Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rynek kruszyw mineralnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-214-GO-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo odkrywkowe
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Machniak Łukasz (machniak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Na module przedstawiona zostanie szczegółowa charakterystyka rynku kruszyw naturalnych w Polsce w powiązaniu z rynkiem budowlanym. Omówione zostana wymagania jakościowe kruszyw w typowych zastosowaniach w budownictwie (segment drogowy, segment kolejowy, segment betonu). Na ćwiczeniach laboratoryjnych studenci zostaną zapoznani z oprogramowaniem klasy GIS (MapInfo Pro) w zakresie rozwiązywania zagadnień przenikania rynku kruszyw (podaży) i rynku budowlanego (popytu).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę na temat podaży kruszyw naturalnych IGR2A_W04, IGR2A_W01, IGR2A_W05 Wynik testu zaliczeniowego,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma wiedzę na temat powiązania rynku kruszyw z głównymi segmentami budownictwa IGR2A_W04, IGR2A_W01, IGR2A_W05 Wynik testu zaliczeniowego,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna metody szacowania zapotrzebowania na kruszywa w wybranych segmentach budownictwa IGR2A_W04, IGR2A_W01, IGR2A_W05 Wynik testu zaliczeniowego,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Zna podsatwową funkcjonalność programu klasy GIS do rozwiązania omawianych zagadnień IGR2A_U06, IGR2A_U04, IGR2A_U05 Projekt
M_U002 Potrafi wykorzystać ogólnodostępne informacje do stworzenia wektorowej bazy danych o podaży i popycie kruszyw IGR2A_U05 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy IGR2A_K01, IGR2A_K04 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat podaży kruszyw naturalnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat powiązania rynku kruszyw z głównymi segmentami budownictwa + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna metody szacowania zapotrzebowania na kruszywa w wybranych segmentach budownictwa + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna podsatwową funkcjonalność programu klasy GIS do rozwiązania omawianych zagadnień - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać ogólnodostępne informacje do stworzenia wektorowej bazy danych o podaży i popycie kruszyw - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Podaż kruszyw mineralnych.
2. Regionalna struktura jakości eksploatowanych złóż kruszyw mineralnych (łamanych i żwirowo-piaskowych) w zakresie wymagań aplikacyjnych.
3. Charakterystyka wybranych parametrów geometrycznych i fizyko-mechanicznych w odniesieniu do kierunku zastosowania kruszyw.
4. Charakterystyka rynku piasku, powiązanie z inwestycjami drogowymi oraz kubaturowymi.
5. Charakterystyka rynku żwiru, powiązanie z branżą betonu. .
6. Charakterystyka rynku kruszyw łamanych, powiązanie z inwestycjami drogowymi i kolejowymi.
7. Metoda regionalnego szacowania popytu na kruszywa do betonu. Metoda krótkoterminowego szacowania popytu na kruszywa łamane w segmencie dużej infrastruktury.
8. Post test.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Podstawowa funkcjonalność MapInfo Pro.
2. Wczytywanie danych przestrzennych.
3. Tworzenie bazy danych o podaży kruszyw.
4. Tworzenie bazy danych o popycie na kruszywa.
5. Analizy rynku z wykorzystaniem języka SQL.
6. Zajęcia zaliczeniowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Realizacja ćwiczeń na stanowiskach komputerowych z wykorzystaniem oprogramowania GIS
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest wykonanie na stanowisku komputerowych projektu weryfikującego zakładane efekty uczenia.

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu weryfikującego zakładane efekty uczenia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią z ocen uzyskanej z zaliczenia laboratorium oraz testu obejmującego zakres wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach laboratoryjnych student może uzupełnić z inną grupą laboratoryjną realizującą ten sam temat lub po ustaleniu z prowadzącym warunków i zakresu do nadrobienia. Wymagane są obecności na wszystkich ćwiczeniach laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw systemów informacji przestrzennej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. MACHNIAK Ł. Zużycie kruszyw drogowych według aktualnego stanu realizacji dróg ekspresowych i autostrad, Kruszywa Mineralne, t. 1, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2017
2. MACHNIAK Ł. Ocena opóźnień procedur przetargowych oraz ich wpływ na stan budowy dróg ekspresowych i autostrad, Magazyn Autostrady, 1/2017
3. MACHNIAK Ł., KOZIOŁ W. Regionalne zróżnicowanie działalności kopalń odkrywkowych, Rocznik Świętokrzyski seria B – nauki przyrodnicze 37, 2016
4. MACHNIAK Ł. Wskaźniki zużycia kruszyw do betonu w budynkach jednorodzinnych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management 3(32), 2016
5. MACHNIAK Ł. Znaczenie budownictwa jednorodzinnego na rynku kruszyw do betonu, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 1(64), 2016
6. MACHNIAK Ł. Przestrzenny rozkład zapotrzebowania na kruszywa w budownictwie jednorodzinnym, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, nr 91, 2015

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. MACHNIAK Ł. Zużycie kruszyw drogowych według aktualnego stanu realizacji dróg ekspresowych i autostrad, Kruszywa Mineralne, t. 1, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2017
2. MACHNIAK Ł. Ocena opóźnień procedur przetargowych oraz ich wpływ na stan budowy dróg ekspresowych i autostrad, Magazyn Autostrady, 1/2017
3. MACHNIAK Ł., KOZIOŁ W. Regionalne zróżnicowanie działalności kopalń odkrywkowych, Rocznik Świętokrzyski seria B – nauki przyrodnicze 37, 2016
4. MACHNIAK Ł. Wskaźniki zużycia kruszyw do betonu w budynkach jednorodzinnych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management 3(32), 2016
5. MACHNIAK Ł. Znaczenie budownictwa jednorodzinnego na rynku kruszyw do betonu, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 1(64), 2016
6. MACHNIAK Ł. Przestrzenny rozkład zapotrzebowania na kruszywa w budownictwie jednorodzinnym, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, nr 91, 2015

Informacje dodatkowe:

Brak