Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Obudowa wyrobisk podziemnych i tuneli
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-223-GO-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo odkrywkowe
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Niedbalski Zbigniew (niedzbig@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu metod projektowania obudowy wyrobisk podziemnych i tuneli. IGR2A_W05, IGR2A_W03 Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna typy obudów wyrobisk podziemnych i zakres ich stosowania. IGR2A_W03, IGR2A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaprojektować obudowę wyrobisk podziemnych i tuneli. IGR2A_U04, IGR2A_U05 Projekt
M_U002 Umie przygotować zestaw danych do obliczeń analitycznych i numerycznych obudowy wyrobisk podziemnych i tuneli. IGR2A_U06, IGR2A_U04 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość konieczności korzystania z wyników badań naukowych i ciągłego podnoszenia swojej wiedzy. IGR2A_K01, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu metod projektowania obudowy wyrobisk podziemnych i tuneli. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna typy obudów wyrobisk podziemnych i zakres ich stosowania. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować obudowę wyrobisk podziemnych i tuneli. - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie przygotować zestaw danych do obliczeń analitycznych i numerycznych obudowy wyrobisk podziemnych i tuneli. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość konieczności korzystania z wyników badań naukowych i ciągłego podnoszenia swojej wiedzy. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Treść wykładów

Objaśnienie pojęć podstawowych. Aspekty prawne projektowania obudowy wyrobisk podziemnych i tuneli. Rodzaje i charakterystyka obudów stosowanych w wyrobiskach podziemnych. Obudowa stalowa łukowa podatna – modele obliczeniowe, metody projektowania. Obudowa kotwowa – modele obliczeniowe i zasady projektowania.
Zasady projektowania obudowy powłokowej metodą stanów granicznych wg PN-G-
05600:1998. Konstrukcje obudów powłokowych i zakres ich stosowania: obudowa z
betonu natryskowego, kotwiowo-betonowa, kotwiowo-betonowo-stalowa. Modele
obliczeniowe obudowy, nośność i podatność obudowy. Zasady projektowania obudowy wstępnej tunelu drogowego.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Projekt obudowy podporowej wyrobiska korytarzowego dla zadanych warunków (analiza warunków geologiczno-górniczych, dobór oraz sprawdzenie nośności obudowy).
Projekt obudowy wstępnej tunelu dla zadanych warunków fliszu karpackiego (analiza warunków geomechanicznych na podstawie rzeczywistych danych oraz projekt
obudowy wstępnej i technologii wykonania).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o szkice odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie z wykładów odbywa się na podstawie aktywności na zajęciach. Ćwiczenia projektowe
zaliczane są na podstawie wykonanego projektu. Nieprzyjęty projekt należy poprawić.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz dyskusja wyników.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z wykładów x0,2 i ocena z ćwiczeń projektowych x 0,8

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób wyrównania zaległości odbywa się poprzez samodzielne studiowanie tematyki jaką realizowano
na opuszczonych zajęciach oraz uzupełnienia wiedzy w zakresie podanym przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań w zakresie następstwa modułów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Chudek M.: Obudowa wyrobisk górniczych. Cz. 1. Obudowa wyrobisk korytarzowych i komorowych.
Śląsk, Katowice 1986.
2. Niedbalski Z.: Prognoza utrzymania funkcjonalności wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla
kamiennego. Wydawnictwa AGH, Kraków 2014.
3.PN-G-05015:1997 Szyby górnicze – Obudowa – Zasady projektowania.
4.PN-G-05020:1997 Podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe – Obudowa sklepiona – Zasady
projektowania i obliczeń statycznych.
5.PN-G-05600:1998 Podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe – Obudowa powłokowa – Zasady
projektowania i obliczeń statycznych.
6.PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane – Obliczenia statyczne i projektowanie.
7. Chudek M., Duży S., Kleta H., Kłeczek Z., Stoiński K., Zorychta A., 2000: Zasady doboru
i projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych i ich połączeń w zakładach górniczych
wydobywających węgiel kamienny. Gliwice – Kraków – Katowice.
8. Drzęźla B., Mendera Z., Barchan A., Głąb L., Schinohl J., 2000: Obudowa górnicza. Zasady
projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych w zakładach górniczych wydobywających węgiel
kamienny. Wydanie II – poprawione, Gliwice, s. 115
9. Rułka K., Mateja J. Kowalski E., Skrzyński K., Stałęga S., Wojtusiak A., Schinohl J., 2001: Uproszczone
zasady doboru obudowy odrzwiowej wyrobisk korytarzowych w zakładach wydobywających węgiel
10. Tajduś A., Cała M., Tajduś K.: Geomechanika w budownictwie podziemnym. Projektowanie i budowa tuneli. Wydawnictwa AGH.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1 Niedbalski Z.: Prognoza utrzymania funkcjonalności wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego. Wydawnictwa AGH, Kraków 2014.
2. Zbigniew Niedbalski Z., Małkowski P., Majcherczyk T. Application of the NATM method in the road tunneling works in difficult geological conditions – the : Carpathian flysch / // Tunnelling and
Underground Space Technology ; ISSN 0886-7798. — 2018 vol. 74, s. 41–59. — Bibliogr. s. 59, Abstr.. —
Publikacja dostępna online od: 2018-01-11. — tekst: https://goo.gl/rh5xaP
3. Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Ruchy górotworu i reakcje obudowy w procesie niszczenia
skał wokół wyrobisk korytarzowych na podstawie badań ,,in situ”. Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Geomechaniki,
Budownictwa i Geotechniki. Kraków: AGH WGiG, 2006, s. 130.
4. Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Badania nowych rozwiązań technologicznych w
celu rozrzedzania obudowy podporowej w wyrobiskach korytarzowych. AGH Uczelniane Wydawnictwa
Naukowo-Dydaktyczne, 2008, s. 210.
5. Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Ocena schematów obudowy i skuteczności projektowania
wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego. AGH Uczelniane Wydawnictwa
Naukowo- Dydaktyczne, Kraków 2012, s. 189.

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie projektów odbywa się w terminie podstawowym jednym terminie poprawkowym.
Brak możliwości poprawiania oceny pozytywnej.