Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia eksploatacji złóż rud
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-202-GP-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Korzeniowski Waldemar (walkor@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Rola i znaczenie górnictwa rudnego w gospodarce światowej. Źródła pozyskiwania metali. Pierwiastki ziem rzadkich i krytyczne. Odmienność technologii pozyskiwania kopalin zawierających metale. Specyfika występowania rud metali w przyrodzie. Właściwości rud metali, formy złożowe, sposoby udostępniania i eksploatacji złóż rud. Różnorodność systemów eksploatacji złóż rud. Techniki urabiania i kierunki rozwoju górnictwa rudnego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podziemne systemy eksplaotacji złóż rud o różnej miąższości. IGR2A_W06, IGR2A_W05, IGR2A_W02 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_W002 Zna metody wzmacniania wyrobisk górniczych przy eksplaotacji złóż rud. IGR2A_W05, IGR2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrać obudowę kotwową przy projektowaniu podziemnej eksplotacji złóż rud cynku i ołowiu. IGR2A_W01, IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt
M_U002 Potrafi dobrać obudowę kotwową przy projektowaniu podziemnej eksplotacji złóż rud miedzi. IGR2A_U02, IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student wie w jakich dziedzinach nauki mogą być wykorzystane metale nieżelazne. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podziemne systemy eksplaotacji złóż rud o różnej miąższości. + + - + - - - - - - -
M_W002 Zna metody wzmacniania wyrobisk górniczych przy eksplaotacji złóż rud. + + - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać obudowę kotwową przy projektowaniu podziemnej eksplotacji złóż rud cynku i ołowiu. + + - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać obudowę kotwową przy projektowaniu podziemnej eksplotacji złóż rud miedzi. + + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student wie w jakich dziedzinach nauki mogą być wykorzystane metale nieżelazne. + + - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 108 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 50 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Rejony wydobycia złóż rud metali w Polsce. Kryteria bilansowości podstawowych złóż rud metali. Zastosowanie techniki strzelniczej w kopalniach rud. Zagrożenia naturalne w kopalniach rud i profilaktyka. Struktura udostępniania złóż rud miedzi i charakterystyka polskich kopalń. Struktura udostępnienia złóż rud cynku i ołowiu w Polsce i charakterystyka kopalń. Problemy i źródła strat złoża w technologiach eksploatacji złóż rud. Wady i zalety podsadzki utwardzanej. Obudowa wyrobisk komorowych. Rodzaje systemów komorowo-filarowych stosowanych w technologiach eksploatacji złóż rud. Sposoby likwidacji pustek poeksploatacyjnych.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Na podstawie rzeczywistej mapy wyrobisk gorniczych kopalni złóż rud cynku i ołowiu lub rud miedzi, student określa podstawowe parametry sytemu komorowo – filarowego lub zabierkowego. Dla danego systemu eksploatacji oblicza wymairy filarów międzykomorowych,a następnie wykonuje metrykę strzałową oraz harmonogram robót. Przeprowadza odpowiednie obliczenia określając straty eksploatacyjne.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Student dobiera obudowę kotwową w zależnosci od klasy klasy. Dobiera maszyny i urządzenia do wiercenia otworów strzałowych, kotwowych; maszyny do transportu i odstawy urobku oraz pomocnicze maszyny do pozostałych procesów technologicznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Egzamin po zaliczeniu ćwiczeń i projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona: 0,6 x ocena z egzaminu + 0,2 x ocena z projektu + 0,2 x ocena z ćwiczeń

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrobienie zajęć lub indywidualny sposób odrobienia zaległości ustalkony z wykładowcą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie projektu eksplotacji złóż rud.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Stanisław PIECHOTA, Michał STOPYRA, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA: Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009.
2. Jan Butra, Jerzy Kicki: Ewolucja technologii eksploatacji złóż rud miedzi w polskich kopalniach. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków 2003.
3. International Mining Forum. Taylor & Francis Group, London.
4. Czasopisma z zakresu górnictwa
a) Przegląd Górniczy
b) Wiadomości Górnicze
c) Maszyny Górnicze
d) Gosporrka Surowcami Mineralnymi
e) Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
f) International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Korzeniowski W., Poborska-Młynarska K., Skrzypkowski K., Herezy Ł.: Badania zdolności wiązania pyłów i popiołów po spalaniu odpadów komunalnych z solankową wodą zarobową i geotechniczne parametry scalonych próbek. Nowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych: XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii: 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. – [Kraków]: AKnet, cop. 2018. – S. 42–43
2. Skrzypkowski K., Korzeniowski W., Poborska-Młynarska K.: Badania zdolności wiązania pyłów i popiołów po spalaniu odpadów komunalnych z solankową wodą zarobową i geotechniczne parametry scalonych próbek. Archives of Mining Sciences, – 2018 vol. 63 no. 4, s. 903–918.
3. Chromik M., Korzeniowski W.: Metoda wspomagania procesu ługowania komór solnych. Quo vadis sal: sól skarbem Kujaw i Wielkopolski: XIII Międzynarodowe Sympozjum Solne: Kopalnia Soli Kłodawa – Uniejów, 10–13 X 2018.
96. Skrzypkowski K., Korzeniowski W., Krzysztof ZAGÓRSKI, Tomasz Howiacki, Herezy Ł.: Monitoring obudowy kotwowej na podstawie badań laboratoryjnych. XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej: Kraków, 26–28.02.2018 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Kraków, 2018. – 1 dysk optyczny, Adobe Reader; napęd CD-ROM.
4. Skrzypkowski K., Korzeniowski W., Gądek A., Misiak R.: Możliwości wykorzystania programu MineScape do analizy modelu rozcięcia złoża rudnego. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. – ISSN: 2081-0245. – 2018 nr 103, s. 91-102.
5. Korzeniowski W., Poborska-Młynarska K., Krzysztof Skrzypkowski.: Koncepcja odzysku odpadów z instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) w technologii wypełniania wyrobisk samozestalającymi się mieszaninami w Kopalni Soli “Kłodawa”. Archives of Mining Sciences; ISSN 0860-7001. – 2018 vol. 63 no. 3.
6. Korzeniowski W., Skrzypkowski K., Herezy Ł.: Zdalny, nieelektryczny wskaźnik WK-2/8 wartości siły obciążającej kotew w wyrobisku górniczym. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; ISSN 2080-0819. – ISSN: 2081-0245. – 2018 nr 103.

Informacje dodatkowe:

Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach jest wyrównywana pracą własną studenta (np. prezentacja zagadnienia z literatury zagranicznej odnośnie podziemnej eksploatacji złóż rud)