Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wentylacja i pożary
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-108-GP-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Obracaj Dariusz (obracaj@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Projektowanie, analiza i optymalizacja sieci wentylacyjnych. Prognoza temperatury powietrza. Dobór systemów klimatyzacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat obliczania sieci wentylacyjnych. IGR2A_W06, IGR2A_W01, IGR2A_W02 Egzamin,
Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu prognozowania temperatury powietrza w wyrobiskach górniczych i klimatyzacji kopalń. IGR2A_W01, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Egzamin
M_W003 Student ma wiedzę na temat przewietrzania wyrobisk ścianowych. IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Egzamin,
Odpowiedź ustna
M_W004 Student ma podstawową wiedzę z zakresu modelowania matematycznego kopalnianych sieci wentylacyjnych. IGR2A_W01, IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Projekt,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi obliczyć rozpływ powietrza w sieci wentylacyjnej. IGR2A_U05, IGR2A_U06 Egzamin,
Wykonanie projektu
M_U002 Student umie obliczyć parametry termodynamiczne powietrza oraz moc urządzeń klimatyzacyjnych. IGR2A_U05, IGR2A_U06 Egzamin,
Wykonanie projektu
M_U003 Student potrafi odwzorować sieć wentylacyjną. IGR2A_U05, IGR2A_U06 Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
M_U004 Student potrafi wykonać proste symulacje komputerowe sieci wentylacyjnych oraz obliczyć rozpływ gazów pożarowych przy pomocy specjalistycznego oprogramowania komputerowego. IGR2A_U05, IGR2A_U06, IGR2A_U04 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu wentylacji i pożarów. IGR2A_K03, IGR2A_K02 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej w szerzeniu wiedzy na temat bezpieczeństwa związanego z pracą w kopalniach oraz odpowiedzialności wynikającej z podejmowanych decyzji związanych z wentylacją i przewietrzaniem wyrobisk górniczych. IGR2A_K01, IGR2A_K04 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę na temat obliczania sieci wentylacyjnych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu prognozowania temperatury powietrza w wyrobiskach górniczych i klimatyzacji kopalń. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat przewietrzania wyrobisk ścianowych. + - - + - - - - - - -
M_W004 Student ma podstawową wiedzę z zakresu modelowania matematycznego kopalnianych sieci wentylacyjnych. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi obliczyć rozpływ powietrza w sieci wentylacyjnej. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie obliczyć parametry termodynamiczne powietrza oraz moc urządzeń klimatyzacyjnych. + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi odwzorować sieć wentylacyjną. + - - + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wykonać proste symulacje komputerowe sieci wentylacyjnych oraz obliczyć rozpływ gazów pożarowych przy pomocy specjalistycznego oprogramowania komputerowego. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu wentylacji i pożarów. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej w szerzeniu wiedzy na temat bezpieczeństwa związanego z pracą w kopalniach oraz odpowiedzialności wynikającej z podejmowanych decyzji związanych z wentylacją i przewietrzaniem wyrobisk górniczych. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 103 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Sieć wentylacyjna, równania określające w niej rozpływ powietrza. Metody rozwiązywania układów równań stanowiących opis matematyczny rozpływu powietrza w sieci. Ścisłe metody rozwiązywania sieci wentylacyjnych i możliwości ich zastosowania. Nieustalone przepływy powietrza. Zastosowanie metod komputerowych w obliczaniu sieci wentylacyjnych. Matematyczne podstawy modelowania kopalnianych sieci wentylacyjnych. Optymalizacja sieci wentylacyjnej. Systemy przewietrzania wyrobisk ścianowych. Prognoza temperatury powietrza w wyrobiskach górniczych. Obliczanie i dobór systemów klimatyzacji kopalń.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Symulacja komputerowa przy pomocy pakietu programów „Ventgraf” – wykonanie schematu przestrzennego przy pomocy programu „edrys.exe”. Symulacja komputerowa przy pomocy pakietu programów „Ventgraf” – obliczanie rozpływu gazów pożarowych przy pomocy programu „pożar.exe”.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obowiązuje 1 termin egzaminu podstawowego oraz 2 terminy egzaminów poprawkowych, pod warunkiem oddania i zaliczenia projektów z danej części zajęć.
Ocena z ćwiczeń projektowych ustalana jest na podstawie oddania i zaliczenia dokumentacji projektowej. Aktywność na zajęciach może być premiowana. W przypadku uzyskania oceny pozytywnej z ćwiczeń projektowych dopiero w terminie poprawkowym, jako ocenę P przyjmowana jest ocena ostateczna (z terminu poprawkowego).
W przypadku braku pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych wystawiana jest ocena końcowa: nie zal.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0,3P+0,7E
OK – ocena końcowa
E – ocena z egzaminu (efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych)
P – ocena z ćwiczeń projektowych (efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na ćwiczeniach projektowych obowiązkowa.
Obecność na wykładach jest zalecana, a aktywność może być premiowana.
Warunkiem niezbędnym do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest:
- obecność na co najmniej 65% zajęć,
- co najwyżej 1 nieobecność nieusprawiedliwiona,
- wykonanie i zaliczenie wszystkich wymaganych czynności projektowych.
Zaległości powstałe w wyniku nieobecności na ćwiczeniach projektowych można wyrównywać na konsultacjach. Zaliczenie odbywa się w zależności od charakteru opuszczonych zajęć, w formie odpowiedzi lub dodatkowego tematu związanego z opuszczonymi zajęciami.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość zagadnień związanych z aerologią górniczą i pożarami podziemnymi na poziomie I stopnia studiów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wacławik J.: Wentylacja Kopalń. Wydawnictwa AGH, tom1, tom 2, Kraków, 2010.
Pawiński J., Roszkowski J., Strzemiński J.: Przewietrzanie kopalń, Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice, 1995.
Maciejasz Z., Kruk F.: Pożary podziemne w kopalniach cz.1, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1977.
Strumiński A.: Zwalczanie pożarów w kopalniach głębinowych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1996.
Nowak B., Filek K.: Temperatura i wilgotność chłodzonego powietrza w podziemnych wyrobiskach górniczych przewietrzanych wentylacją opływową. Wydawnictwa AGH, Kraków, 1996.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Szlązak N., Obracaj D., Swolkień J.: Ocena i możliwości poprawy stanu zagrożenia klimatycznego w polskich kopalniach podziemnych. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, Kraków,2018.
Szlązak N., Obracaj D., Piergies K.: Wydajność górniczych chłodnic powietrza w warunkach rzeczywistych. Chłodnictwo i Klimatyzacja; [nr] 2018/12–2019/1, s. 56–60.
Szlązak N., Obracaj D., Korzec M.: Analysis of connecting a forcing fan to a multiple fan ventilation network of a real-life mine. Process Safety and Environmental Protection, 2017 vol. 107, s. 468–479.—
Nowak B., Kuczera Z.: Parametry powietrza w suchym odpylaczu filtracyjnym. Przegląd Górniczy nr 4, s. 75- 80, 2012 r.
Nowak B., Filek K.: Wykorzystanie sprężarkowych chłodziarek powietrza do zwalczania zagrożenia temperaturowego w kopalniach. Wydawnictwa AGH, Kraków 2014 r.
Szlązak N., Dziurzyński W., Nowak B., Borowski M., Obracaj D., Ptaszyński B., Swolkień J., Korzec M.: Wybrane zagadnienia z wentylacji kopalń węgla kamiennego. Wydawnictwa AGH, Kraków 2015 r.

Informacje dodatkowe:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych.