Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rudiments of Mining
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-101-ME-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mining Engineering
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Korzeniowski Waldemar (walkor@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Role of mining for the global economy. Geological characterisation of orebodies in relation to potential mining technology. Scope and various types of mining activity. Typical mining equipment and their application. Mininig and natural threats associating thje technology. Examples of different mines ideas.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student has basic knowledge in the interpretation of mining and geological conditions on the basis of which can design an appropriate system of exploitation. IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 The student has basic knowledge in the interpretation of mining and geological conditions on the basis of which can design an appropriate support system. IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Projekt,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student can describe and interpret mining and geological conditions on the basis of which can design an appropriate system of exploitation. IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U01, IGR2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 The student is able to perform the project of deposit exploitation. IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student understands the need for continuous updating and expanding knowledge in the field of underground exploitation. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K002 The student understands the need for continuous updating and expanding knowledge in the field of underground exploitation in the conditions of natural hazards. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Sprawozdanie,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student has basic knowledge in the interpretation of mining and geological conditions on the basis of which can design an appropriate system of exploitation. + - - + - - - - - - -
M_W002 The student has basic knowledge in the interpretation of mining and geological conditions on the basis of which can design an appropriate support system. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student can describe and interpret mining and geological conditions on the basis of which can design an appropriate system of exploitation. + - - + - - - - - - -
M_U002 The student is able to perform the project of deposit exploitation. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student understands the need for continuous updating and expanding knowledge in the field of underground exploitation. + - - + - - - - - - -
M_K002 The student understands the need for continuous updating and expanding knowledge in the field of underground exploitation in the conditions of natural hazards. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 104 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Raw minerals in ecosystem, classification according to industrial demand.
Rock and rock-mass properties influencing selection of underground technology.
Geological and geometrical parameters of mineral deposits and their role for technology.
Geological reserves, classification, cut-off grade.
Cutting, excavating, winning and drilling techniques utilized underground.
Types and use of underground excavations, roof support, lining and einforcement methods.
Models of underground mines, infrastructure.
Back filling technologies.
Natural threats and prophylactics, environmental impact.
Underground space for civil utilization.

Ćwiczenia projektowe (15h):

An example of development of the regular orebody. Determination of the main technological parameters of the deposit exploitation (eg. resources, daily output and progress, the number of the indicative roof, surface deformation indexes) and choice of the equipment in longwall panel caving in particular shearer loader, armoured face conveyor and powered roof support.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Examination after positive pass of the project.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is a weighted average rating of the exam (weight 0.6) and classes (weight 0.4).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Late project or individual consulting.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Fundamentals of geology

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Piechota S.: Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne, Kraków 2008.
2. Hustrulid W.A., Bullock R.L.:Underground Mining Methods: Engineering Fundamentals and International Case Studies, SME 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Korzeniowski W.: Evaluation of state of underground gateroads and rooms based on empirical research methods. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2006.
2. Korzeniowski W., Skrzypkowski K.: Comparative investigations of the load capacity and load-strain characteristics of chocks with different filling. Polish Mining Review, 4/2012.
3. Korzeniowski W., Skrzypkowski K.: Laboratory method for evaluating the characteristics of expansion rock bolts subjected to axial tension. Archives of Mining Sciences, 2015, vol. 60 no. 1, s. 209–224.

Informacje dodatkowe:

The absence of the classes can be made up for by performing additional tasks.