Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie procesów technologicznych w górnictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-108-GO-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo odkrywkowe
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Bodziony Przemysław (przembo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W module tym student pozna metody projektowania oraz zasady optymalizacji podstawowych procesów technologicznych w górnictwie odkrywkowym oraz podziemnym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna metody projektowania w górnictwie IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Egzamin
M_W002 Student wie jak powinna wyglądać dokumentacja projektowa w górnictwie IGR2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W003 Student zna zasady optymalizacji procesów technologicznych w górnictwie IGR2A_W05, IGR2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi optymalizować podstawowe procesy technologiczne w górnictwie odkrywkowym IGR2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi optymalizować podstawowe procesy technologiczne w górnictwie podziemnym IGR2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy w celu zwiekszenia efektywności pracy w górnictwie odkrywkowym z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju IGR2A_K03, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna metody projektowania w górnictwie + - - - - - - - - - -
M_W002 Student wie jak powinna wyglądać dokumentacja projektowa w górnictwie + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna zasady optymalizacji procesów technologicznych w górnictwie + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi optymalizować podstawowe procesy technologiczne w górnictwie odkrywkowym + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi optymalizować podstawowe procesy technologiczne w górnictwie podziemnym + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy w celu zwiekszenia efektywności pracy w górnictwie odkrywkowym z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Tematy ogólne
1. Proces i zasady projektowania.
2. Metody projektowania, projektowanie a ochrona środowiska.
3. Koncepcje, założenia techniczno-ekonomiczne, biznesplany.
4. Wymagania formalno-prawne jakim powinna odpowiadać dokumentacja projektowa.
5. Rozpoznanie i dokumentowanie złoża, analiza i ocena budowy złoża oraz obliczanie zasobów kopaliny.
6. Model geologiczny złoża.
7. Zasoby złóż kopalin użytecznych oraz ich klasyfikacje ( ze względu na stopień rozpoznania, ze względu na znaczenie gospodarcze, ze względu na stan przygotowania zasobów do eksploatacji), wskaźniki zasobności złoża.
8. Mapy dla celów projektowych, mapa cyfrowa powierzchni.
9. Analiza występujących zagrożeń w okresie podejmowaniu decyzji o uruchomieniu procesu projektowania i budowy kopalni odkrywkowej i podziemnej
10. Omówienie drogi formalno-prawnej dla uzyskania koncesji na wydobywanie kopalin.
11. Uzgodnienia formalno-prawne budowy kopalni i prowadzenie ruchu kopalni.
12. Prace podstawowe i pomocnicze w kopalni odkrywkowej i podziemnej.
13. Optymalizacja procesów technologicznych związanych z wydobyciem kopalin.
14. Plany i planowanie w górnictwie
15. Proces likwidacji kopalni.

Projektowanie w górnictwie odkrywkowym
16. Projektowanie kopalni jedno i wieloodkrywkowej
17. Projektowanie modelu kopalni,
18. Analiza występujących zagrożeń w okresie budowy, trwania eksploatacji i likwidacji kopalni odkrywkowej.
19. Określenie zdolności wydobywczej kopalni,
20. Projektowanie udostępnienia złoża a w tym lokalizacji wkopu udostępniającego i zwałowiska zewnętrznego i zaplecza kopalni.
21. Rodzaje układów transportowych.
22. Harmonogramowanie budowy kopalni odkrywkowej.
23. Optymalizacja procesów technologicznych związanych z wydobyciem kopalin w kopalni odkrywkowej.

Projektowanie w górnictwie podziemnym
24. Podstawowe parametry wielkości kopalni oraz definicja i schemat przestrzenny modelu kopalni.
25. Analiza występujących zagrożeń w okresie budowy, trwania eksploatacji i likwidacji kopalni podziemnej.
26. Projektowanie udostępnienia złoża a w tym lokalizacji wyrobisk udostępniających (szybów i upadowych) oraz zabudowy powierzchni.
27. Układ transportowy w kopalni.
28. Harmonogramowanie budowy kopalni podziemnej,
29. Określenie zdolności wydobywczej i sporządzenie kalendarzowego planu eksploatacji.
30. Optymalizacja procesów technologicznych związanych z wydobyciem kopalin w kopalni podziemnej.

Ćwiczenia projektowe (15h):
 1. P1. Projekt optymalizacji procesu technologicznego za pomocą algorytmu transportowego

  Projekt ten, będzie polegał na określeniu optymalnego procesu technologicznego polegającego na transporcie urobku na plac składowy przy użyciu algorytmu transportowego.

  Projekt ten ma na celu uzmysłowienie problemu dotyczącego kosztów transportu oraz logistyki urobku w zakładach górniczych.

 2. P2. Projekt optymalizacji procesu technologicznego z wykorzystaniem programowania liniowego

  Projekt ten, będzie polegał na obliczeniu rozwiązań dopuszczalnych i wskazaniu rozwiązania optymalnego metodą graficzną i algebraiczną dla różnych zagadnień związanych z górnictwem odkrywkowym i podziemnym.

  Projekt ten ma na celu uzmysłowienie problemu dotyczącego mieszania urobku ze ścian, określenia optymalnej produkcji, a także innych zagadnień w których dokonuje się optymalizacji procesów technologicznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń projektowych.

Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych:

 1. zaliczenie na ocenę pozytywną projektu nr 1 i nr 2,
 2. dopuszczalny będzie jeden termin poprawkowy dla każdego z projektów,
 3. brak możliwości poprawiania ocen pozytywnych,
 4. ocena końcowa zostanie obliczona na podstawie następującego algorytmu:
  Ocena końcowa = P1*60% + P2*40%
Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu (waga 0,6) i ocena z ćwiczeń projektowych (waga 0,4)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Osoby nieobecne na zajęciach powinny nadrobić materiał we własnym zakresie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kasztelewicz Z., (2005): Metoda programowania zagospodarowania złóż w wieloodkrywkowej kopalni węgla brunatnego, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne
2. Kasztelewicz Z., (2012). Koparki wielonaczyniowe i zwałowarki taśmowe. Technologia pracy. Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze AGH. Kraków.
3. Wiśniewski S.,(1980): Projektowanie kopalń. Cz. I. Kopalnie odkrywkowe. Wyd. Politechniki Wrocławskiej.
4. Piechota S., (2008): Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.
5. Kukuła K. i in.: Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kozioł W., Borcz A., Patyk M. Ocena pracy wybranych maszyn wydobywczych w górnictwie odkrywkowym w aspekcie możliwości ich automatyzacji— [Evaluation of work of selected machines in surface mining in aspect of possibilities of their automation] / Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. —2015 nr 1, s. 44–47

Analysis of multiple criteria selection and application of APEKS method in haul truck mining transport process / Michał PATYK, Przemysław BODZIONY // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 71 art. no. 00003, s. 1–6. Bibliogr. s. 6, — XVIII Conference of PhD Students and Young Scientists ”Interdisciplinary Topics in Mining and Geology” : Szklarska Poręba, Poland, May 22-25, 2018.

Informacje dodatkowe:

Pozytywne oceny nie podlegają poprawie