Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przedmiot humanistyczny, społeczny lub ekonomiczny z bazy przedmiotów obieralnych II.1.s
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-110-GO-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo odkrywkowe
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Ten moduł jest modułem zastępczym wskazującym na możliwość wybrania przedmiotu z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych. Zakres wyboru przedmiotu zależy od konkretnego semestru i aktualnej oferty UBPO.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę z dziedzin nauk humanistycznych, społecznych i ekonomicznych. IGR2A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student posiada wiedzę na temat humanistycznych, społecznych i ekonomicznych aspektów działalności inżynierskiej. IGR2A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi rozwijać swoją wiedzę i kompetencje społeczne w oparciu o różnego rodzaju źródła. IGR2A_U03 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę rozwoju w rożnych dziedzinach wiedzy, samodoskonalenia oraz poznawania opinii innych IGR2A_K01, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z dziedzin nauk humanistycznych, społecznych i ekonomicznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat humanistycznych, społecznych i ekonomicznych aspektów działalności inżynierskiej. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozwijać swoją wiedzę i kompetencje społeczne w oparciu o różnego rodzaju źródła. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę rozwoju w rożnych dziedzinach wiedzy, samodoskonalenia oraz poznawania opinii innych - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Przedmiot wybieralny z Uczelnianej Bazy przedmiotów Humanistycznych i Społecznych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zgodnie z informacjami dla każdego przedmiotu:
http://wh.agh.edu.pl/przedmioty-obieralne-dla-studentow-agh/

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zgodnie z informacjami dla każdego przedmiotu:
http://wh.agh.edu.pl/przedmioty-obieralne-dla-studentow-agh/

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zgodnie z informacjami dla każdego przedmiotu:
http://wh.agh.edu.pl/przedmioty-obieralne-dla-studentow-agh/

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zgodnie z informacjami dla każdego przedmiotu:
http://wh.agh.edu.pl/przedmioty-obieralne-dla-studentow-agh/

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zgodnie z informacjami dla każdego przedmiotu:
http://wh.agh.edu.pl/przedmioty-obieralne-dla-studentow-agh/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Zgodnie z informacjami dla każdego przedmiotu:
http://wh.agh.edu.pl/przedmioty-obieralne-dla-studentow-agh/

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z informacjami dla każdego przedmiotu:
http://wh.agh.edu.pl/przedmioty-obieralne-dla-studentow-agh/