Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-305-GB-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Cała Marek (cala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci zapoznają się z zasadami przeprowadzenia egzaminu dyplomowego oraz obrony pracy dyplomowej. Przedstawiają postęp prac w przygotowaniu pracy dyplomowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu panujących trendów w zakresie rozwoju budownictwa podziemnego. IGR2A_W05 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę o zasadach przygotowania pracy dyplomowej. IGR2A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaprezentować wyniki bieżącego etapu zaawansowania pracy dyplomowej. IGR2A_U02 Prezentacja
M_U002 Posiada umiejętność stosowania nowych technik do przedstawiania wyników pracy magisterskiej. IGR2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość swojej wiedzy i potrzebę jej uzupełniania. IGR2A_K03, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu panujących trendów w zakresie rozwoju budownictwa podziemnego. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę o zasadach przygotowania pracy dyplomowej. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprezentować wyniki bieżącego etapu zaawansowania pracy dyplomowej. - - - - - + - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność stosowania nowych technik do przedstawiania wyników pracy magisterskiej. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość swojej wiedzy i potrzebę jej uzupełniania. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):

Studenci zapoznają się z zasadami przeprowadzenia egzaminu dyplomowego oraz obrony pracy dyplomowej.
Studenci prezentują aktualny stan zaawansowania swoich prac dyplomowych oraz biorą udział w dyskusji na ich temat.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie na podstawie dokonanej prezentacji oraz aktywności na zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,8 oceny z prezentacji + 0,8 oceny z aktywności podczas zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student w razie nieobecności, może odrobić zajęcia z inną grupą, pod warunkiem, że liczba osób nie przekracza dopuszczalnego limitu. Za zgodą prowadzącego istnieje również możliwość odrobienia zajęć poprzez zadaną pracę pisemną lub prezentacja.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów z semestru I i II.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Maria Węglińska: Jak pisać pracę magisterską. Oficyna Wydawnicza IMPULS , 2013
Literatura polska i zagraniczna zgodna z tematem pracy dyplomowej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Zgodnie z tematem pracy dyplomowej.

Informacje dodatkowe:

Nie zdefiniowano.