Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
GIKS-2-304-IS-s Inżynieria Kształtowania Środowiska (Instalacje Środowiskowe) - stacjonarne studia II stopnia
GIKS-2-306-WK-s Inżynieria Kształtowania Środowiska (Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa) - stacjonarne studia II stopnia
GIPZ-2-316-ZP-s Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym) - stacjonarne studia II stopnia
GIPZ-2-305-ZB-s Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy) - stacjonarne studia II stopnia
GIPZ-2-305-CP-s Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (Controlling procesów produkcyjnych) - stacjonarne studia II stopnia
GIPZ-2-306-LM-s Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (Lean Manufacturing) - stacjonarne studia II stopnia
GIPZ-2-306-ZS-s Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (Zarządzanie w inżynierii środowiska) - stacjonarne studia II stopnia
GIGR-2-313-PS-s Inżynieria Górnicza (Przeróbka surowców mineralnych) - stacjonarne studia II stopnia
GRTZ-2-313-s Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych - stacjonarne studia II stopnia
GIGR-2-303-GO-s Inżynieria Górnicza (Górnictwo odkrywkowe) - stacjonarne studia II stopnia
GIGR-2-314-GB-s Inżynieria Górnicza (Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne) - stacjonarne studia II stopnia
GIGR-2-306-GP-s Inżynieria Górnicza (Górnictwo podziemne) - stacjonarne studia II stopnia
GBUD-2-329-GT-s Budownictwo (Geotechnika i budownictwo specjalne) - stacjonarne studia II stopnia
GBUD-2-329-IP-s Budownictwo (Inżynieria przedsięwzięć budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
GBUD-2-329-KB-s Budownictwo (Konstrukcje budowlane i inżynierskie) - stacjonarne studia II stopnia
GBUD-2-329-RM-s Budownictwo (Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
Solution mining in salt deposits
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-306-GP-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Górnictwo podziemne
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Poborska-Młynarska Katarzyna (kpm@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

