Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia eksploatacji podwodnej i otworowej surowców stałych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-103-GO-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo odkrywkowe
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Bodziony Przemysław (przembo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot charakteryzuje technologie eksploatacji spod lustra wody, w szczególności złóż żwirowo-piaskowych, jak również technologie otworowej eksploatacji surowców stałych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat powiązań przyczynowo-skutkowych pomiędzy środowiskiem geologicznym i technologią przedmiotowej eksploatacji IGR2A_W06, IGR2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Wykonanie projektu
M_W002 Student ma gruntowną i uporządkowaną wiedzę na temat techniki i technologii eksploatacji podwodnej i otworowej surowców stałych (surowców okruchowych,soli, siarki i innych) IGR2A_W06, IGR2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie projektować elementy cząstkowe i globalne procesu technologicznego oraz prognozować oczekiwane rezultaty technologiczne w zakresie określania wydajności, ilości wymaganych pogłębiarek, otworów eksploatacyjnych, doboru pomp, technologii eksploatacji, zużycia energii i czynników wydobywczych itp. IGR2A_U06, IGR2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość złożoności prowadzenia technologii otworowej i podwodnej, jej ryzyka i konsekwencji w środowisku naturalnym oraz konieczności ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy na temat postępu i możliwości doskonalenia technologii zarówno pod względem efektywności ekonomicznej i proekologicznym. Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat powiązań przyczynowo-skutkowych pomiędzy środowiskiem geologicznym i technologią przedmiotowej eksploatacji + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma gruntowną i uporządkowaną wiedzę na temat techniki i technologii eksploatacji podwodnej i otworowej surowców stałych (surowców okruchowych,soli, siarki i innych) + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie projektować elementy cząstkowe i globalne procesu technologicznego oraz prognozować oczekiwane rezultaty technologiczne w zakresie określania wydajności, ilości wymaganych pogłębiarek, otworów eksploatacyjnych, doboru pomp, technologii eksploatacji, zużycia energii i czynników wydobywczych itp. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość złożoności prowadzenia technologii otworowej i podwodnej, jej ryzyka i konsekwencji w środowisku naturalnym oraz konieczności ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy na temat postępu i możliwości doskonalenia technologii zarówno pod względem efektywności ekonomicznej i proekologicznym. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Technologia eksploatacji podwodnej.
1. Ogólna klasyfikacja eksploatacji podwodnej. Zakres stosowania eksploatacji podwodnej w Polsce.
2. Charakterystyka maszyn podstawowych w zakładach eksploatacji podwodnej kruszyw naturalnych.
3. Preferencje stosowanych maszyn oraz sposobów urabiania i transportu w zależności od głębokości i rodzaju urabianego materiału.
4. Technologia pracy pogłębiarek hydraulicznych – systemy urabiania i sterowania.
5. Podstawy teoretyczne oraz zasady obliczeń elementów procesu technologicznego.
Eksploatacja otworowa siarki.
6. Warunki hydrotermalne wytopu siarki w złożu i ich wpływ na technologię.
7. Rozwiązania techniczne poszczególnych elementów w układzie technologicznym – rozmieszczenie i uzbrojenie otworów, sterownie, pola górnicze, transport, granulacja, spedycja.
8. Warunki pracy i współpracy otworów eksploatacyjnych i odprężających.
9. Zakłócenia –rodzaje awarii otworów eksploatacyjnych i erupcje wód złożowych.
10. Systemy eksploatacji w powiązaniu z zasadami profilaktyki przeciwerupcyjnej.
Eksploatacja otworowa soli.
11. Uzbrojenie i rozmieszczenie otworów w różnych formach złóż soli.
12. Technologie ługowania soli w polskich kopalniach otworowych oraz zasady sterowania pracą otworów.
15. Podziemne zgazowanie węgla – istota, czynniki technologiczno złożowe warunkujące przebieg podziemnego zgazowania węgla (PZW) oraz perspektywy stosowania i środowiskowe ograniczenia PZW.

Ćwiczenia projektowe (30h):

Projekt nr 1. Modelowanie matematyczne pracy pogłębiarki hydropneumatycznej (lub airliftu otworu wydobywczego) dla zadanych geometrii i parametrów złożowych.
Projekt nr 2. Studium projektowe technologii otworowej eksploatacji siarki – określenie parametrów technologicznych pracy instalacji przesyłowej transportu płynnej siarki z kilku sterowni do zbiorników magazynowych w ujęciu wariantowym pracy instalacji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wymagana jest obecność na zajęciach projektowych i zaliczenie projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Według średnio-ważonej oceny z egzaminu i oceny z ćwiczeń projektowych (0,6/0,4)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównanie zaległości konsultowane jest indywidualnie ze studentem

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Dunikowski A., Kęska J., Ociepa T.: Otworowa eksploatacja surowców stałych. Część I. Skrypty uczelniane AGH. Kraków 1978 r..
2.Praca zbiorowa : Poradnik Górnika . Tom 4- wydanie drugie. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 1982 r.
3.Karlic S.: Zarys górnictwa morskiego. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice 1984.
4.Kunstman A, Poborska-Młynarska K, Urbańczyk K.: Zarys otworowego ługownictwa solnego – aktualne kierunki rozwoju . Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — 144, . Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie / .
5.Ney R i in.: Surowce mineralne Polski. Surowce skalne . Kruszywa naturalne i piaski przemysłowe. Wyd. Instytutu GSMiE PAN. Kraków 2003 r.
6.Filcek H., Flisiak J, Mazurek J., Tajduś A.: Czasoprzestrzenne sterowanie procesem wydobycia siarki i zasady profilaktyki erupcyjnej. ZN AGH. Górnictwo, Rok 17, Zeszyt 3.1993 r.(s. 185- 203).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

KOZIOŁ W., CIEPLIŃSKI A., MACHNIAK Ł.: Technologie wydobycia kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody, Przegląd Górniczy, t. 67 nr 7–8, 2011
KOZIOŁ W., MACHNIAK Ł.: Podwodne kopanie: rozwój technologii wydobycia kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody, Surowce i Maszyny Budowlane, nr 3, 2011
KAWALEC P., MACHNIAK Ł.: Niedoceniane zasoby dna morskiego; Infrastruktura, 3/2008
KAWALEC P., KOZIOŁ W., MACHNIAK Ł.: Eksploatacja kruszyw naturalnych ze złóż dna morskiego i jej oddziaływanie na środowisko; Górnictwo Odkrywkowe, 5-6/2007

Informacje dodatkowe:

Brak