Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe mgr / koło naukowe / udział w badaniach
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-302-GO-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo odkrywkowe
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Naworyta Wojciech (naworyta@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student potrafi zaplanować proces przygotowania pracy dyplomowej. Zna strukturę pracy dyplomowej, jej podstawowe treści. Potrafi odpowiednio dobrać wagę poszczególnych elementów (rozdziałów) pracy dyplomowej. Zna sposoby cytowania materiałów źródłowych. Na podstawie gotowej pracy potrafi sformułować najważniejsze wnioski. Umie przygotować syntetyczną prezentację opracowanego przez siebie zagadnienia.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę o zasadach dotyczących przygotowania i obrony pracy dyplomowej z zakresu górnictwa odkrywkowego, także związaną z ochroną własności intelektualnej IGR2A_W06, IGR2A_W05, IGR2A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę dotyczącą zasad i zakresu przeprowadzanego egzaminu dyplomowego z górnictwa odkrywkowego IGR2A_W06 Aktywność na zajęciach
M_W003 Analiza szczególnych rozwiazań technologicznych w górnictwie, powiązanie szczegółowej wiedzy z przedmiotów wykładanych wczesniej w zastosowaniu do rozwiazań rzeczywistych w gospodarce. IGR2A_W05, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
M_W004 Zna badania laboratoryjne modelowe lub komputerowe, wykorzystywane w procesie podziemnej eksplaotacji złóż. IGR2A_W05, IGR2A_W03 Odpowiedź ustna,
Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student ma umiejętność przygotowania pracy dyplomowej IGR2A_U04 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student prowadzi prezentację posługując sie fachową terminologią z zakresu eksploatacji złóż surowców mineralnych. IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U01, IGR2A_U06, IGR2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi określić priorytety związane z pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym oraz rozumie potrzebę ustawicznego samokształcenia. IGR2A_K03, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Potrafi zaprezentować i powiązać konkretny proces technologiczny lub techniczny z innymi dziedzinami nauki. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę o zasadach dotyczących przygotowania i obrony pracy dyplomowej z zakresu górnictwa odkrywkowego, także związaną z ochroną własności intelektualnej - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę dotyczącą zasad i zakresu przeprowadzanego egzaminu dyplomowego z górnictwa odkrywkowego - - - - - + - - - - -
M_W003 Analiza szczególnych rozwiazań technologicznych w górnictwie, powiązanie szczegółowej wiedzy z przedmiotów wykładanych wczesniej w zastosowaniu do rozwiazań rzeczywistych w gospodarce. - - - - - + - - - - -
M_W004 Zna badania laboratoryjne modelowe lub komputerowe, wykorzystywane w procesie podziemnej eksplaotacji złóż. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student ma umiejętność przygotowania pracy dyplomowej - - - - - + - - - - -
M_U002 Student prowadzi prezentację posługując sie fachową terminologią z zakresu eksploatacji złóż surowców mineralnych. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi określić priorytety związane z pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym oraz rozumie potrzebę ustawicznego samokształcenia. - - - - - + - - - - -
M_K002 Potrafi zaprezentować i powiązać konkretny proces technologiczny lub techniczny z innymi dziedzinami nauki. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):

1. Struktura pracy dyplomowej;
2. Sposoby rozwiązania zagadnienia będącego przedmiotem pracy dyplomowej;
3. Dobór literatury, sposoby cytowania źródeł w pracy dyplomowej;
4. Kolejność pisania pracy, najważniejsze rozdziały, waga treściowa poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej;
5. Metody wprowadzania do treści rysunków, fotografii, tabel;
6. Metody formatowania tekstu w edytorach, automatyzacja niektórych procesów edytowania tekstu, wstawianie spisów treści, rysunków, tabel;
7. Formułowanie podsumowania, wniosków;
8. Metody prezentowania treści pracy dyplomowej, dobór najważniejszych treści;

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wystawiane jest na podstawie zadanej do opracowania pracy. W przypadku braku obecności podczas zajęć możliwe jest nadrobienie w godzinach konsultacyjnych. Moduł nie kończy się egzaminem.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną samodzielnie wykonanej prezentacji związanej z tematyką realizowanej przez studenta pracy dyplomowej lub innego zagadnienia uzgodnionego z prowadzącym zajęcia (udział 50%) oraz jej przedstawienia na zajęciach seminaryjnych (udział 50%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównanie zaległości możliwe jest podczas godzin konsultacyjnych lub na podstawie zadanej przez prowadzącego pracy dodatkowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Praca dyplomowa będąca przedmiotem seminarium jest zwieńczeniem całego procesu studiowania. Brak wymagań dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wykonanie zadań w ramach seminarium związane jest bezpośrednio z pracą dyplomową, która bazuje na specjalistycznej literaturze zależnej od tematyki pracy dyplomowej wybranej przez studenta.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe wykorzystane do wykonania zadań w ramach modułu zależą bezpośrednio od tematyki pracy dyplomowej. Umiejętność doboru odpowiednich źródeł będących podstawą wykonania pracy jest jednym z tematów prowadzonego seminarium.

Informacje dodatkowe:

Brak