Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metodyka i prowadzenie szkoleń
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-113-GO-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo odkrywkowe
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Kapralska Łucja (lkapral@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Znajomość problematyki kształcenia dorosłych oraz istoty procesu szkoleniowego, znajomość metod prowadzenia szkoleń IGR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 znajomość tematyki z zakresu andragogiki oraz znajomość metod szkolenia IGR2A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi określić cechy kształcenia dorosłych, w tym zasady i bariery i odnieść je do własnych doświadczeń, sporządzić konspekt szkolenia, dobrać metody do potrzeb realizowanego tematu i grupy IGR2A_U03, IGR2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Referat
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma szacunek dla wiedzy, postawę afirmatywną dla permanentnej edukacji, polepszenie umiejętności komunikacyjnych IGR2A_K01, IGR2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Znajomość problematyki kształcenia dorosłych oraz istoty procesu szkoleniowego, znajomość metod prowadzenia szkoleń + - - - - - - - - - -
M_W002 znajomość tematyki z zakresu andragogiki oraz znajomość metod szkolenia - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić cechy kształcenia dorosłych, w tym zasady i bariery i odnieść je do własnych doświadczeń, sporządzić konspekt szkolenia, dobrać metody do potrzeb realizowanego tematu i grupy - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma szacunek dla wiedzy, postawę afirmatywną dla permanentnej edukacji, polepszenie umiejętności komunikacyjnych + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Wprowadzenie: co to jest szkolenie, zakres programu kursu.
2. Zasady efektywnego uczenia się.
3. Analiza potrzeb szkoleniowych.
4. Projektowanie szkolenia.
5. Metody i techniki szkoleniowe.
6. Praca z grupą.
7. Analiza efektywności szkolenia.
8. Podsumowanie części teoretycznej.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Podczas ćwiczeń uczestnicy kursu prowadzą krótkie sesje szkoleniowe które następnie są wspólnie omawiane.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:
.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Mariola Łaguna, Szkolenia. Jak je prowadzić, by…. , Gdańsk 2008
Mirosław Urban, Niekonwencjonalne metody szkoleniowe, Sopot 2015
Małgorzata Torój, Praca z grupą szkoleniową, Gdańsk, 2016
Mariola Łaguna, Paweł Fortuna, Przygotowanie szkolenia, Gdańsk, 2009
Mary Scannell, Jim Cain, Zbiór niedrogich gier szkoleniowych, Warszawa, 2014

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Bilans kompetencji (2013). Bilans kompetencji branż energetyka, budownictwo pasywne
i energooszczędne, life science i wybrane segmenty branży kreatywnej. Raport końcowy
z przeprowadzonych badań. Praca zbiorowa: J. Górniak, M. Kossowska, P. Prokopowicz, G. Żmuda, K. Jaśko, J. Pyrkosz, K. Dukała, B. Baryła, M. Taraday i M. Króla. Kraków: Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju Organizacji. http://www.krakow.pl/biznes/17621,artykul,bilans_kompetencji.html

Pyrkosz, J., Żmuda, G. (2010). Simulation games – towards innovative education. IHEPI 2010: Publikon Publishers/ID Research Ltd., 59-67. [rozdział w publikacji pokonferencyjnej]

Pyrkosz, J. (2009). Rozwój cech osobowych i umiejętności potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem (7-12). Start w biznesie. Nowe szanse nowe możliwości. Kraków: Podręcznik uczestnika projektu.

Pyrkosz, J. (2009). Być jak Rockefeller. Psychologia w szkole, 1(21), 91-98.

Informacje dodatkowe:

.