Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie przedsiębiorstwami górniczymi
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-210-GP-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Podobińska-Staniec Marta (mstaniec@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot zarządzanie przedsiębiorstwami górniczymi poszerza wiedzę studentów kierunku Górnictwo i Geologia na temat funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę związaną z planowaniem i organizowaniem procesów występujących w przedsiębiorstwach górniczych. IGR2A_W04, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Referat,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W002 Student ma podstawową wiedzę związaną z kierowaniem i kontrolowaniem procesów występujących w przedsiębiorstwach górniczych. IGR2A_W04, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń,
Referat,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zastosować podstawowe metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym. IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi prawidłowo identyfikować i analizować elementy makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego spółek, holdingów i koncernów węglowych. IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Referat
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie istotę i zasady współpracy w grupie, potrafi organizować pracę. IGR2A_K01, IGR2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Referat
M_K002 Student jest świadomy uzupełniania wiedzy z zakresu studiowanego przedmiotu. IGR2A_K03, IGR2A_K02 Referat,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę związaną z planowaniem i organizowaniem procesów występujących w przedsiębiorstwach górniczych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę związaną z kierowaniem i kontrolowaniem procesów występujących w przedsiębiorstwach górniczych. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować podstawowe metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi prawidłowo identyfikować i analizować elementy makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego spółek, holdingów i koncernów węglowych. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie istotę i zasady współpracy w grupie, potrafi organizować pracę. - - - + - - - - - - -
M_K002 Student jest świadomy uzupełniania wiedzy z zakresu studiowanego przedmiotu. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Tematy realizowane w ramach wykładu dotyczące przedsiębiorstwa górniczego:
1. Organizacja – przedsiębiorstwo – zarządzanie;
2. System – otoczenie;
3. Strategia i struktura;
4. Pracownik – motywacja – zarządzanie zasobami ludzkimi;
5. Jakość, czas, koszt – zarządzanie jakością;
6. Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem.

Ćwiczenia projektowe (15h):
Proces zarządzania przedsiębiostwem opracowany na podstawie wybranego podmiotu z branży górniczej.

W ramach ćwiczeń projektowych student wybiera przedsiębiorstwo z obszaru przedsiębiorstw z branży górniczej oraz branż pokrewnych.
Na bazie otrzymanych na wykładzie informacji student prezentuje wybrany podmiot z wyszczególnieniem zadanych wytycznych. Wytyczne są prezentowane przez prowadzącego na pierwszych zajęciach projektowych oraz szczegółowo omawiane na wykładach.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, z uwzględnieniem wytycznych przedstawionych przez prowadzącego. Zadanie to powinno wykształcić poczucie odpowiedzialności za wykonany projekt oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Ponadto student ćwiczy umiejętność prezentacji swojej pracy oraz poprzez dyskusję na obronie ustnej projektu obronę prezentowanego stanowiska.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów w formie pisemnej – test z pytaniami otwartymi oraz zamkniętymi (1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy). Obecność na wykładach jest zalecana z uwagi na przekazywaną treść materiału.

Zaliczenie ćwiczeń projektowych jest wynikiem średniej arytmetycznej otrzymanej z oceny za złożony w terminie projekt oraz z oceny za obronę wykonywanego projektu. Sposób oceny przez prowadzącego projektu prezentowany jest na pierwszych zajęciach projektowych, z wyszczególnieniem ocenianych elementów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń audytoryjnych i zaliczenia wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na ćwiczeniach – student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć). W przypadku kiedy tylko jedna grupa ćwiczeniowa w danym roku obywa zajęcia sposób odrobienia nieobecności należy skonsultować z prowadzącym.
Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Ricky W. Griffin:Podstawy zarządzania organizacjami. Polskie Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 2009.
2. Lisiński Marek: Metody planowania strategicznego. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
3. Henryk Przybyła, Anna Kijewska, Zygmunt Korban, Witold Wagner: Zarządzanie
przedsiębiorstwem górniczym. Zarys podziemnego górnictwa węgla kamiennego. Wydawnictwo
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
4.Kicki J, Wanielista K., Elementarne zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem górniczym, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2017

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Adaptive case management – a modern way of supporting knowledge management processes in an enterprise / Marta PODOBIŃSKA-STANIEC, Maciej CELEJ // W: Innovations in management and production engineering / ed. Ryszard Knosala. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012.

2. Infrastructure changes – revitalisation of the post-mining areas and the increase of the intellectual capital of the region (local community) / Sylwia CYGAN-KORECKA, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015

3. Kapitał intelektualny a restrukturyzacja przedsiębiorstw — [Intellectual capital and corporate restructuring] / Marta PODOBIŃSKA-STANIEC, Maciej CELEJ // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013.

4. Kapitał intelektualny – wykorzystanie informacji i wiedzy w procesach logistycznych — Marta PODOBIŃSKA-STANIEC, Anna WILKOSZ // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014

5. Reengineering of storage processes / Marta PODOBIŃSKA-STANIEC, Anna WILKOSZ // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9).

6. Reinżynieria procesów magazynowania — Marta PODOBIŃSKA-STANIEC, Anna WILKOSZ // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4813–4820.

7. The valuation of mineral companies using real options model — Maciej CELEJ, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC // W: Streszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012

8. Współczesne zagrożenia i kierunki rozwoju stojące przed logistyką przedsiębiorstw — Anna WILKOSZ, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane,

9. Wybrane aspekty pomiaru kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie górniczym — Barbara KOWAL, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 89–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

10. Zarządzanie wiedzą w górnictwie na przykładzie systemu Get Knowledge w BHP Billiton — Marta PODOBIŃSKA-STANIEC, Maciej CELEJ // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 4 = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013.

11. Znaczenie kapitału intelektualnego w tworzeniu modelu biznesowego współczesnego przedsiębiorstwa górniczego — Marta PODOBIŃSKA-STANIEC, Roman MAGDA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t.

12. Znaczenie wartości intelektualnej w przedsiębiorstwach zobrazowane na przykładzie dwóch wybranych spółek węglowych — Marta PODOBIŃSKA-STANIEC // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 3 / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012.

Informacje dodatkowe:

Brak