Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Hazards monitoring in underground mine
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-308-ME-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mining Engineering
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Wasilewski Stanisław (stanwas@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student gains knowledge about the product gas underground fire IGR2A_W05, IGR2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_W002 The student knows the instruments and apparatus for determination of gases in the mine air. IGR2A_W05, IGR2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_W003 The student knows the criteria for early detection of underground fires. IGR2A_W05, IGR2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student has the ability to evaluate early detection of endogenous fires IGR2A_U06, IGR2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_U002 The student has the ability to select the proper monitoring system for hazard fire. IGR2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_U003 The student has the ability to determine the location of the sensors in mine IGR2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student has the competence to determine the hazard explosion during the fire IGR2A_K03, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_K002 The student has the competence for assessment of fire endogenous development based on monitoring data IGR2A_K03, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student gains knowledge about the product gas underground fire + - - - - - - - - - -
M_W002 The student knows the instruments and apparatus for determination of gases in the mine air. + - - - - - - - - - -
M_W003 The student knows the criteria for early detection of underground fires. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student has the ability to evaluate early detection of endogenous fires + - - - - - - - - - -
M_U002 The student has the ability to select the proper monitoring system for hazard fire. - - - - - - - - - - -
M_U003 The student has the ability to determine the location of the sensors in mine - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student has the competence to determine the hazard explosion during the fire + - - - - - - - - - -
M_K002 The student has the competence for assessment of fire endogenous development based on monitoring data + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 9 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Monitoring and control of natural hazards in the mining industry
Methods and means of methane hazard monitoring and controlling
Methods and means for monitoring and evaluating the risk of fire
Computer systems for early detection of fires
Automated blood gas systems and supervision dispatcher in the mines
Methods and means of control of the ventilation in the mine
Case studies of disasters, burst gas and rock, inflammation and explosion of methane, spontaneous combustion of coal and mine fires.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

0.5 credit of the project.
0.3 presence at the exercises,
0.2 presence at lectures

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Cierpisz S., Miśkiewicz K., Musioł K., Wojaczek A., Systemy gazometryczne w górnictwie. Monografia
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2007.
Roszczynialski W., Trutwin W., Wacławik J., Kopalniane pomiary wentylacyjne Wydawnictwo Śląsk,
Katowice 1992.
Wasilewski S., Stany nieustalone parametrów powietrza wywołane katastrofami oraz zaburzeniami w
sieci wentylacyjnej kopalni, Rozprawy i Monografie. Wydawnictwo EMAG, nr 2/2005, Katowice.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

You can obtain a pass of classes in the primary period or during the secondary period before the end of the semester. You also need to complete all the tutorial exercises. Attendance at classes is mandatory.