Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Stateczność skarp i zboczy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-211-GO-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo odkrywkowe
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Cała Marek (cala@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest nabycie rozszerzonej wiedzy dotyczącej procesów osuwiskowych i metod oceny warunków stateczności, metod i działań stabilizujących, a także wykonywania analizy warunków stateczności przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu procesów osuwiskowych IGR2A_W04, IGR2A_W02, IGR2A_W05 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie metody analizy stateczności skarp i zboczy IGR2A_W04, IGR2A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi sprawdzić stateczność skarpy i zbocza za pomocą różnych metod. IGR2A_U04, IGR2A_U02, IGR2A_U05, IGR2A_U06 Projekt
M_U002 Potrafi zaproponować sposób zabezpieczenia skarpy lub zbocza. IGR2A_U04, IGR2A_U02, IGR2A_U05, IGR2A_U06 Projekt,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienie wpływu procesów osuwiskowych na bezpieczeństwo ludzi i obiektów budowlanych IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04 Projekt,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu procesów osuwiskowych + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie metody analizy stateczności skarp i zboczy + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi sprawdzić stateczność skarpy i zbocza za pomocą różnych metod. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaproponować sposób zabezpieczenia skarpy lub zbocza. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności i zrozumienie wpływu procesów osuwiskowych na bezpieczeństwo ludzi i obiektów budowlanych + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Przyczyny utraty stateczności skarp i zboczy.
Metody określania kształtu profilu statecznego
Metody określania stateczności skarp.
Metody równowagi granicznej (Felleniusa, Bishopa, Janbu, Morgensterna-Price’a).
Numeryczne metody analizy stateczności zboczy (SSR – metoda redukcji wytrzymałości na ścinanie).
Zapobieganie procesom osuwiskowym – stabilizacja skarp. Przestrzenne metody analizy stateczności zboczy.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Analiza stateczności skarp w oparciu o metody równowagi granicznej (program SLOPE/W) oraz metody numeryczne (np. RS2).
Analiza wpływu geometrii, zawodnienia, obciążenia i konstrukcji zbrojących grunt na stateczność skarp.
Wykonanie projektu dotyczącego oceny warunków stateczności zbocza.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych zadań projektowych, bez możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

Warunkiem przystąpienie do kolokwium z wykładu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych. Kolokwium realizowane jest w terminie podstawowym i dwóch terminach poprawkowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: ocena z kolokwium zaliczeniowego z wykładu x 0.6 + ocena z ćwiczeń laboratoryjnych x 0.4

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach laboratoryjnych student może uzupełnić z inną grupą laboratoryjną realizującą ten sam temat lub po ustaleniu z prowadzącym warunków i zakresu do nadrobienia. Wymagane są obecności na wszystkich ćwiczeniach laboratoryjnych.

Wykład zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczony przedmiot Geotechnika lub Inżynieria skalna.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Abramson L.W., Thomas S.L., Sharma S., Boyce G.M. (1996), Slope stability and stabilization methods, John Willey & Sons Inc., New York.
2. Abramson L.W. (2002), Slope stability and stabilization methods, John Wiley & Sons Inc., New York.
3. Cała M. 2007. Numeryczne metody analizy stateczności zboczy. Wydawnictwa AGH. Seria monografie nr 171.
4. Glazer Z. (1985), Mechanika gruntów, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
5. Krahn J. (2004), Stability modeling with SLOPE/W. An engineering methodology. GEO-SLOPE International Ltd. Canada.
6. Potts D.M. (2003), Numerical analysis: a virtual dream or practical reality? „Geotechnique”, Vol. 53, nr 6, s. 535-573.
7. Wiłun Z. (1982), Zarys Geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Analiza stateczności skarp z gruntu zbrojonego — Reinforced slope stability analysis / Marek CAŁA, Michał KOWALSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 2, s. 67–77. — Bibliogr. s. 77, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-02/GG_2008_2_05.pdf

The analysis of the slope stability in a basalt strip mine by means of the back analysis method to determine strength parameters — Analiza stateczności zbocza w kopalni odkrywkowej bazaltu z wykorzystaniem metody odwrotnej określania parametrów wytrzymałościowych / Marek CAŁA, Jerzy FLISIAK, Justyna ADAMCZYK, Malwina KOLANO, Michał KOWALSKI, Agnieszka STOPKOWICZ // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 1, s. 69–79. — Bibliogr. s. 79, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.1/mining.2012.36.1.69.pdf

Informacje dodatkowe:

Aktywność na wykładach może być premiowana.