Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie kopalń odkrywkowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-107-GO-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo odkrywkowe
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Zajączkowski Maciej (maciejz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach moduły przedstawione zostaną szczegółowe zasady projektowania kopalń odkrywkowych wraz z licznymi przykładami budowy kopalń odkrywkowych w Polsce i na świecie. Dodatkowo proces projektowy wspomagany będzie specjalistycznym oprogramowaniem takim jak GEOVIA SURPAC, GEOVIA MINESCHED czy AutoCAD CIVIL 3D.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna akty prawne regulujące zasady projektowania kopalń IGR2A_W02 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna zasady klasyfikacji zasobów IGR2A_W03 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować odkrywkowe wyrobisko oraz zwałowisko oraz obliczać objętości mas ziemnych IGR2A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi obsługiwać specjalistyczny program do wspomagania projektowania w górnictwie IGR2A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest świadom i docenia rolę prawidłowego projektu na etapie zagospodarowania złoża IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna akty prawne regulujące zasady projektowania kopalń + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady klasyfikacji zasobów + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować odkrywkowe wyrobisko oraz zwałowisko oraz obliczać objętości mas ziemnych - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi obsługiwać specjalistyczny program do wspomagania projektowania w górnictwie - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadom i docenia rolę prawidłowego projektu na etapie zagospodarowania złoża + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Akty prawne regulujące zasady zagospodarowania złóż,
2. Dokumentacja geologiczna złoża,
3. Obszar i teren górniczy,
4. Zasady klasyfikacji zasobów,
5. Szczegółowa geometria wyrobiska odkrywkowego,
6. Parametry skarp i zboczy w kontekście prowadzenia ruchu zakładu górniczego,
7. Określanie wielkości wydobycia kopalni odkrywkowej,
8. Określanie kierunków eksploatacji złoża,
7. Zasady wyznaczania lokalizacji zwałowisk zewnętrznych i wewnętrznych,
8. Likwidacja zakładu górniczego.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Etapy procesu projektowania kopalni odkrywkowej z wykorzystaniem programu AutoCAD Civil i Geovia Surpac i Geovia Minesched

1. Geologiczna baza danych wybranego złoża. (Geovia Surpac)
2. Modelowanie stropu i spągu złoża na podstawie danych geologicznych wybranego złoża. (Geovia Surpac)
3. Budowa modelu blokowego na podstawie danych geologicznych wybranego złoża. (Geovia Surpac)
4. Modelowania wyrobiska odkrywkowego oraz postępów eksploatacji. (Geovia Surpac)
5. Harmonogram eksploatacji. Cykl życia kopalni odkrywkowej. (Geovia Minesched)
6. Profesjonalny wydruku map górniczych zgodnie z PN-EN. (AutoCAD Civil)
7. Funkcje geoprzestrzenne programu, układy współrzędnych. (AutoCAD Civil)
8. Kolokwium zaliczeniowe.

Ćwiczenia projektowe (15h):
Projekt zagospodarowania złoża kruszywa piaskowo-żwirowego

1. Analiza uwarunkowań środowiskowych i infrastrukturalnych terenu przeznaczonego pod eksploatację.
2. Okonturowanie wyrobiska odkrywkowego.
3. Dobór technologii eksploatacji złoża.
4. Budowa wyrobiska eksploatacyjnego.
5. Obliczenie zasobów operatywnych.
6. Określenie zasięgu wpływu eksploatacji.
7. Harmonogram eksploatacji.
8. Rekultywacja i likwidacja zakładu górniczego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń projektowych polegało będzie na terminowym oddaniu poprawnie wykonanego
projektu oraz ustnej odpowiedzi obejmującej zadanie projektowe. Ocenie podlegać będzie jakość
wykonania projektu oraz odpowiedź ustna podczas obrony projektu. Przewiduje się jednorazową
poprawę błędnie wykonanego projektu oraz jeden termin poprawkowy obrony ustnej.
Oceny pozytywne nie podlegają poprawie. W terminie poprawkowym maksymalną oceną do uzyskania
jest już 4,0 (db).

