Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geomechanika w budownictwie podziemnym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-301-GB-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Tajduś Antoni (tajdus@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu omówione zostaną zagadnienia związane z rozpoznaniem masywu skalnego i gruntowego oraz projektowaniem, wykonaniem i oceną bezpieczeństwa budowli podziemnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę w zakresie praktycznej aplikacji klasyfikacji inżynierskich masywu skalnego. IGR2A_W06, IGR2A_W02, IGR2A_W05 Projekt
M_W002 Zna i rozumie zasady drążenia i doboru obudowy według nowoczesnych metod tunelowania IGR2A_W06, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Egzamin
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu rozpoznania geotechnicznego masywu przed wykonaniem obiektu podziemnego IGR2A_W06, IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W05 Egzamin
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu określania wpływu wykonania obiektu podziemnego na deformacje powierzchni terenu IGR2A_W06, IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W01, IGR2A_W05 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaprojektować proces wykonania obiektu podziemnego i oszacować jego wpływ na środowisko. IGR2A_U05, IGR2A_U06, IGR2A_U04 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Posiada kompetencje w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów podziemnych oraz ich wpływu na środowisko. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie praktycznej aplikacji klasyfikacji inżynierskich masywu skalnego. - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie zasady drążenia i doboru obudowy według nowoczesnych metod tunelowania + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu rozpoznania geotechnicznego masywu przed wykonaniem obiektu podziemnego + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu określania wpływu wykonania obiektu podziemnego na deformacje powierzchni terenu + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować proces wykonania obiektu podziemnego i oszacować jego wpływ na środowisko. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada kompetencje w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów podziemnych oraz ich wpływu na środowisko. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 86 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Tunele w Polsce i na świecie – przykłady najciekawszych i najbardziej spektakularnych budowli podziemnych (tuneli, komór).
Rozpoznanie masywu skalnego i gruntowego przed rozpoczęciem budowy obiektu podziemnego.
Pierwotny stan naprężenia w masywie skalnym i gruntowym. Metody pomiarów naprężeń i przemieszczeń w masywie.
Elementy obudowy budowli podziemnych: kotwie, torkret, panele i segmenty betonowe, elementy stalowe.
Nowa Austriacka Metoda Budowy Tuneli, omówienie wraz z przykładami zastosowania.
Norweska Metoda Budowy Tuneli, omówienie wraz z przykładami zastosowania.
Nietypowe metody wykonywania obiektów podziemnych: metoda odkrywkowa, metoda stropowa, tunele zatapiane etc. Projektowanie obudowy tuneli.
Deformacje powierzchni wywołane wykonaniem budowli podziemnych.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Zastosowanie metod numerycznych do oceny stanu naprężenia, wytężenia i przemieszczenia w otoczeniu wyrobisk podziemnych. Analiza wypływu wykonania wyrobisk podziemnych na powierzchnię terenu i warunki wodne, ocena stabilności konstrukcji. Ocena współpracy obudowy z masywem skalnym. Dobór założeń dla procesu drążenia oraz obudowy na podstawie analiz numerycznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne: warunkiem zaliczenia z zajęć jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań obliczeniowych i odpowiedzi ustnej z ich zakresu, bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Warunkiem przystąpienie do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

Studentowi przysługuje 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy zaliczenia dla każdej formy zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu x 0.5 + ocena z ćwiczeń laboratoryjnych x 0.5

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zajęcia laboratoryjne: student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu wyrównania nieobecności.

Obecność na wykładzie: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczone przedmioty: Geomechanika, a także Inżynieria skalna lub Geotechnika.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Hoek E. 2007. Practical Rock Engineering. RocScience. 2007.
Tajduś. A., Cała M., Tajduś K. 2012. Geomechanika w budownictwie podziemnym. Projektowanie i budowa tuneli. Wydawnictwa AGH.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Aktualne problemy budownictwa tunelowego — Current problems for tunnel construction / Antoni TAJDUŚ, Krzysztof TAJDUŚ // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2015 nr 3, s. 3–9. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Summ.. — K. Tajduś – dod. afiliacja: Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków

Informacje dodatkowe:

Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa, aktywność na wykładach może być premiowana.