Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Drilling
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-105-ME-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mining Engineering
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Knez Dariusz (knez@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Module provides basic knowledge in the drilling area. Student will know what are drilling methods, and technology.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student has basic knowledge in drilling area. IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student knows what are drilling methods and its application. IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to make basic elements of drilling technology design. IGR2A_U02, IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is able to work in team. He understands environmental aspects of drilling process. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student has basic knowledge in drilling area. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student knows what are drilling methods and its application. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to make basic elements of drilling technology design. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to work in team. He understands environmental aspects of drilling process. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Drilling vertical, directional and horizontal wellbores. Casing design, cementing of boreholes. Drill string elements and bottom hole assembly. Drilling tools.
Technological parameters and drilling rating. Hydraulic parameters design. Cuttings transport.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Rate of penetration
Technological parameters calculation.
Rheological models of drilling fluids.
Drilling hydraulics.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Grade is calculated as round up arithmetic average from partial grades (classes, presentations) and final colloquium. It is necessary to get all positive grades from presentations.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade is equal grade from auditorium class.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In case when student was absent teacher can ask for additional assignment.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Knowledge from physics and mathematics on academic level.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bourgoyne A.T., Milheim K.K., Chenevert M.E., Young F.S.: “Applied Drilling Engineering”, SPE Textbook, 1986.
2. Gonet A., Stryczek S., Rzyczniak M.: “Projektowanie otworów wiertniczych”, Skrypty Uczelniane 981. AGH. Kraków 1985
3. Mitchell, R.F., Miska, S.Z. and Aadnoy, B.S. Fundamentals of drilling engineering. Richardson, TX: Society of Petroleum Engineers 2012.
5. Szostak L. “Wiertnictwo” Wydawnictwa geologiczne 1989

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Computer simulation of casing stresses in directional wellbore / Dariusz KNEZ, Adam Kupras / October 20–22, 2014, Podbanské, Slovakia : the conference proceeedings / eds. Ján Pinka, Eliška Horniaková. — Košice : TU, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-553-1834-9
Interpretation of spatial distribution of drill hole axes in terms of their interference / Andrzej GONET, Dariusz KNEZ, Stanisław STRYCZEK, Tomasz ŚLIWA // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224
Introduction to drilling engineering / Dariusz KNEZ, Robert RADO, Tomasz ŚLIWA, Paweł WOJANROWSKI, Adam ZUBRZYCKI ; ed. Dariusz KNEZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 135, 1 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-564-5

Informacje dodatkowe:

In case when student fails classes due to non-attendance teacher can ask for additional assignment.