Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-306-GB-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Małkowski Piotr (malkgeom@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Efektem jest opracowanie i wykonanie pracy magisterskiej, będącej końcowym etapem II stopnia studiów. Student jest gotowy do prezentacji efektów swojej pracy i samodzielnej pracy naukowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę niezbędną do przygotowania pracy dyplomowej magisterskiej z obszaru górnictwa i geologii. IGR2A_W02 Praca dyplomowa
M_W002 Student ma wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie przygotowania pracy dyplomowej. IGR2A_K01, IGR2A_W04, IGR2A_U04, IGR2A_W06, IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_K04, IGR2A_U05, IGR2A_W01, IGR2A_W05, IGR2A_U06 Praca dyplomowa
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność analizy materiałów literaturowych i projektów technicznych podczas pisania pracy dyplomowej. IGR2A_U06 Praca dyplomowa
M_U002 Potrafi wykonać pracę naukową w postaci pracy dyplomowej. IGR2A_U06 Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest świadom znaczenia badań naukowych w rozwiązywaniu problemów inżynierskich. IGR2A_K01, IGR2A_K04 Praca dyplomowa
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę niezbędną do przygotowania pracy dyplomowej magisterskiej z obszaru górnictwa i geologii. - - - - - - - - - + -
M_W002 Student ma wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie przygotowania pracy dyplomowej. - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność analizy materiałów literaturowych i projektów technicznych podczas pisania pracy dyplomowej. - - - - - - - - - + -
M_U002 Potrafi wykonać pracę naukową w postaci pracy dyplomowej. - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest świadom znaczenia badań naukowych w rozwiązywaniu problemów inżynierskich. - - - - - - - - - + -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 800 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 250 godz
Przygotowanie do zajęć 200 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 50 godz
Inne 300 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Prace kontrolne i przejściowe (250h):
Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej z zakresu geomechaniki górniczej lub budownictwa podziemnego

Studenci indywidualnie przygotowują treść pracy dyplomowej korzystając z badań literaturowych, baz bibliotecznych elektronicznych, materiałów pozyskanych z zakładów pracy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Samodzielne studiowanie tematyki z zakresu pracy. Studia bibliograficzne. Konsultacje z przedstawicielami przemysłu. Analiza materiałów i dokumentacji technicznych.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Nie dotyczy

Zasady udziału w zajęciach:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Student samodzielnie studiuje materiały dotyczące zagadnień związanych z tematem pracy i przygotowuje treść pracy dyplomowej.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z pracy dyplomowej jest średnią z oceny z recenzji promotora i recenzenta.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nie dotyczy.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Do obrony pracy konieczne jest uzyskanie absolutorium studiów II stopnia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Burek J., Poradnik dyplomanta, Rzeszów 2001.
2. Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
3. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, Gliwice 2003.
4. Szmigielska T. U., Poradnik dla piszącego pracę dyplomową, Warszawa 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Brak

Informacje dodatkowe:

Brak