1. Introduction to the salt mining.
2. Brine properties.
3. Principles of salt cavern location; drilling, construction and well completion.
4. Review of solution mining technologies.
5. Leaching process.
6. Brine field infrastructure.
7. Solution mining for storage caverns construction.
8.Mining problems of storage and waste disposal in salt caverns.
9.Caverns and wells abandonment.
10.Solution mining impact on the land surface.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student has expanded knowledge of selected branches of technical sciences useful to formulate, analyze and solve engineering tasks in the field of leaching salt brine production and performance of storage chambers leaching technique. IGR2A_W06 Kolokwium
M_W002 The student has knowledge about current issues related to the production of brine and technique of leaching chambers and storage. IGR2A_W05 Kolokwium
M_W003 The student has the knowledge and awareness of the impact of leaching of salt on the environment. IGR2A_W01 Kolokwium
M_W004 The student has knowledge of new developments in the areas of technology, either directly or indirectly used in the leaching of salt IGR2A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada przygotowanie do rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie górnictwa ługowniczego, produkcji solanki oraz wykonywania techniką ługowniczą komór magazynowych. IGR2A_U04 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 Student potrafi zaplanować i dobrać metodykę postępowania i zestaw narzędzi wspomagających (w tym dedykowanych algorytmów i aplikacji komputerowych) ukierunkowanych na poszukiwanie rozwiązania zadań związanych z produkcją solanki i budową ługowniczych komór magazynowych. IGR2A_U05 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U003 Student potrafi sporządzić elementy dokumentacji technologicznej, wykonać raport merytoryczny przedstawiający rezultaty pracy własnej w zakresie problematyki związanej z produkcją solanki i wykonaniem techniką ługowniczą komór solnych. IGR2A_U06 Kolokwium,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest świadom i docenia rolę badań naukowych w rozwój i proces wdrażania nowych technik i technologii w dziedzinie górnictwa ługowniczego w złożach solnych oraz dyscyplin pokrewnych (magazynowanie w kawernach solnych), rozumie potrzebę upowszechniania tych osiągnięć w środowisku społecznym. IGR2A_K01 Kolokwium,
Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student has expanded knowledge of selected branches of technical sciences useful to formulate, analyze and solve engineering tasks in the field of leaching salt brine production and performance of storage chambers leaching technique. + + - - - - - - - - -
M_W002 The student has knowledge about current issues related to the production of brine and technique of leaching chambers and storage. + + - - - - - - - - -
M_W003 The student has the knowledge and awareness of the impact of leaching of salt on the environment. + + - - - - - - - - -
M_W004 The student has knowledge of new developments in the areas of technology, either directly or indirectly used in the leaching of salt + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada przygotowanie do rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie górnictwa ługowniczego, produkcji solanki oraz wykonywania techniką ługowniczą komór magazynowych. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaplanować i dobrać metodykę postępowania i zestaw narzędzi wspomagających (w tym dedykowanych algorytmów i aplikacji komputerowych) ukierunkowanych na poszukiwanie rozwiązania zadań związanych z produkcją solanki i budową ługowniczych komór magazynowych. + + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi sporządzić elementy dokumentacji technologicznej, wykonać raport merytoryczny przedstawiający rezultaty pracy własnej w zakresie problematyki związanej z produkcją solanki i wykonaniem techniką ługowniczą komór solnych. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadom i docenia rolę badań naukowych w rozwój i proces wdrażania nowych technik i technologii w dziedzinie górnictwa ługowniczego w złożach solnych oraz dyscyplin pokrewnych (magazynowanie w kawernach solnych), rozumie potrzebę upowszechniania tych osiągnięć w środowisku społecznym. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Introduction to the salt mining.
2. Brine properties.
3. Principles of salt cavern location; drilling, construction and well completion.
4. Review of solution mining technologies.
5. Leaching process.
6. Brine field infrastructure.
7. Solution mining for storage caverns construction.
8.Mining problems of storage and waste disposal in salt caverns.
9.Caverns and wells abandonment.
10.Solution mining impact on the land surface.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

1. Principles of calculations in solution mining.

2.Principles of projecting and modeling of cavern leaching (computer program “UbroAsym for Windows – computer simulation of cavern leaching”).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

In order to complete the course student has to get a positive grade from all parts of the project work (final report) and from the final test.
There is one date of the correction test.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade is the arithmetic mean of the test and final report positive evaluation.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

A student absent from the classes is obliged to complete the knowledge independently on the basis of the bibliography given by the teacher.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

None.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kunstman A., Poborska-Młynarska K., Urbańczyk K., 2007 – Solution mining in salt deposits. Uczelniane wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, p.151.
Jeremic M.L., 1994 – “Solution mining” in: Rock mechanics in salt mining. Balkema.
Warren J., 2006 – “Solution mining” in: Evaporites. Sediments, Resources and Hydrocarbons.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

POBORSKA-MŁYNARSKA K., 2017 – Katastrofy wodne w górnictwie solnym na świecie – przyczyny, sposoby zwalczania, skutki. Przegląd Górniczy ; t. 74 nr 6, s. 33–41.
POBORSKA-MŁYNARSKA K., 2015 – Współczesne techniki eksploatacji soli kamiennej w kopalniach podziemnych. Przegląd Górniczy ; nr 12, s. 140–146.
KORZENIOWSKI W., POBORSKA-MŁYNARSKA K., SKRZYPKOWSKI K., 2018 – The idea of the recovery of municipal solid waste incineration (MSWI) residues in Kłodawa Salt Mine S. A. by filling the excavations with self-solidifying mixtures . Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; vol. 63 no. 3, s. 553–565.

Informacje dodatkowe:

The principles of planning and modeling of solution salt caverns are based on computer program “UbroAsym for Windows – computer simulation of cavern leaching” demo version.

There is only one term of the correction test.