Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszyny przepływowe w górnictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-208-GP-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Broda Krzysztof (broda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Na wykładzie omawiane są podstawowe zagadnienia z zakresu maszyn przepływowych, którym
towarzyszą przykłady zadań rozwiązywane na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna sposoby pomiaru podstawowych parametrów maszyn przepływowych IGR2A_W02, IGR2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student zna budowę i zasadę działania typowych maszyn przepływowych IGR2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student posiada wiedzę dotycząca podstawowych praw rządzących maszynami przepływowymi IGR2A_W02, IGR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W004 Student zna mechanizmy rządzące współpracą maszyn przepływowych IGR2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W005 Student rozumie wpływ doboru maszyn przepływowych na ekonomiczność projektowanej instalacji IGR2A_W03, IGR2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zmierzyć wartość wielkości charakteryzujących maszyny przepływowe IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi obliczyć reakcję strumienia swobodnego na przeszkody nieruchome i ruchome. IGR2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U003 Student potrafi dobrać maszynę przepływową do istniejącej instalacji IGR2A_U03, IGR2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U004 Student potrafi wykorzystać informacje zawarte w charakterystyce przepływowej wybranej maszyny i przewodów. IGR2A_U02, IGR2A_U05, IGR2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student posiada umiejętność zespołowego rozwiązywania problemów z zakresu stosowania maszyn przepływowych IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy z zakresu maszyn przepływowych IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna sposoby pomiaru podstawowych parametrów maszyn przepływowych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna budowę i zasadę działania typowych maszyn przepływowych + - + - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę dotycząca podstawowych praw rządzących maszynami przepływowymi + - + - - - - - - - -
M_W004 Student zna mechanizmy rządzące współpracą maszyn przepływowych + - + - - - - - - - -
M_W005 Student rozumie wpływ doboru maszyn przepływowych na ekonomiczność projektowanej instalacji + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zmierzyć wartość wielkości charakteryzujących maszyny przepływowe - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi obliczyć reakcję strumienia swobodnego na przeszkody nieruchome i ruchome. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi dobrać maszynę przepływową do istniejącej instalacji + - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi wykorzystać informacje zawarte w charakterystyce przepływowej wybranej maszyny i przewodów. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność zespołowego rozwiązywania problemów z zakresu stosowania maszyn przepływowych - - + - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy z zakresu maszyn przepływowych + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 19 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Źródła i przetwarzanie energii. Podstawowe wiadomości dotyczące maszyn przepływowych. Przekazywanie i przetwarzanie energii płynu. Własności aerodynamiczne profili płatów stosowanych do łopatek wentylatorów i turbin. Siła nośna, współczynnik siły nośnej, gradient siły nośnej, kąt natarcia, kąt zerowej siły nośnej, współczynnik oporu czołowego. Podział maszyn hydraulicznych. Zasada zmiany ilości ruchu w zastosowaniu do ośrodków ciągłych. Reakcja strumienia swobodnego na przeszkody nieruchome i ruchome. Praca maszyn turbinowych – zasada działania. Wyprowadzenie podstawowego równania dla maszyn turbinowych. Potencjał i dynamiczny napór wytwarzany przez pompę. Wyróżnik szybkobieżności. Obliczanie mocy potrzebnej do napędu pompy. Charakterystyka pompy turbinowej. Charakterystyki przewodów. Równoległa i szeregowa praca pomp. Współpraca pompy z rurociągiem. Silniki wodne – koła wodne i turbiny wodne (Peltona, Francisa, Kaplana). Rodzaje przepompowni w oczyszczalniach ścieków. Wentylatory osiowe, pojęcia podstawowe. Dyfuzor i urządzenia prostujące.
Maszyny strumieniowe, turbiny wodne, wiatrowe i parowe. Pompy i dmuchawy. Strumienice. Silniki odrzutowe. Napędy strumieniowe.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Badanie wydajności sprężarki metodą napełniania zbiornika, charakterystyka wentylatora osiowego, charakterystyka wentylatora promieniowego, wyznaczanie współczynnika strat miejscowych, współpraca maszyn przepływowych połączonych równolegle, współpraca maszyn przepływowych połączonych szeregowo, charakterystyka pompy próżniowej

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W przypadku nieobecności studenta na wykładach wymagane jest samodzielne uzupełnienie zaległości
i zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.
Ćwiczenia laboratoryjne:
- Student obowiązany jest wykonać i zaliczyć ćwiczenia laboratoryjne wskazane przez prowadzącego zajęcia.
- Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Jest to również koniec możliwości odrobienia ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych ustalana jest na podstawie ocen uzyskanych ze sprawdzenia przygotowania
teoretycznego do ćwiczeń, wykonania ćwiczeń oraz opracowania wyników w formie sprawozdań.
Prowadzący zajęcia może zezwolić na uzupełnienie sprawozdań oraz poprawienie negatywnych ocen z
przygotowania teoretycznego w jednym terminie poprawkowym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa na podstawie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach
obowiązkowych:
Ćwiczenia laboratoryjne:
- Dopuszczalna jest tylko jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych.
- Jedna nieobecność usprawiedliwiona jak i nieusprawiedliwiona na zajęciach wymaga od studenta
odrobienia ćwiczeń laboratoryjnych, na których student był nieobecny (za zgodą prowadzącego można
odrobić na zajęciach innej grupy) lecz nie później jak w ostatnim tygodniu trwania zajęć.
Wszystkie wskazane przez prowadzącego zajęcia ćwiczenia należy wykonać i zaliczyć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość mechaniki płynów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Gundlach W.R., Podstawy maszyn przepływowych i ich systemów energetycznych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 2008.
Dymaczewski Z., Oleszkiewicz J.A., Sozański M.M., Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków, PZITS 1997.
Walden H., Stasiak J., Mechanika cieczy i gazów w inżynierii sanitarnej, Arkady Warszawa 1971.
Janiak M., Krzyżaniak G., Urządzenia mechaniczne w inżynierii środowiska. Cz.2. Pompy, wentylatory, sprężarki. Politechnika Poznańska 1999.
Świtalski P., ABC techniki pompowej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Propozycja stałociśnieniowej regulacji wydajności pomp wirowych — A proposal of constant-pressure regulation of impeller pumps efficiency / Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2011 R. 49 nr 2, s. 28–31.
Komputerowe wspomaganie układu regulacji energooszczędnej pracy pompy wirowej — Computer assistance provided to the regulation system of the impeller pump’s energy-efficient performance / Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Aparatura Badawcza i Dydaktyczna ; ISSN 1426-9600. — 2011 t. 16 nr 2, s. 49–54. — Bibliogr. s. 54
Głowica prerotacyjna do kształtowania pola prędkości cieczy w obszarze ssawnym pompy wirowej — Pre-rotation head in shaping liquid velocity field in the vortex pump suction area / Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2011 R. 71 nr 12, s. 508–511. — Bibliogr. s. 511.
Propozycja energooszczędnego sposobu regulacji pomp wirowych — The proposal of the energy-efficient way of the impeller pump regulation / Marian MIKOŚ, Michał KARCH // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 4, s. 71–77. — Bibliogr. s. 77

Informacje dodatkowe:

W trakcie semestru niektóre zajęcia w miarę możliwości mogą odbywać się na terenie zakładów produkujących bądź użytkujących maszyny przepływowe.