Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Economic geology
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-102-ME-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mining Engineering
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Piestrzyński Adam (piestrz@geol.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

This course provide detail geological characteristic of mineral deposits (metallic, coal, salt), and characteristic of selected, important deposit (Bushveld, Witwatersrand, Kupferschiefer etc.).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student have knowledge on mineralogy, petrography and geochemistry on minerals and rocks connected with mineral deposits. IGR2A_W01, IGR2A_W02 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to describe, classify and show genesis of minerals and rocks connected with mineral deposits. IGR2A_U05 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student is able to identify basic genetic types of ore deposits and minerals. IGR2A_U05 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is aware of impacts of engineering and geological works on environment. IGR2A_K03, IGR2A_K02 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student have knowledge on mineralogy, petrography and geochemistry on minerals and rocks connected with mineral deposits. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to describe, classify and show genesis of minerals and rocks connected with mineral deposits. + + - - - - - - - - -
M_U002 Student is able to identify basic genetic types of ore deposits and minerals. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of impacts of engineering and geological works on environment. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 117 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

During the lecture, most important examples of mineral deposits, of different origin will be presented and discussed. Geology of world class mineral deposits e.g. Bushveld complex, Great dyke, Sudbury, Norylsk, Merensky Reef, Ocorusu, Silliniarvi, Chuquicamta, Myszków, Copper Belt, Lubin – Kupferschiefer type; Cigar Lake, MontGee (U deposit).
Metallogenic provinces and epochs in relation to plate tectonic.
How to construct 2D-3D-4D model of mineral deposits.
Selected deposits of building and industrial materials.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Identification of selected ore minerals. Description of selected mineral deposit. Evaluation of economic importance of collected samples. Factors controlling ore mineralization based on world class deposits.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade: = 0,5* exam + 0,5* auditorium classes

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic knowledge of geology, mineralogy and petrography.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Robb Laurence – Introduction to Ore-forming Processes
2. Nicholas Arndt, Clement Ganino – Metals and Society: an Introduction to Economic Geology

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

A. Wodzicki, A. Piestrzyński – An ore genetic model for the Lubin-Sieroszowice mining district, Poland. Mineral. Deposita v.29/1, 30-43 1994.
A.Piestrzyński, S.Th. Schmidt, H. Franco, 1994: Pd-minerals in the Sto. Tomas II porphyry copper deposit, Tuba, Benguet, Philippines. Mineral. Polon. 25/2, 21-31.
J. PIECZONKA, A. PIESTRZYŃSKI, W. ZYGO – Geology of Cu−Mo Sierra Gorda deposit, North Chile // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143
J. PIECZONKA, A. PIESTRZYŃSKI, NGUYEN D. Ch., L. K. Phon, D. V. Hao – IOCG Sin-Quyen deposit, LaoCai, N-Vietnam / // In: Mineral resources to discover SGA biennial meeting : August 20–23 2017, Québec City, Canada : proceedings. Society for Geology Applied to Mineral Deposits
K. Foltyn, A. PIESTRZYŃSKI Changes in mineralogy and precious metals content in the Morrison deposit, Sudbury // In: Mineral resources to discover SGA biennial meeting : August 20–23 2017, Québec City, Canada

Informacje dodatkowe:

Auditorium classes grade: 0,4* 1 test + 0,4* 2 test +0,2 * ore mineral identification test

If student is absent on test or received grade 2.0 then another date for test will be set at the end of the semester by the teacher. If student received 2.0 from both tests will have 1 test at the end of the semester from whole semester.