Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Obudowa wyrobisk podziemnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-208-GB-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Niedbalski Zbigniew (niedzbig@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach wykładów przekazywana jest wiedza z zakresu rodzajów i metod projektowania obudowy wyrobisk podziemnych. Na ćwiczeniach projektowych studenci wykonują projekty obudowy różnych typów obudowy dla różnych warunków.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu metod projektowania obudowy wyrobisk podziemnych. IGR2A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna typy obudów wyrobisk podziemnych i zakres ich stosowania. IGR2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaprojektować obudowę wyrobisk korytarzowych. IGR2A_U05 Projekt
M_U002 Potrafi przygotować dane do obliczeń numerycznych parametrów obudowy wyrobisk podziemnych. IGR2A_U05 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość konieczności korzystania z wyników badań naukowych i poszukiwania różnych rozwiązań. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu metod projektowania obudowy wyrobisk podziemnych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna typy obudów wyrobisk podziemnych i zakres ich stosowania. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować obudowę wyrobisk korytarzowych. + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować dane do obliczeń numerycznych parametrów obudowy wyrobisk podziemnych. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość konieczności korzystania z wyników badań naukowych i poszukiwania różnych rozwiązań. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 61 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 3 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Objaśnienie pojęć podstawowych: wyrobisko, budowla podziemna, tunel, obudowa, obudowa tymczasowa, wstępna i ostateczna (stała), kalota, sztrosa, spąg.
Aspekty prawne projektowania obudowy wyrobisk podziemnych (prawo geologiczne i górnicze, rozporządzenia).
Rodzaje i charakterystyka obudów stosowanych w wyrobiskach podziemnych.
Obudowa stalowa łukowa podatna – modele obliczeniowe, metody projektowania.
Obudowa kotwowa – modele obliczeniowe i zasady projektowania.
Zasady projektowania obudowy powłokowej metodą stanów granicznych wg PN-G-05600:1998. Konstrukcje obudów powłokowych i zakres ich stosowania: obudowa z betonu natryskowego, kotwiowo-betonowa, kotwiowo-betonowo-stalowa. Modele obliczeniowe obudowy, nośność i podatność obudowy.
Zasady projektowania obudowy sklepionej metodą stanów granicznych wg PN-G-05020:1997. Konstrukcje obudów sklepionych i zakres ich stosowania: obudowa murowa z cegły i betonitów, betonowa i żelbetowa, prefabrykowana. Tok projektowania obudowy sklepionej.
Zasady projektowania obudowy wstępnej tunelu drogowego.
Projektowanie obudowy ścianowej zmechanizowanej.

Ćwiczenia projektowe (30h):
 1. Projekt obudowy podporowej wyrobiska korytarzowego dla zadanych warunków

  Analiza warunków geologiczno-górniczych, dobór oraz sprawdzenie nośności obudowy.

 2. Dobór samodzielnej obudowy kotwowej dla zadanych warunków geologiczno – gorniczych.

  Analiza warunków geologiczno-górniczych, dobór obudowy obudowy kotwowej.

 3. Projekt obudowy wstępnej tunelu dla zadanych warunków fliszu karpackiego

  Analiza warunków geomechanicznych na podstawie rzeczywistych danych oraz projekt obudowy wstępnej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconym o szkice odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują etapami zadane projekty samodzielnie przy moderowaniu ze strony prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z wykładów odbywa się na podstawie aktywności na zajęciach. Ćwiczenia projektowe zaliczane są na podstawie wykonanych projektów i dyskusji nad nimi. Nieprzyjęty projekt należy poprawić.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz dyskusja wyników.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena kolokwium z wykładu x 0,2+ ocena z ćwiczeń projektowych x 0,8

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób wyrównania zaległości odbywa się poprzez samodzielne studiowanie tematyki jaka odbywała się
na opuszczonych zajęciach oraz uzupełnienia wiedzy w zakresie podanego przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań w zakresie następstwa modułów.
Obowiązkowa obecność ćwiczeniach projektowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Chudek M.: Obudowa wyrobisk górniczych. Cz. 1. Obudowa wyrobisk korytarzowych i komorowych. Śląsk, Katowice 1986.
2. Niedbalski Z.: Prognoza utrzymania funkcjonalności wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego. Wydawnictwa AGH, Kraków 2014.
3.PN-G-05015:1997 Szyby górnicze – Obudowa – Zasady projektowania.
4.PN-G-05020:1997 Podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe – Obudowa sklepiona – Zasady projektowania i obliczeń statycznych.
5.PN-G-05600:1998 Podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe – Obudowa powłokowa – Zasady projektowania i obliczeń statycznych.
6.PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane – Obliczenia statyczne i projektowanie.
7. Chudek M., Duży S., Kleta H., Kłeczek Z., Stoiński K., Zorychta A., 2000: Zasady doboru i projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych i ich połączeń w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Gliwice – Kraków – Katowice.
8. Drzęźla B., Mendera Z., Barchan A., Głąb L., Schinohl J., 2000: Obudowa górnicza. Zasady projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Wydanie II – poprawione, Gliwice, s. 115
9. Rułka K., Mateja J. Kowalski E., Skrzyński K., Stałęga S., Wojtusiak A., Schinohl J., 2001: Uproszczone zasady doboru obudowy odrzwiowej wyrobisk korytarzowych w zakładach wydobywających węgiel kamienny. GIG, Seria Instrukcje nr 15, Katowice 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Ruchy górotworu i reakcje obudowy w procesie niszczenia skał wokół wyrobisk korytarzowych na podstawie badań ,,in situ”. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki. Kraków: AGH WGiG, 2006, s. 130.
2. Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Badania nowych rozwiązań technologicznych w celu rozrzedzania obudowy podporowej w wyrobiskach korytarzowych. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008, s. 210.
3. Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Ocena schematów obudowy i skuteczności projektowania wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2012, s. 189.
4. Niedbalski Z.: Prognoza utrzymania funkcjonalności wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego. Wydawnictwa AGH, Kraków 2014.

Informacje dodatkowe:
Zaliczenie projektów odbywa się w terminie podstawowym jednym terminie poprawkowym.

Brak możliwości poprawiania oceny pozytywnej.