Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Studium wykonalności przedsięwzięć górniczych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-206-GO-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo odkrywkowe
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Zajączkowski Maciej (maciejz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot ten zawiera tematykę z zakresu przygotowania studium wykonalności dla projektu inwestycyjnego w górnictwie odkrywkowym. Studium wykonalności jest podstawowym dokumentem tworzonym podczas każdej inwestycji w budowę kopalni odkrywkowej i na jego podstawie dokonuje się decyzji o jej realizacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie funkcjonowania odkrywkowych zakładów górniczych oraz zna procesy ekonomiczne przebiegające w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu IGR2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student wie co znaczy efektywność gospodarowania majątkiem trwałym i obrotowym w odkrywkowych zakładach górniczych IGR2A_W04 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi określić metody i stawki amortyzacyjne dla majątku trwałego wykorzystywanego w odkrywkowych zakładach górniczych oraz podstawowe mierniki ekonomiczne charakteryzujące proces produkcyjny w kopalni IGR2A_U06, IGR2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi zidentyfikować i zanalizować ekonomiczne aspekty funkcjonowania odkrywkowych zakładów górniczych IGR2A_U06, IGR2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość samodzielnego śledzenia zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa górniczego i górnictwa oraz wyraża gotowość dalszego kształcenia (rozwoju) w ramach ekonomicznych aspektów procesów gospodarczych w górnictwie IGR2A_K03, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student potrafi pracować w zespole dokonującym obliczeń mierników ekonomicznych realizowanych procesów górniczych IGR2A_K03, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie funkcjonowania odkrywkowych zakładów górniczych oraz zna procesy ekonomiczne przebiegające w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu + - - - - - - - - - -
M_W002 Student wie co znaczy efektywność gospodarowania majątkiem trwałym i obrotowym w odkrywkowych zakładach górniczych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić metody i stawki amortyzacyjne dla majątku trwałego wykorzystywanego w odkrywkowych zakładach górniczych oraz podstawowe mierniki ekonomiczne charakteryzujące proces produkcyjny w kopalni + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zidentyfikować i zanalizować ekonomiczne aspekty funkcjonowania odkrywkowych zakładów górniczych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość samodzielnego śledzenia zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa górniczego i górnictwa oraz wyraża gotowość dalszego kształcenia (rozwoju) w ramach ekonomicznych aspektów procesów gospodarczych w górnictwie + - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi pracować w zespole dokonującym obliczeń mierników ekonomicznych realizowanych procesów górniczych - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki górnictwa odkrywkowego
Struktura studium wykonalności
Płace i wynagrodzenia w górnictwie
Metody kalkulacji kosztu kapitału
Nakłady inwestycyjne a koszty operacyjne
Metody kalkulacji kosztu jednostkowego w górnictwie
Ekonomiczna efektywność inwestycji w górnictwie

Ćwiczenia projektowe (15h):

Nakłady inwestycyjne związane z zajęciem terenu pod działalność górniczą.
Nakłady inwestycyjne na zakup sprzętu technologicznego.
Kosztów wynagrodzeń.
Koszty operacyjne.
Wskaźniki efektywności inwestycyjnej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z ćwiczeń projektowych polegało będzie na terminowym oddaniu poprawnie wykonanego
projektu oraz ustnej odpowiedzi obejmującej zadanie projektowe. Ocenie podlegać będzie jakość
wykonania projektu oraz odpowiedź ustna podczas obrony projektu. Przewiduje się jednorazową
poprawę błędnie wykonanego projektu oraz jeden termin poprawkowy obrony ustnej.
Oceny pozytywne nie podlegają poprawie. W terminie poprawkowym maksymalną oceną do uzyskania
jest już 4,0 (db).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = ocena z projektu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna
nieusprawiedliwiona nieobecność na tych zajęciach. W tym przypadku student powinien samodzielnie
uzupełnić zakres materiału obejmującego dane zajęcia.
Nieobecność na zajęciach nie zwalnia Studenta z konieczności wykonania części projektu w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.
Większa liczba nieobecności spowoduje brak zaliczenia z ćwiczeń projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Moduł jest kontynuacją projektu wykonanego na przedmiocie “Projektowanie kopalń odkrywkowych”. Aby móc przystąpić do modułu konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych z przedmiotu “Projektowanie kopalń odkrywkowych”.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Koszty stałe i zmienne. Teoria i praktyka, cz. 1, 2, Czopek K., AW-P, ART.-TEKST, Kraków 2003-2004
Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, Dura J., PWE, Warszawa 2004
Metody oceny projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwie górniczym, Święcicka Z. Przegląd górniczy 9/2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Analiza efektywności kosztowej budowy zwałowisk zewnętrznych w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego — Cost-effectiveness analysis for the construction of external dumps / Maciej ZAJĄCZKOWSKI // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Krynica 13–15 września 2006 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2006. — S. 403–412. — Bibliogr. s. 412, Streszcz., Abstr.
Analiza techniczno-ekonomiczna mechanicznego urabiania skał na przykładzie złoża “Raciszyn” — Technical and economic analysis of mechanical rock extraction based on ‘Raciszyn’ deposit / Tomasz Będkowski, Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Mateusz SIKORA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 107–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz.
Koncepcja przestrzennego odzworowania kosztów zwałowania na zwałowisku zewnętrznym — Conception of spatial representation of dumping costs on the external dump / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4, s. 319–325. — Bibliogr. s. 325, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : IX krajowy zjazd górnictwa odkrywkowego : Kraków, 9–10 września 2010, Z. 2. — Opis częśc. wg obwol.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04/GG_2010_4_23.pdf

Informacje dodatkowe:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach z ćwiczeń audytoryjnych – student jest zobowiązany do wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej na temat związany
z opuszczonymi zajęciami. W przypadku przekroczenia 30% nieobecności na ćwiczeniach audytoryjnych student nie zostanie dopuszczony do zaliczenia tego przedmiotu.
W przypadku zaliczenia ćwiczeń przewiduje się jeden termin podstawowy i jeden termin poprawkowy. Termin poprawkowy jest przewidziany głównie dla osób, które nie uzyskały oceny pozytywnej w pierwszym terminie – w przypadku studentów, którzy uzyskali ocenę pozytywną w pierwszym terminie, a chcą poprawić ocenę – ocena z pierwszego terminu jest anulowana.