Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mining and Reclamation+
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-303-GB-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The aim of the subject is to familiarize students with specifics of mining operations and their influence into the environment as well as methods of post-mining land reclamation and possibilities for its target use (revitalisation).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Knows and understands specifics of mining operations and their influence into the environment. IGR2A_W04 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków
M_W002 Knows and understands methods of post-mining land reclamation and possibilities for its target use (revitalisation). IGR2A_W04 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków
Umiejętności: potrafi
M_U001 Can elaborate the concept of the revitalisation of the post-mining land based on the analysis of conditions. IGR2A_U05, IGR2A_U01 Studium przypadków ,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji
M_U002 Can define the scope of technical and biological reclamation on the basis of revitalisation concept. IGR2A_U05, IGR2A_U01 Studium przypadków ,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Is ready to initiate get involved in the processes of reclamation of post-mining areas. IGR2A_K01, IGR2A_K04 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków
M_K002 Is ready to expand and complete acquired knowledge and lifelong learning. IGR2A_K01, IGR2A_K04 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Knows and understands specifics of mining operations and their influence into the environment. + - - - - - - - - - -
M_W002 Knows and understands methods of post-mining land reclamation and possibilities for its target use (revitalisation). + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Can elaborate the concept of the revitalisation of the post-mining land based on the analysis of conditions. - - - + - - - - - - -
M_U002 Can define the scope of technical and biological reclamation on the basis of revitalisation concept. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Is ready to initiate get involved in the processes of reclamation of post-mining areas. + - - + - - - - - - -
M_K002 Is ready to expand and complete acquired knowledge and lifelong learning. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1) Introduction and definitions. Mining in Poland and EU. Acceptance of mining activity in driftnet countries – Social Licence to Operate.
2) Types of mining activity and their influence into the environment.
3) Responsibility in the mine-closure, reclamation, redevelopment and revitalisation processes. The scope and mutual relations between these activities.
4) Stages of reclamation: initial, technical, biological. Methods of post-mining land reclamation. The role of plants in reclamation. Fitoremediation and phytomining.
5) Legal basis of the mining and reclamation activities.
6) Financial sources of mine-closure and reclamation.
7) Examples of opportunities for mining-related reclamation and reuse (forest, agricultural, natural, water, recreational, educational, cultural, economic, etc.).

Ćwiczenia projektowe (15h):

Elaborate the concept of the revitalisation of the post-mining land based on the analysis of conditions and then define the scope of technical and biological reclamation. Calculating the costs of technical and biological reclamation. Basic vocabulary of mining terms especially mining equipment, mining processes, mining objects and mining reclamation.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Multimedia presentation, case studies, discussion.
 • Ćwiczenia projektowe: Students carry out the project on their own without major lecture’s intervention. The goal is to develop a sense of responsibility for group work and responsibility for decisions.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Project elaboration and knowledge of specialist terminology.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Participation in lectures, discussion on the content presented and current explanation of doubts.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students carry out practical work aimed at obtaining competences assumed by the syllabus. The project elaborating method and the final result are subject to evaluation.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Assessment of the project.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Absence in class can be made up by performing part of the project on a different date.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

none

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Gołda T.: Rekultywacja. Skrypty Uczelniane, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005.
2. Cała M., von Bismarck F., Illing M. (red.): Geotechniczne i środowiskowe aspekty rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech. Wydawnictwa AGH, 2014.
3. Cała M. (red.) 2013: Mining waste management in the Baltic Sea Region. Min-Novation project. AGH University of Science and Technology Press, Kraków.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Uberman R., Ostręga A. 2007: Mineral Policy in Poland. Mining Manual. AGH University of Science and Technology Press, Kraków.
2. Cała M., Ostręga A. (2013), Geotechnical Aspects of Revitalisation of Post-Mining Areas – An Example of the Adaptation of Katowice Hard Coal Mine for the New Silesian Museum. Archives of Mining Science, vol. 58, no. 2, s. 361–374.
3. Uberman R., Ostrega A. 2009: Prawne procedury postępowania dla uzyskania koncesji na odkrywkową eksploatację złóż. Górnictwo Odkrywkowe nr 2–3, s. 58–64.
4. Uberman R., Ostręga A. 2004: Sposoby rekultywacji i zagospodarowania zwałowisk nadkładu i składowisk odpadów górniczych. Górnictwo Odkrywkowe, nr 7-8, s. 80–87.
5. Ostrega A., Uberman R. 2009: Ranking of Lignite Deposits in Poland Established on the Basis of the Analytic Hierarchy Process. The Tenth International Symposium on the Analytic Hierarchy Process, ISAHP 2009. The University of Pittsburgh, Katz Graduate School of Business in Pittsburgh, Pennsylvania, USA 29 lipiec – 1 sierpień 2009. Wersja elektroniczna referatu.
6. Uberman R., Czaja P., Ostręga A. 2010: Mining and reclamation in Poland. 2. Internationaler Bergbau und Umwelt Sanierungs Congress, 1–3 September 2010, Dresden. Publikacja w materiałach konferencyjnych.
7. Ostrega A., Uberman R. 2010: Kierunki rekultywacji i zagospodarowania – sposób wyboru, klasyfikacja i przykłady. Górnictwo i Geoinżynieria R. 34, z. 4, s. 445–461.
8. Ostręga A., Uberman R., Stożek Ł., Muzykiewicz B.: Koncepcja rekultywacji i docelowego zagospodarowania kopalni wapienia ,,Kujawy”. Górnictwo i Geologia XV. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 132, Studia i Materiały nr 39; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011; s. 223–224.
9. Ostręga A., Teodorski D., Becker R. 2012: Regeneration of post-industrial facilities in the Legnica–Głogów Copper Mining District illustrated with an example of “Obora” Filling Sand Mine. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 36, no. 2, s. 259–268.
10. Uberman R., Ostręga A. 2012: Reclamation and revitalisation of lands after mining activities. Polish achievements and problems. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 36, no. 2, s. 285–297.
11. Ostręga A. 2013: Organizacyjno-finansowe modele rewitalizacji w regionach górniczych. Wydawnictwa AGH. Seria rozprawy i monografie, nr 279 Kraków.
12. Cała M. (ed), Ostręga et al. (2013): Mining waste management in the Baltic Sea Region: Min-Novation project. AGH Press, Kraków, pp. 263.

Informacje dodatkowe:

none