Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Oddziaływanie drgań na obiekty budowlane
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-219-GB-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pyra Józef (pyra@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Problematyka oddziaływania drgań, indykowanych działalnością człowieka, na obiekty budowlane jest bardzo istotna, dzięki poznaniu podstawowych parametrów propagacji fal mechanicznych Student potrafi dobrać narzędzia do zapisu i analizy sygnałów oraz dokonać wstępnej interpretacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie stosowania Polskiej Normy dotyczącej oceny wpływu drgań przekazywanych przez podłoże na budynki. IGR2A_W01, IGR2A_W03 Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów drgań w otoczeniu. IGR2A_W04, IGR2A_W01, IGR2A_W03 Projekt,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student ma wiedzę na temat procedur przeprowadzania ocen oddziaływania drgań na obiekty budowlane. IGR2A_W06, IGR2A_W03 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przeprowadzić pomiary intensywności drgań, opracować i przedstawić ich wyniki. IGR2A_U03, IGR2A_U06, IGR2A_U02 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi wyznaczyć równanie propagacji drgań. IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06 Projekt
M_U003 Student potrafi dokonać oceny oddziaływania drgań na obiekty budowlane w otoczeniu. IGR2A_U06, IGR2A_U04 Projekt,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i rozszerzania wiedzy z zakresu cywilnych zastosowań materiałów wybuchowych. IGR2A_K01, IGR2A_K02 Projekt,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student potrafi realizować projekty/zadania zespołowe, współpracować w grupie realizując swoją część zadania. IGR2A_K03, IGR2A_K04 Projekt,
Odpowiedź ustna
M_K003 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu analizy i oddziaływania drgań na obiekty budowlane w otoczeniu. IGR2A_K03, IGR2A_K02 Projekt,
Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie stosowania Polskiej Normy dotyczącej oceny wpływu drgań przekazywanych przez podłoże na budynki. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów drgań w otoczeniu. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat procedur przeprowadzania ocen oddziaływania drgań na obiekty budowlane. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić pomiary intensywności drgań, opracować i przedstawić ich wyniki. - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wyznaczyć równanie propagacji drgań. + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi dokonać oceny oddziaływania drgań na obiekty budowlane w otoczeniu. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i rozszerzania wiedzy z zakresu cywilnych zastosowań materiałów wybuchowych. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi realizować projekty/zadania zespołowe, współpracować w grupie realizując swoją część zadania. + - - + - - - - - - -
M_K003 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu analizy i oddziaływania drgań na obiekty budowlane w otoczeniu. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Charakterystyka drgań indukowanych działalnością człowieka i ich wpływ na obiekty budowlane w otoczeniu.
2. Detonacja materiału wybuchowego, jako źródło drgań.
3. Drgania – charakterystyka, rodzaje i podstawowe parametry fal. Kinematyczne i dynamiczne parametry drgań. Metody analizy drgań w dziedzinie czasu i częstotliwości.
4. Metodyka wyznaczania równań propagacji drgań w podłożu.
5. Działalność profilaktyczna w zakresie oddziaływania drgań na obiekty w otoczeniu na przykładzie drgań wzbudzanych użyciem materiałów wybuchowych i wstrząsów górniczych.
6. Monitorowanie oddziaływania drgań na obiekty budowlane.
7. Ocena wpływu drgań na obiekty budowlane – parametry podlegające ocenie, omówienie wybranych normatywów światowych. Charakterystyczne uszkodzenia obiektów budowlanych.
8. Zastosowanie Polskiej Normy w ocenie wpływu drgań przekazywanych przez podłoże na budynki wraz z przykładami.
9. Problematyka wstrząsów górniczych i zastosowanie skal GSI do oceny skutków na powierzchni.

