Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Likwidacja kopalń odkrywkowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-308-GO-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo odkrywkowe
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Patyk Michał (mpatyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapoznaje studentów z przyczynami likwidacji kopalń odkrywkowych, zwraca uwagę na konieczność prawidłowego projektowania i realizacji procesu likwidacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat etapów przygotowania wyrobisk górniczych do likwidacji, rekultywacji dróg technologicznych, zwałowisk i składowisk IGR2A_W06, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Udział w dyskusji,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna rolę organów nadzowu górniczego, administracji terenowej i innych organów w procesie likwidacji zakładu górniczego IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W02 Udział w dyskusji,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student posiada wiedzę na temat wymogów formalno-prawnych dotyczących decyzji o fizycznej likwidacji zakładu górniczego IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W01 Udział w dyskusji,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi obliczyć objętość robót ziemnych związanych z likwidacją zakładu górniczego IGR2A_U04, IGR2A_U02, IGR2A_U05, IGR2A_U06 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi obliczyć środki finansowe zgromadzone na funduszu likwidacji zakładu górniczego IGR2A_U04, IGR2A_U06 Wykonanie projektu,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Studen potrafi sporządzić operat rozliczenia zasobów złoża, oraz potrafi wymienić zasady sporządzania pllanu ruchu likwidowanego zakładu górniczego IGR2A_U04, IGR2A_U06 Wykonanie ćwiczeń,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę wpisywania się w środowisko naturalne i minimalizowania negatywnych skutków eksploatacji odkrywkowej. IGR2A_K03, IGR2A_K04 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat etapów przygotowania wyrobisk górniczych do likwidacji, rekultywacji dróg technologicznych, zwałowisk i składowisk + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna rolę organów nadzowu górniczego, administracji terenowej i innych organów w procesie likwidacji zakładu górniczego + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę na temat wymogów formalno-prawnych dotyczących decyzji o fizycznej likwidacji zakładu górniczego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi obliczyć objętość robót ziemnych związanych z likwidacją zakładu górniczego - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi obliczyć środki finansowe zgromadzone na funduszu likwidacji zakładu górniczego - - - + - - - - - - -
M_U003 Studen potrafi sporządzić operat rozliczenia zasobów złoża, oraz potrafi wymienić zasady sporządzania pllanu ruchu likwidowanego zakładu górniczego - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę wpisywania się w środowisko naturalne i minimalizowania negatywnych skutków eksploatacji odkrywkowej. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1.Przyczyny likwidacji kopalń odkrywkowych – naturalne, ekonomiczne, nadzwyczajne, z podaniem przykładów. Inwentaryzacja obiektów zakładu górniczego.
2.Wymogi formalno-prawne decyzji o fizycznej likwidacji zakładu górniczego. Źródła finansowania prac związanych z likwidacja zakładu górniczego.
3.Elementy oceny kosztów likwidacji zakładu górniczego.
4. Obowiązki przedsiębiorcy likwidowanego zakładu górniczego.
5. Rola organów nadzoru górniczego, administracji terenowej i innych organów w procesie likwidacji zakładu górniczego.
6. Aspekty społeczne likwidacji kopalń. Uprawnienia pracownicze.
7. Udział lokalnych organów administracji w wyborze sposobu rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych.
8. Opracowanie programu likwidacji zakładu górniczego w zależności od wielkości i rodzaju wyrobiska eksploatacyjnego. Kierunki zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych.
9. Plan Ruchu likwidowanego zakładu górniczego i procedury jego uzgadniania i zatwierdzania. Rozliczenie zasobów.
10. Zagospodarowanie pozostałej części złoża i zabezpieczenie sąsiednich wyrobisk eksploatacyjnych. Możliwości techniczne i stosowane technologie przygotowania obszaru górniczego i wyrobisk górniczych do zagospodarowania.
11. Etapy i fazy przygotowania wyrobisk górniczych do likwidacji. Rekultywacja techniczna terenów górniczych – wyrobisk, dróg technologicznych, zwałowisk i składowisk.
12. Zagospodarowanie infrastruktury przemysłowej i obiektów zaplecza technicznego kopalni odkrywkowej.
13. Analiza możliwych zagrożeń górniczych po zatrzymaniu wydobycia i sposoby ich eliminacji.
14. Kontrola i monitoring terenu górniczego w czasie i po likwidacji zakładu górniczego. Procedury przekazania własności terenów i obiektów zakładu górniczego.
15. Przykłady krajowe i zagraniczne zagospodarowania wyrobisk i terenów poeksploatacyjnych.

Ćwiczenia projektowe (15h):

1. Omówienie celu i zakresu projektu.
2. Sporządzenie operatu rozliczenia zasobów złoża.
3. Określenie wielkości środków finansowych zgromadzonych na funduszu likwidacji zakładu górniczego.
4. Koncepcja likwidacji i zagospodarowania terenów i wyrobisk pogórniczych zadanej kopalni odkrywkowej.
5. Oszacowanie kosztów likwidacji wg określonej koncepcji likwidacji zakładu górniczego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki zaliczenie ćwiczeń projektowych:
- terminowe oddanie poprawnie wykonanego projektu,
- ustne lub pisemne zaliczenie obejmujące zadania projektowe.

Przewiduje się dwa terminy zaliczenia projektu:
- I termin – podstawowy
- II termin – poprawkowy

Ocena końcowa z ćwiczeń projektowych (ĆP) zostanie obliczona na podstawie następującego algorytmu:
ĆP = P*60% + O*40%
gdzie: P – ocena z projektu, O – ocena z zaliczenia ustnego lub pisemnego

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z przedmiotu zostanie obliczona na podstawie następującego algorytmu:
Ocena końcowa = ĆP*50% + W*50%
gdzie: ĆP – ocena z ćwiczeń projektowych, W – ocena z wykładu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Osoby nieobecne na zajęciach powinny nadrobić materiał we własnym zakresie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Glapa W., Werner J., (1998). Zagospodarowanie wyrobisk poeksploatacyjnych w górnictwie kruszyw naturalnych, Glapa. Górnictwo Odkrywkowe nr 2-3.
2. Kasztelewicz Z., (2010). Rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych. Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze AGH. Kraków.
3. Uberman Rysz., Uberman Rob. (2010). Likwidacja kopalń i rekultywacja terenów pogórniczych w górnictwie odkrywkowym. Problemy techniczne, prawne i finansowe. IGSMiE PAN
4. Ustawa Prawo wodne, Prawo budowlane, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Ustawa o ochronie środowiska, Ustawa o odpadach.
5. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisy wykonawcze dotyczące likwidacji zakładów górniczych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kasztelewicz Z., Patyk M., Sikora M., Ptak M.: Dylematy polskiego górnictwa odkrywkowego na progu 2015 roku — Polish surface mining dilemmas at the beginning of 2015, Górnictwo Odkrywkowe – 2015 R. 56 nr 1;

Informacje dodatkowe:

Oceny pozytywne nie podlegają poprawie.