Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
GBUD-2-323-RM-s Budownictwo (Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
GIKS-2-309-WK-s Inżynieria Kształtowania Środowiska (Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa) - stacjonarne studia II stopnia
GIPZ-2-308-ZB-s Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy) - stacjonarne studia II stopnia
GIPZ-2-308-CP-s Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (Controlling procesów produkcyjnych) - stacjonarne studia II stopnia
GIPZ-2-309-LM-s Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (Lean Manufacturing) - stacjonarne studia II stopnia
GIPZ-2-309-ZS-s Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (Zarządzanie w inżynierii środowiska) - stacjonarne studia II stopnia
GIKS-2-309-IS-s Inżynieria Kształtowania Środowiska (Instalacje Środowiskowe) - stacjonarne studia II stopnia
GRTZ-2-310-s Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych - stacjonarne studia II stopnia
GBUD-2-323-IP-s Budownictwo (Inżynieria przedsięwzięć budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
GBUD-2-323-KB-s Budownictwo (Konstrukcje budowlane i inżynierskie) - stacjonarne studia II stopnia
GBUD-2-323-GT-s Budownictwo (Geotechnika i budownictwo specjalne) - stacjonarne studia II stopnia
GIGR-2-310-GB-s Inżynieria Górnicza (Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne) - stacjonarne studia II stopnia
GIGR-2-309-GP-s Inżynieria Górnicza (Górnictwo podziemne) - stacjonarne studia II stopnia
GIGR-2-310-PS-s Inżynieria Górnicza (Przeróbka surowców mineralnych) - stacjonarne studia II stopnia
GIPZ-2-313-ZP-s Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym) - stacjonarne studia II stopnia
GIGR-2-306-GO-s Inżynieria Górnicza (Górnictwo odkrywkowe) - stacjonarne studia II stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
Economy of mineral processing
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-310-GB-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Saramak Daniel (dsaramak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student knows the basic economic factors in mineral processing plant.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows basic terms concerning economy of mineral processing. The student knows the global trends in resource management of raw materials (copper, lead zinc, coal, oil, REE etc) IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Prezentacja
M_W002 Student knows basic terms connected with metal balancing IGR2A_W06, IGR2A_W05, IGR2A_W03 Kolokwium
M_W003 Student *explains basic economic terms connected with enterprises functioning *gives forms of conducting management activity *explains what is the specific character of exploitation *knows about deposits in Poland and the whole world *knows about rules of materials, fuels and energy markets IGR2A_W04, IGR2A_W05, IGR2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can perform economic analysis of mineral processing operations IGR2A_U02, IGR2A_U06, IGR2A_U04, IGR2A_W02 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is aware of economic effects of raw material processing IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows basic terms concerning economy of mineral processing. The student knows the global trends in resource management of raw materials (copper, lead zinc, coal, oil, REE etc) + - - - - - - - - - -
M_W002 Student knows basic terms connected with metal balancing + + - - - - - - - - -
M_W003 Student *explains basic economic terms connected with enterprises functioning *gives forms of conducting management activity *explains what is the specific character of exploitation *knows about deposits in Poland and the whole world *knows about rules of materials, fuels and energy markets + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can perform economic analysis of mineral processing operations + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of economic effects of raw material processing + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 34 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
-
Wykład (15h):

World balance of mineral resources. Industrial plant on the market. National mining industry for coal, ores and other mineral raw materials. Cost analysis in mineral processing plant. Trade formulas. Equation of mass balance.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):
 1. Ways of determination of basic economic factors in mineral processing plant. Systematics of mineral processing activity costs. Determination of economic efficiency for beneficiation process.

 2. Global trends in resource management of raw materials

  The analysis of cooper, lead, zinc, coal, REE world resaources.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Final mark is given on the basis of the mark obtained during auditory classes

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Test concerning issues from tutorial and auditory exercises

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

An absence can be worked out on the classes with another group

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Knowledge about basic economic issues

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Minerals Yearbook – Area Reports: International Review: 2014
An Introduction to mMineral Economics, H.F. Campbell, 1999, Brisbaine, Australia

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Analiza kosztów wzbogacania rud cynku i ołowiu — Cost analysis of zinc – lead ore processing / Barbara TORA, Daniel SARAMAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 2 s. 285–296. —
Coal, gas, oil and energy market in Czech Republic and Poland : short analysis / Barbara TORA, Marian Kurzac, Peter Fečko: konference / ed. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Skola Bánská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko – Geologická Fakulta. Institut Environmentálního Inzenýrství. — Ostrava : VSB – TU Ostrava, 2005. — S. 69–82.
Efektywność ekonomiczna wzbogacania rud cynku i ołowiu — The economic efficiency of zinc and lead ores processing / Daniel SARAMAK, Barbara TORA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo. — 2005 z. 266 s. 205–213. — Bibliogr. s. 212–213, Streszcz., Abstr.

Informacje dodatkowe:

W przypadku nieobecności na zajęciach student może odrobić je z inną grupą lub w innej formie uzgodnionej z prowadzącym.