Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia eksploatacji złóż soli
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-203-GP-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Poborska-Młynarska Katarzyna (kpm@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zapoznaje się ze specyfiką i głównymi problemami górnictwa solnego. Poznaje technologię eksploatacji złóż soli w kopalni podziemnej i w kopalni otworowej ługowniczej, systemy eksploatacji, zagrożenia naturalne, możliwości wykorzystania wyrobisk poeksploatacyjnych. Poznaje teoretyczne podstawy eksploatacji ługowniczej. Wykonuje elementy projektowania eksploatacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student dysponuje uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzą szczegółową dotyczącą technologii i systemów eksploatacji soli metodą podziemną. IGR2A_W02 Kolokwium
M_W002 Student ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu aktualnego oraz trendów rozwojowych w dziedzinie technik i technologii w podziemnym górnictwie solnym. IGR2A_W05 Kolokwium
M_W003 Student posiada wiedzę i świadomość zagrożeń naturalnych i ich specyfiki w górnictwie solnym; posiada wiedzę i świadomość wpływu działalności górniczej na środowisko naturalne oraz hydrogeologicznych i geomechanicznych skutków zachodzących w górotworze i na powierzchni terenu w następstwie prowadzenia eksploatacji podziemnej złóż soli. IGR2A_W06 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować i ocenić różne koncepcje zagospodarowania, metody eksploatacji , sposoby udostępnienia, rozcięcia i eksploatacji złóż solnych z uwzględnieniem specyfiki budowy geologicznej złoża (złoża pokładowe, złoża wysadowe). IGR2A_U05 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Projekt
M_U002 Student potrafi sporządzić istotne elementy dokumentacji technicznej lub technologicznej dotyczącej eksploatacji podziemnej w złożach soli kamiennej. IGR2A_U06 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Projekt
M_U003 Student posiada umiejętność projektowania pól eksploatacyjnych dla systemu komorowego w kopalni soli z uwzględnieniem głównych składowych cyklu technologicznego. IGR2A_U05 Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Projekt
M_U004 Student potrafi identyfikować genezę, dokonywać klasyfikacji oraz scharakteryzować zagrożenia naturalne i ich specyfikę w górnictwie solnym. Potrafi również dobrać sposoby profilaktyki i zwalczania zagrożeń. Referat,
Studium przypadków ,
Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest świadom i docenia rolę badań naukowych w rozwój i proces wdrażania nowych technik i technologii w dziedzinie górnictwa solnego i rozumie potrzebę upowszechniania tych osiągnięć w środowisku społecznym. IGR2A_K01, IGR2A_K04 Kolokwium,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student dysponuje uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzą szczegółową dotyczącą technologii i systemów eksploatacji soli metodą podziemną. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu aktualnego oraz trendów rozwojowych w dziedzinie technik i technologii w podziemnym górnictwie solnym. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę i świadomość zagrożeń naturalnych i ich specyfiki w górnictwie solnym; posiada wiedzę i świadomość wpływu działalności górniczej na środowisko naturalne oraz hydrogeologicznych i geomechanicznych skutków zachodzących w górotworze i na powierzchni terenu w następstwie prowadzenia eksploatacji podziemnej złóż soli. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować i ocenić różne koncepcje zagospodarowania, metody eksploatacji , sposoby udostępnienia, rozcięcia i eksploatacji złóż solnych z uwzględnieniem specyfiki budowy geologicznej złoża (złoża pokładowe, złoża wysadowe). + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi sporządzić istotne elementy dokumentacji technicznej lub technologicznej dotyczącej eksploatacji podziemnej w złożach soli kamiennej. + - - + - - - - - - -
M_U003 Student posiada umiejętność projektowania pól eksploatacyjnych dla systemu komorowego w kopalni soli z uwzględnieniem głównych składowych cyklu technologicznego. + - - + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi identyfikować genezę, dokonywać klasyfikacji oraz scharakteryzować zagrożenia naturalne i ich specyfikę w górnictwie solnym. Potrafi również dobrać sposoby profilaktyki i zwalczania zagrożeń. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadom i docenia rolę badań naukowych w rozwój i proces wdrażania nowych technik i technologii w dziedzinie górnictwa solnego i rozumie potrzebę upowszechniania tych osiągnięć w środowisku społecznym. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Specyfika górnictwa solnego. Technologie pozyskiwania soli. Górnictwo solne w Polsce i na świecie.
2. Zasady i schematy udostępnienia i rozcięcia złóż solnych. Podstawowe systemy eksploatacji złóż soli, zasady wymiarowania wyrobisk i calizn solnych, roboty przygotowawcze, urabianie soli kamiennej, przegląd systemów eksploatacji. Analiza zagrożeń naturalnych i ich skutków w górnictwie solnym. Podstawy ługownictwa solnego. Technologie ługowania złóż soli. Elementy projektowania eksploatacji.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Poznanie zasad rozcięcia i przygotowania do eksploatacji pól eksploatacyjnych w złożach soli.
Projektowanie wymiarów komór i filarów międzykomorowych w polu eksploatacyjnym kopalni soli.
Obliczenia z zakresu ługownictwa solnego.
Projektowanie faz eksploatacji ługowniczej w programie WinUbro.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie przedmiotu składa się z zaliczenia z pozytywna oceną zarówno prac projektowych, jak i zaliczenia kolokwium.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z ćwiczeń projektowych i kolokwium zaliczeniowego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student obowiązany jest we własnym zakresie uzupełnić braki powstałe w wyniku jego nieobecności na zajęciach, poprzez samodzielne studiowanie zaleconych pozycji literaturowych oraz wykonanie wymaganych elementów projektowych, po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiadomości z zakresu eksploatacji podziemnej złóż kopalin stałych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Piechota S., Stopyra M., Poborska-Młynarska K., 2009 – Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli. Wyd. AGH, Kraków.
Ślizowski K., Saługa P., 1996 – Surowce mineralne Polski. Surowce Chemiczne. Sól kamienna.
Kunstman A., Poborska-Młynarska K., Urbańczyk K., 2003 – Zarys otworowego ługownictwa solnego. Wyd. AGH, Kraków.
Artykuły w piśmiennictwie polskim i zagranicznym związane z technologiami eksploatacji soli.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
POBORSKA-MŁYNARSKA K., 2017 – Katastrofy wodne w górnictwie solnym na świecie – przyczyny, sposoby zwalczania, skutki. Przegląd Górniczy ; t. 74 nr 6, s. 33–41.

POBORSKA-MŁYNARSKA K., 2015 – Współczesne techniki eksploatacji soli kamiennej w kopalniach podziemnych. Przegląd Górniczy ; nr 12, s. 140–146.
KORZENIOWSKI W., POBORSKA-MŁYNARSKA K., SKRZYPKOWSKI K., 2018 – The idea of the recovery of municipal solid waste incineration (MSWI) residues in Kłodawa Salt Mine S. A. by filling the excavations with self-solidifying mixtures . Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; vol. 63 no. 3, s. 553–565.

Informacje dodatkowe:

Przewiduje się jeden termin poprawkowy kolokwium zaliczeniowego.