poprzednich semestrów.

  Zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS :

  Zgodnie z obowiązującym od dnia 01.10.2013 r. Regulaminem Studiów Akademii Górniczo-Hutniczej Rada Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 29.05.2014 r. podjęła uchwałę dotyczącą dopuszczalnego deficytu punktów ECTS dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Deficyt punktowy wynosi:
  - na studiach stacjonarnych dopuszczalny łączny deficyt wynosi 12 punktów ECTS, w tym maksymalnie 9 punktów ECTS z jednego semestru;
  - na studiach niestacjonarnych dopuszczalny łączny deficyt wynosi 15 punktów ECTS, w tym maksymalnie 12 punktów ECTS z jednego semestru.

  Dopuszczalny deficyt punktów ECTS:
  15
  Organizacja zajęć w ramach tzw. bloków zajęć:

  Na II stopniu studiów na kierunku Inżynieria Górnicza w specjalności Przeróbka Surowców Mineralnych nie
  występują zajęcia realizowane w ramach bloków zajęć. W przypadkach wynikających z charakteru zajęć, przedmioty takie mogą być realizowane w blokach na wniosek prowadzącego zajęcia.

  Semestry kontrolne:
  0
  Warunki odbywania indywidualnego programu studiów:

  Student Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, spełniający warunki określone w Regulaminie Studiów może odbywać studia według indywidualnego programu studiów (IPS), w tym planu studiów za zgodą Dziekana Wydziału (Uchwała Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii nr 40/2015 z dnia 29.10.2015). Student składa w tym celu wniosek o przyznanie indywidualnego programu studiów do Prodziekana ds. Kształcenia właściwego dla kierunku studiów wraz z uzasadnieniem do końca semestru poprzedzającego wnioskowane zmiany w programie studiów. Do wniosku studenta o IPS należy dołączyć dokumenty potwierdzające
  przyczynę ubiegania się o IPS. W przypadku indywidualnych programów studiów obejmujących dobór modułów zajęć, metod i form kształcenia oraz modyfikację liczby punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów, Prodziekan ds. Kształcenia wyznacza opiekuna naukowo-dydaktycznego. Opiekunem naukowo-dydaktycznym może być pracownik Uczelni, posiadający stopień co najmniej doktora.

  Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczególności system kontroli praktyk i ich zaliczania :

  Praktyki zawodowe nie są obowiązkowe zgodnie z programem studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Górnicza.

  Zasady obieralności modułów zajęć:

  Moduły wybierane są grupy przedmiotów modułów kierunkowych oraz w języku angielskim. Są one realizowane odpowiednio na 2 i 3 semestrze.

  Zasady obieralności ścieżek kształcenia, ścieżek dyplomowania lub specjalności albo kwalifikacji na nie :

  Wybór specjalności II stopniu studiów odbywa się na etapie rekrutacji na studia II stopnia, na zasadach punktowych rankingowych.

  Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania :

  Wymienione warunki reguluje Uchwała Rady Wydziału nr 31/2012 z dnia 29.11.2012 r.– tekst jednolity (ze zmianami wprowadzonymi Reasumpcją Uchwały z dnia 24.04.2014 r. oraz Uchwałami: 17/2015, 49/2015, 18/2016, 1/2017 i 13/2017).
  Temat pracy dyplomowej powinien być podjęty przez studenta nie później niż na jeden rok przed planowym terminem ukończenia studiów. Lista tematów prac dyplomowych wraz z ich opiekunami jest udostępniana studentom w semestrze poprzedzającym semestr dyplomowy. Zapis na dany temat odbywa się na stronie:
  https://dyplomy.gorn.agh.edu.pl/ najpóźniej w semestrze poprzedzającym semestr dyplomowy. Wybór tematu jest warunkiem wpisu studenta na ostatni semestr studiów. Zmiana tematu pracy, zmiana opiekuna lub zgłoszenie dodatkowego tematu możliwe jest na wniosek opiekuna za pisemną zgodą Dziekana. Natomiast temat pracy magisterskiej powinien być wybrany nie później niż na jeden semestr przed końcem toku studiów. Warunkiem złożenia (rejestracji) pracy dyplomowej jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów, w tym planem studiów, przedmiotów i praktyk (uzyskanie tzw. absolutorium) oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej przez opiekuna i recenzenta.
  Zakres i forma egzaminu inżynierskiego są udostępniane studentom najpóźniej na 3 miesiące przed wyznaczonym jego terminem. Obowiązują dwa terminy tego egzaminu: pierwszy i poprawkowy. Do terminu poprawkowego egzaminu dopuszczani są studenci, którzy nie przystąpili do terminu pierwszego lub uzyskali z tego terminu ocenę niedostateczną. W przypadku usprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu magisterskiego Dziekan Wydziału może wyznaczyć dodatkowy termin tego egzaminu. Po złożeniu pracy dyplomowej i uzyskaniu pozytywnej oceny z Ogólnego Egzaminu Kierunkowego Magisterskiego student może przystąpić do obrony pracy dyplomowej.
  Obrona pracy dyplomowej odbywa się przed Komisją Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego, w składzie:
  a. Przewodniczący: Dziekan Wydziału lub osoba przez niego upoważniona,
  b. Opiekun pracy dyplomowej,
  c. Recenzent pracy dyplomowej.
  Dyplomant przedstawia główne tezy swojej pracy (w czasie ok. 10-15 minut), a członkowie Komisji mogą zadawać pytania dotyczące problematyki zawartej w pracy dyplomowej magisterskiej.
  Ocena egzaminu dyplomowego ustalana jest przez Komisję Egzaminacyjną. Ocena jest ogłaszana zainteresowanym studentom niezwłocznie po zakończeniu prac Komisji. Za przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej, potwierdzone uzyskaniem pozytywnej końcowej oceny pracy dyplomowej oraz pozytywnej oceny egzaminu dyplomowego, na ostatnim semestrze studiów II stopnia student otrzymuje 20 punktów ECTS.

  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów:

  1. Ocena z Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego ustalona zostaje na podstawie średniej ważonej z ocen z Ogólnego Egzaminu Kierunkowego i prezentacji pracy magisterskiej, z wagami odpowiednio 0,75 i 0,25 w oparciu o zapisy Regulaminu Studiów (§ 27 ust. 2 i 4).
  2. Ocena końcowa, jako wynik ukończenia studiów, jest wyliczana zgodnie z zasadami przewidzianymi Regulaminem Studiów z wykorzystaniem odpowiednich wag tj.: 0,6 dla średniej oceny ze studiów, 0,2 dla oceny z pracy magisterskiej oraz 0,2 dla oceny z Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego.
  3. Przewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego w obecności dyplomanta ogłasza wynik egzaminu dyplomowego oraz wynik ukończenia studiów.

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni:

  W ramach dopuszczalnego deficytu 12 punktów ECTS obowiązuje limit max 9 z jednego semestru, przy czym łączny deficyt punktowy nie może obejmować więcej, niż 3 przedmioty.