Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Selected problems of surface mining
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-103-ME-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mining Engineering
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Zajączkowski Maciej (maciejz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

It covers concepts and procedures that will allow the student to perform basic functions in the surface mine planning and design, and will serve as a basis for good working methodology and processes in Geoslope and Geovia Surpac software.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Knowledge of surface mining unit operations and surface mining systems IGR2A_W06, IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Knowlade of estimation for equipment required for a given mine production IGR2A_W06, IGR2A_W05 Aktywność na zajęciach
M_W003 Knowledge of the role of surface mining in total mineral production IGR2A_W05, IGR2A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W004 Knowladge of mine planning and its importance IGR2A_W04, IGR2A_W06 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Can design of surface mine IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U01
M_U002 Can estimate basic parameters of mine production and effectiveness IGR2A_U06, IGR2A_U02 Wykonanie projektu
M_U003 Can estimate of waste to ore ratio, amount of overburden and reserves IGR2A_U01, IGR2A_U06 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Is aware of ethical issues related with the application of mining IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Knowledge of surface mining unit operations and surface mining systems + - - - - - - - - - -
M_W002 Knowlade of estimation for equipment required for a given mine production + - - - - - - - - - -
M_W003 Knowledge of the role of surface mining in total mineral production + - - - - - - - - - -
M_W004 Knowladge of mine planning and its importance + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Can design of surface mine - - - + - - - - - - -
M_U002 Can estimate basic parameters of mine production and effectiveness - - - + - - - - - - -
M_U003 Can estimate of waste to ore ratio, amount of overburden and reserves - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Is aware of ethical issues related with the application of mining + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 104 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Surface mining – basic concepts, applicability, advantages and disadvantages;
2. Role of surface mining in total mineral production ;
3. Deposits amenable to surface mining and excavation characteristics;
4. Surface mining unit operations and surface mining systems – classification, applicability, advantages and disadvantages.
5. Opening up of deposits – objective, types, parameters, methods; Factors affecting selection of box cut site;
6. Production benches – formation, parameters and factors affecting their selection.
7. Discontinuous/cyclic methods of excavation and transport shovel-dumper operation: Applicability and limitations of electric shovel, hydraulic excavators and dumpers; Cycle time and productivity calculation for shovel and dumper;
8. Estimation for equipment (shovel, dumper and other heavy earth moving machines) required for a given mine production;.
9. Continuous methods of excavation and transport
10. Bucket wheel excavators: Applicability and limitations; Types and principle of operation; Operational methods – lateral block / half block method, full block methods;
10. Calculation of BEW’s productivity;
11. Continuous surface miners: Types, classification, applicability and limitations; Principles of operation; Operational methods – classification;
12. Conveyor / truck loading method, side casting method and windrowing method, Respective merits & demerits and applicability & limitations of these methods.
13. Merits and demerits of conveyor as a system of transportation.
Cyclic excavation and partly/fully continuous transport system: Different in-pit crushing and conveying methods and their respective applicability &limitations.
14. Mining of developed lignite seams; Problems associated; Methods of working.
15. Mining of developed dimensional stones: Types, occurrences and uses;
16. Dumping – classification, applicability, advantages and disadvantages
17. Stages/Phases of mine life; Preliminary evaluation of surface mining prospects;
18. Mine planning and its importance; Mining revenues and costs, and their estimation; Mine planning components, planning steps and planning inputs.#

Ćwiczenia projektowe (15h):
Design of surface mine using continuous method.

1. Slopes, berms and benches parameters;
2. Estimation of waste to ore ratio, amount of overburden and reserves;
3. Slope stability analysis
4. Mining equipment calculation;
5. Design of external dump parameters;
6. Basic parameters of mine production and effectiveness;
7. Cost calculation of mining process.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lecture is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia projektowe: Students carry out the project on their own without major intervention. This is to create a sense of responsibility for group work and responsibility for decisions.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Completion of module will consist in timely delivery of a properly prepared project and an oral response including a project task. The quality of the project and the oral answer during project defense will be evaluated.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in the classes learning the next teaching content according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lecture requires the teacher's consent.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students carry out practical work aimed at obtaining competences assumed by the syllabus. The project implementation method as well as the final result are evaluated.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade = grade from project

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Attendance at the project classes is obligatory. One unjustified absence from these classes is permissible. A larger number of absences will result in a failure to pass the course.
In the absence of a student during classes, he or she should complete the scope of the material covering the given classes. Absence in class does not release the Student from the obligation to prepare a given part of the project for the next classes.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

There are no prerequisites or additional requirements.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Komatsu Hanbook
Beth Thorpe: Mining Methods and Applications, CALLISTO REFERENCE, 2015
Geovia Surpac Help

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Lignite-based power plants in Poland – chances of development in the 21st century / Z. KASZTELEWICZ, J. KLICH, W. KOZIOŁ, M. ZAJĄCZKOWSKI // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], 2008
Methods of lignite extraction and utilization in the 21st century bearing the influence on the environment / Z. KASZTELEWICZ, J. KLICH, W. KOZIOŁ, K. POLAK, M. ZAJĄCZKOWSKI // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec
Method for location of an external dump in surface mining using the A-star algorithm — Metoda lokalizacji zwałowiska zewnętrznego w górnictwie odkrywkowym z wykorzystaniem algorytmu A-star / Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Zbigniew KASZTELEWICZ, Mateusz SIKORA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 3, s. 721–730. — Bibliogr. s. 730
Technology of exposing lignite deposit with application of the temporary dump on the pre-field of exploitation front based on example of open pit “Drzewce” in Konin Lignite Mine — Technologia udostępniania złoża węgla brunatnego z zastosowaniem zwałowiska tymczasowego na przedpolu frontu eksploatacyjnego na przykładzie odkrywki „Drzewce” w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” S. A. / Zbigniew KASZTELEWICZ, Maciej ZAJĄCZKOWSKI, Zbigniew Jagodziński // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2008 vol. 53 no. 2, s. 257–270

Informacje dodatkowe:

There are no additional information.