Zaliczenie zajęć laboratoryjnych polegało będzie na wykonaniu 5 zadań domowych i przesłaniu ich za
pomocą platformy UPEL AGH do prowadzącego zajęcia. Za każde z poprawnie wykonanych zadań
domowych Student otrzyma 10 pkt. Na ostaniach zajęciach odbędzie się kolokwium zaliczeniowe
obejmujące cały zakres realizowanego na zajęciach materiału. Z kolokwium zaliczeniowego Student
otrzyma max. 50 pkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Studenta wynosi więc 100 pkt. W zależności od liczby
uzyskanych punktów wystawiona zostanie ocena:
1) od 90 pkt. bardzo dobry (5.0);
2) od 80 pkt plus dobry (4.5);
3) od 70 pkt. dobry (4.0);
4) od 60 pkt. plus dostateczny (3.5);
5) od 50 pkt. dostateczny (3.0);
6) poniżej 50 pkt. niedostateczny (2.0)
Przewiduje się jeden termin poprawkowy kolokwium zaliczeniowego. W terminie poprawkowym
maksymalną liczbą punktów do uzyskania będzie 30 pkt.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 ocena z laboratoriów + 0,5 ocena z projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach projektowych laboratoryjnych jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na tych zajęciach. W tym przypadku student powinien samodzielnie uzupełnić zakres materiału obejmującego dane zajęcia.
Nieobecność na zajęciach nie zwalnia Studenta z konieczności przesłania zadania domowego oraz wykonania części projektu w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.
Większa liczba nieobecności spowoduje brak zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych lub projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. S. Wiśniewski – Projektowanie kopalń – Wrocław 1980,
2. J. Korzeniowski – Ruch zakładów eksploatujących złoża kopalin, Wrocław 2010
3. AutoCAD Civil 3D – mój pierwszy projekt.
4. Geovia Surpac i Minesched Tutorial

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Koncepcja przestrzennego odwzorowania kosztów zwałowania na zwałowisku zewnętrznym —
Conception of spatial representation of dumping costs on the external dump / Zbigniew KASZTELEWICZ,
Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 319–325.
— Bibliogr. s. 325
Method for location of an external dump in surface mining using the A-star algorithm — Metoda
lokalizacji zwałowiska zewnętrznego w górnictwie odkrywkowym z wykorzystaniem algorytmu A-star /
Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA // Archives of Mining Sciences =
Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 3, s. 721–730. — Bibliogr. s. 730
Uwarunkowania zagospodarowania perspektywicznych złóż węgla brunatnego na przykładzie
planowanej wieloodkrywkowej kopalni Gubin–Mosty–Brody : praca — [Conditions of prospective lignite
deposits’ development on the example of a planned multi-pit Gubin–Mosty–Brody mine] / pod red.
Zbigniewa KASZTELEWICZA ; aut. rozdz.: Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Miranda
Ptak, Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Wiesław KOZIOŁ, Jerzy KLICH, Andrzej HAŁADUS,
Ryszard KULMA, Robert ZDECHLIK, Krzysztof POLAK, Jerzy FLISIAK, Kazimierz CZOPEK, Szymon
SYPNIOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 237, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe /
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0419). — Bibliogr. s. 235–238.

Informacje dodatkowe:

W celu wykonania zadań domowych niezbędne będzie korzystanie z komputera z dostępem do
internetu. Przystępując do zajęć Student musi posiadać także konto na serwerze AGH. Umożliwi to
pracę z programem Geovia Surpac lub AutoCAD Civil 3D poza AGH. Szczegóły dotyczące instalacji programu, pobrania licencji i założenia konta na serwerze AGH zostaną podane przez Prowadzącego na pierwszych
zajęciach.