Ćwiczenia projektowe (15h):

 1. Opis działania aparatury sejsmometrycznej oraz problematyka prowadzenia pomiarów drgań podłoża i obiektów budowlanych.
 2. Analiza drgań w dziedzinie czasu i częstotliwości w oparciu o dane pomiarowe.
 3. Procedury oceny wpływu drgań przekazywanych przez podłoże na obiekty budowlane według aktualnie obowiązujących norm.
 4. Realizacja projektu w zakresie oceny wpływu drgań na obiekty budowlane znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu źródła drgań.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych uzyska student, który samodzielnie i prawidłowo wykonał zadany projekt(y) i obronił się z niego podczas ustnej rozmowy z prowadzącym.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z projektu jest jednocześnie oceną końcową.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach może być odrobiona z inną grupą, ale tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że na ćwiczeniach realizowany jest ten sam temat. Jeżeli Student będzie miał więcej niż 20% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach nie uzyska zaliczenia. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność musi być odrobiona z inną grupą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. nr 117, poz. 1007, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do Ustawy.
2. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 27 z 1994 r., poz. 96, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do Ustawy.
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do Ustawy.
6. Onderka Z., Sieradzki J., Winzer J., 2003: Technika strzelnicza 2 – Wpływ robót strzelniczych na otoczenie kopalń odkrywkowych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne.
7. Lewicki J.: Zasady i metody bezpiecznego wykonywania robót strzałowych w budownictwie. Górnictwo i Geoinżynieria, rok 28 (2004), zeszyt 3/1.
8. Lewicki J.: Prognozowanie wielkości zagrożeń powstałych przy prowadzeniu robót strzałowych w budownictwie. Górnictwo i Geoinżynieria, rok 28 (2004), zeszyt 3/1.
9. Instrukcje obsługi aparatury pomiarowej, programów komputerowych.
10. Krzewiński R. Rekucki R. Roboty budowlane przy użyciu materiałów wybuchowych. Warszawa 2005
11. Dubiński J., Mutke G. 2007: Górnicza skala intensywności GSI-GZW do oceny skutków oddziaływania wstrząsów górniczych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym na obiekty budowlane i na ludzi. Prace Naukowe GIG. Katowice. Górnictwo i Środowisko 3/2007, s 199-211
12. PN-B-02170:2016-12 – Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Winzer J., Sołtys A., Pyra J.: Oddziaływanie na otoczenie robót z użyciem materiałów wybuchowych. Kraków: Wydawnictwa AGH, 2016. — 311s. ISBN: 978-83-7464-882-0
2. Sołtys A.: Odpalanie pojedynczych ładunków MW jako baza do wyznaczania optymalnego opóźnienia milisekundowego – Przegląd Górniczy nr 7/2017. Str. 52 – 62.
3. Sołtys A.: Dobór opóźnienia milisekundowego z zastosowaniem symulacji komputerowej – weryfikacja efektu sejsmicznego w oparciu o pomiary terenowe – Przegląd Górniczy nr 3/2017. Str. 98 – 106.
4. Biessikirski A., Dworzak M., Pyra J., Sołtys A., Twardosz M., Winzer J.: Modułowe programy komputerowe wspomagające prowadzenie robót strzałowych Przegląd Górniczy; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9.
5. Pyra J., Biessikirski A., Dworzak M., Sołtys A., Winzer J.: Rozwój systemów inicjowania ładunków MW stosowanych w górnictwie odkrywkowym. Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 52–57.
6. Pyra J., Sołtys A., Winzer J.: Zastosowanie systemów elektronicznych do odpalania ładunków MW. Kruszywa: produkcja, transport, zastosowanie; ISSN 2082-6605. —2012 nr 4, s. 24–31.
7. Pyra J., Sołtys A., Winzer J., Biessikirski A., Dworzak M., Determining acceptable explosive charge mass under different geological conditions — Problematyka wyznaczania dopuszczalnych ładunków MW w zróżnicowanych warunkach geologicznych. Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. —2015 vol. 60 no. 3, s. 825–845.

Informacje dodatkowe:

Prowadzący może weryfikować stopień opanowania przez Studentów materiału zrealizowanego na poprzednich zajęciach dydaktycznych za pomocą kartkówek oraz odpowiedzi ustnych, z których Student może otrzymać ocenę cząstkową.