Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wydobycie i obróbka skał blocznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-221-GB-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Łochańska Dorota (lochan@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Tematyka przedmiotu dotyczy warunków i metod eksploatacji skał na bloki foremne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę na temat maszyn i urządzeń stosowanych przy eksploatacji skał blocznych. IGR2A_W04, IGR2A_W02, IGR2A_W01, IGR2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student ma podstawową wiedzę o metodach urabiania złóż na bloki. IGR2A_W04, IGR2A_W02, IGR2A_W01, IGR2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu: bazy surowców złóż blocznych krajowych, obowiązujących norm dotyczących kamieni blocznych oraz zastosowania elementów blocznych. IGR2A_W04, IGR2A_W02, IGR2A_W01, IGR2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wskazać właściwą metodę urabiania odpowiednią do rodzaju skał blocznych oraz dobrać maszyny i urządzenia. IGR2A_U02, IGR2A_U05, IGR2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest przygotowany do rozwiązywania problemów związanych wydobyciem i obróbką skał blocznych oraz rozumie potrzebę aktualizowania wiedzy z zakresu metod eksploatacji. IGR2A_K01, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę na temat maszyn i urządzeń stosowanych przy eksploatacji skał blocznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę o metodach urabiania złóż na bloki. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę z zakresu: bazy surowców złóż blocznych krajowych, obowiązujących norm dotyczących kamieni blocznych oraz zastosowania elementów blocznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wskazać właściwą metodę urabiania odpowiednią do rodzaju skał blocznych oraz dobrać maszyny i urządzenia. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest przygotowany do rozwiązywania problemów związanych wydobyciem i obróbką skał blocznych oraz rozumie potrzebę aktualizowania wiedzy z zakresu metod eksploatacji. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Baza krajowa złóż kamieni blocznych. Własności, normy, ocena jakości i zastosowanie kamienia blocznego w budownictwie i drogownictwie. Sposoby urabiania złóż na bloki foremne. Urabianie na bloki przy użyciu MW. Urabianie ręczne. Urabianie mechaniczne przy użyciu: rozłupiarek hydraulicznych, wrębiarek, perforatorów, wiertnic, diamentowych pił linowych i innych urządzeń. Urabianie wysokociśnieniową strugą wody. Urabianie termiczne za pomocą palnika termicznego. Załadunek, transport i składowanie bloków. Układy technologiczne zakładów obróbki kamienia.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Ćwiczenie projektowe z zakresu eksploatacji złóż blocznych i ewentualnych procesów obróbczych – projekt układu technologicznego (dobór maszyn i urządzeń do urabiania skał na bloki, dobór urządzeń do załadunku i transportu bloków oraz obliczenia związane z operacjami obróbczymi).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest zdobycie pozytywnych ocen cząstkowych (ocena z wykładu i ocena z ćwiczeń projektowych). Forma zaliczenia wykładu to kolokwium. Forma zaliczenia projektu to: zrealizowany projekt oraz pisemna bądź ustna odpowiedź. Liczba terminów zaliczenia wykładu i ćwiczeń projektowych to: 1 termin podstawowy i 2 terminy poprawkowe. Aktywność na wykładach może być premiowana.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 x oceny z wykładu + 0,5 x ocena z ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych – student
jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (ale tylko za zgodą prowadzących i pod
warunkiem, że realizowany jest ten sam zakres tematyczny) lub wykonania dodatkowego opracowania
w formie pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Adam Czeżowski et al.: Zarys górnictwa kamiennego, Komisja Mechanizacji Kamieniołomów, 1955.
2. Wykorzystać kamień : geneza – przygotowanie – stosowanie / Marek W. Lorenc, Sławomir Mazurek, 2007.
3. Technologia robót kamieniarskich / Jarosław Rajczyk, Marlena Rajczyk, 1997.
4. Kamieniarstwo / Horst Wilcke, Wolfgang Thunig ; przetłum. z jęz. niem. Andrzej Machalski, 1987.
5. Bęben A., Maszyny i urządzenia do wybranych technologii urabiania surowców skalnych. Katowice 1998.
6. Chulist R., Własności techniczne skał. Świat kamienia nr 6 (25). Opole 2003.
7. Kamieński M. i inni, Kamienie budowlane i drogowe. Wydawnictwo Geologiczne. Warszawa 1957.
8. Kozioł W., Szlagowski A., Uberman R., Zych S., Górnictwo odkrywkowe złóż surowców skalnych. Eksploatacja odkrywkowa złóż surowców skalnych. Część II. Wyd. IMBiGS. Warszawa 1993.
9. Kukiałka S., Obrabialność kamienia budowlanego piłami diamentowymi z uwzględnieniem własności surowca skalnego na przykładzie cięcia piaskowców. Górnictwo. Zeszyt 158. Kraków 1990.
10. Kukiałka S., Wybrane zagadnienia z urabiania na bloki foremne i obróbki kamienia. Górnictwo Odkrywkowe nr 3-4. Wrocław 2006.
11. Kukiałka S., Chulist R., Wybrane zagadnienia z urabiania na bloki foremne przy użyciu diamentowej piły linowej część I i II. Górnictwo Odkrywkowe nr 4-5, 6. Wrocław 2005.
12. Ney R. i inni, Surowce mineralne Polski. Surowce skalne. Kamienie budowlane i drogowe. Wydawnictwo Instytutu GSMiE PAN. Kraków 2002.
13. Stryszewski M. (red.),Innowacyjne technologie wydobycia i obróbki skał blocznych. Kraków. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2012.
14. Tyrowicz T., Kamieniarstwo. Poradnik. Warszawa 1970.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Chulist R., Łochańska D., Stryszewski M.: Ocena układów technologicznych złóż blocznych. W:
Innowacyjne technologie wydobycia i obróbki skał blocznych (red. nauk. monografii Marek Stryszewski).
Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, Kraków 2012.
Frankiewicz W., Łochańska D.: Układy obróbcze. W: Innowacyjne technologie wydobycia i obróbki skał
blocznych (red. nauk. monografii Marek Stryszewski). Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST,
Kraków 2012
Łochańska D., Chulist R., Stryszewski M.: Układy technologiczne w zakładach obróbki skał. W:
Scenariusz krajowy pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych: praca zbiorowa pod red.
Jerzego Bednarczyka. POLTEGOR-INSTYTUT Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Wrocław 2014.

Informacje dodatkowe:

Brak