Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Physical properties of rock and soils
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-104-ME-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mining Engineering
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Małkowski Piotr (malkgeom@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The student gets the basic knowledge about rock and soil physical properties. He knows the principles of rocks and soils behaviour and knows the factors which influence on them. He carries out some laboratory investigations on rocks and soils.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 A student knows the basic rock and soil physical properties IGR2A_K01, IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_K04, IGR2A_U05, IGR2A_W05, IGR2A_U06, IGR2A_U04 Zaliczenie laboratorium
M_W002 A student knows the basic rock parameters used in mining engineering IGR2A_K01, IGR2A_W04, IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_K04, IGR2A_U01 Zaliczenie laboratorium
M_W003 A student knows the type of rocks and is able to predict their behaviour during mining operations IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_U01, IGR2A_W05, IGR2A_U06 Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 A student can carry out the simple tests on rocks and soils IGR2A_W06, IGR2A_W03, IGR2A_U05, IGR2A_U06
M_U002 A student can predict the results of mining operations in different rock mass types IGR2A_W03, IGR2A_U05, IGR2A_W05, IGR2A_U06
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 A student has the awareness of mining activity meaning and the results of mining operations for the economy and for the sustainable development IGR2A_K01, IGR2A_K04, IGR2A_U05
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 A student knows the basic rock and soil physical properties - - + - - - - - - - -
M_W002 A student knows the basic rock parameters used in mining engineering - - + - - - - - - - -
M_W003 A student knows the type of rocks and is able to predict their behaviour during mining operations + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 A student can carry out the simple tests on rocks and soils - - + - - - - - - - -
M_U002 A student can predict the results of mining operations in different rock mass types + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 A student has the awareness of mining activity meaning and the results of mining operations for the economy and for the sustainable development - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. The type of rocks and soils, definitions and classifications, the general physical properties

  The lecture presents the rock classification and needed definitions. The rocks origin influence on their properties. The general groups of physical properties are disscused.

 2. Stuctural and textural features and their description

  The stuctural and textural features and the way of their description. Their meaning for mining activity (mining system, roadways drivage, roadways’ stability, support design).

 3. The soil, the basic physical parameters

  The basic physical parameters for soils. The determinants influence on the soil state. Consistency and compactness.

 4. The rocks – basic structural parameters. Porosity and permeability

  The basic structural parameters of rocks. Porosity and permeability and their meaning for mining and underground engineering operation. The influence of the depth on rock properties.

 5. Mechanical rock and soil properties

  Mechanical rock and soil properties – rocks as the elastic materials and soils as the compact materials. The division on strength and strain properties.

 6. The water influence on rocks

  The meaning of water content in the rock mass. The meaning of aquifers for soils and rocks. The change of rock properties affected by water.

 7. Acoustic properties of rocks. Stratified rock mass.

  P-wave and S-wave. Dynamic elastic moduli. The stratified rock masses. Approach to their description.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
 1. Laboratory tests on rocks and soils

  The students do laboratory research on six stands. The investigations relate to:
  1. Structural rock and soil parameters (unit density, porosity) and humidity
  2. Non-cohesive rocks compation.
  3. Water permeability
  4. Sieve analysis
  5. Triaxial compression
  6. The Atterberg limits
  7. Dynamic elastic moduli
  8. Gas permeability

  Some excersises are combine together

 2. Solid rocks strength and deformability

  The show of basic mechanical test on rocks

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: There is a multimedia presentation and classic presentation on the blackboard.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Students carry out the succesive laboratory test on the stages in the laboratory, according to the instructions.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The student can pass the subject if he attends all the laboratory excersises , pass the theory related to the topics and prepare the reports.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students attend the lectures and laboratory excercices and execute the succesive topics according the syllabus. They discuss some issues during the classes.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students have to prepare to the excercises in advance.
Sposób obliczania oceny końcowej:

60% the mark of answer + 40% the mark from the reports

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

One extra excersise is organize at the end of the semester

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Maximum 2 absences on lectures are allowed.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Any books related to rock mechanics and soil mechanics.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Małkowski P., Ostrowski Ł., Brodny J.: Analysis of Young’s modulus for Carboniferous sedimentary rocks and its relationship with uniaxial compressive strength using different methods of modulus determination. Journal of Sustainable Mining, vol. 17, iss. 3, 2018, pp. 145–157.
2. Małkowski P., Ostrowski Ł., Bożęcki P.: The impact of the mineral composition of Carboniferous claystones on the water-induced changes of their geomechanical properties. Geology, Geophysics & Environment, vol. 43 no. 1, 2017, pp. 43–55.
3. Małkowski P., Ostrowski Ł.: The methodology for the young modulus derivation for rocks and its value. Procedia Engineering, vol. 191, 2017, pp. 134–141.

Informacje dodatkowe:

N/D