Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Selected problems of underground construction
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-106-ME-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mining Engineering
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Czaja Piotr (czajap@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie studentów z obiektami podziemnymi służącymi działalności górniczej oraz gospodarce komunalnej i transportowi podziemnemu. Elementem uczenia się jest nauka projektowania obiektów podziemnych oraz ich wykonawstwa w różnych warunkach geologicznych i geotechnicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student has a basic knowledge related to the correct structure of underground mining objects , their function and safety exploitation. IGR2A_W06, IGR2A_W05, IGR2A_W02 Udział w dyskusji
M_W002 Student has knowledge of methodology designing and performing all undergrounds excavations (vertical shafts, horizontal and inclined galeries and functional underground chambers), and their basic technical equipment have to be installed in. IGR2A_W06, IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Udział w dyskusji
M_W003 Student is well oriented in the problems of rock mechanics engineering especial can estimate loading forces acting on the underground constructions and is familiar with the mechanisms of co-operation both rock massive and lining of the underground workings. IGR2A_W01, IGR2A_W05, IGR2A_W02 Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to design all mining elements in all technical branches like: mining, mechanical, construction, electrical and sanitary. IGR2A_U05, IGR2A_U02 Udział w dyskusji
M_U002 Student can prepare action plan and timetable of all operations necessary for constructing underground mine and their surface infrastructure. IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U04 Udział w dyskusji
M_U003 Student is very skill in using computers tools for preparing necessary drawings (AUTOCAD or equivalent) and is skill in numerical modeling of both geomechanical problems and underground aand surface mining structures. IGR2A_U05, IGR2A_U06, IGR2A_U04 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student has ability in co-opertaions with designing Offices and local authorities in the range of execution of necessary arrangements. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Student understand law of the couuntry of mining operations and is familar with the local law valid in the mining sector IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student has a basic knowledge related to the correct structure of underground mining objects , their function and safety exploitation. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student has knowledge of methodology designing and performing all undergrounds excavations (vertical shafts, horizontal and inclined galeries and functional underground chambers), and their basic technical equipment have to be installed in. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student is well oriented in the problems of rock mechanics engineering especial can estimate loading forces acting on the underground constructions and is familiar with the mechanisms of co-operation both rock massive and lining of the underground workings. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to design all mining elements in all technical branches like: mining, mechanical, construction, electrical and sanitary. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student can prepare action plan and timetable of all operations necessary for constructing underground mine and their surface infrastructure. + - - + - - - - - - -
M_U003 Student is very skill in using computers tools for preparing necessary drawings (AUTOCAD or equivalent) and is skill in numerical modeling of both geomechanical problems and underground aand surface mining structures. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student has ability in co-opertaions with designing Offices and local authorities in the range of execution of necessary arrangements. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student understand law of the couuntry of mining operations and is familar with the local law valid in the mining sector + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 22 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć -2 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Introduction to the task of underground structures. Properties of the rock massive and its acting to the workings lining (1 hours)
2. Underground galeries lining systematic. Rigid and flexible lining. Examples. (1 hours)
3. Mining shafts systematics. Elements of the shafts. Top shaft, Head shaft, shaft bottom. General condition of the shaft location at the mining area. (1 hours).
4. Geological and hydrogeological condition of shaft sinking. (1 hours)
5. General descriptions of shaft sinking methods. Ordinary shaft sinking methods, special methods in underground shaft sinking. (1 hours).
6. Special methods of shaft sinking. Cementation, rockmass freezing methods. (4 hours)
7. Shaft lining. Temporary and final shaft lining. Methods of calculation and design of shaft lining (1 hours).
8. Mechanical end electrical equipment of the shaft and shaft surrounding infrastructure. (1 hours).
9. Basic technologies of mining gates execution. (1 hours).
10. Basic problems of tunneling. (2 hours)

Ćwiczenia projektowe (15h):

1. Project of underground workings lining (tunnel or mine headings) (3 hours).
2. Concept project of shaft sinking technology using ordinary method (plan of shaft cross section, shaft lining project ) – 6 hours
3. Project of selected elements of shaft sinking technology using one of special shaft sinking method (5 hours).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt obiektu podziemnego przy konsultacji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna na ocena z ćwiczeń audytoryjnych i projektowych, na poczet której należy poprawnie wykonać zadane projekty. Dodatkowo prowadzący sprawdza teoretyczna wiedzę studentów oraz ich przygotowanie do ćwiczenia. Do oceny końcowej konieczna jest również pozytywna ocena z wiadomości wykładowych weryfikowana na bieżąco na ćwiczeniach, oraz odrębnym testem lub kolokwium na zakończenie przedmiotu. Uzupełnieniem programu jest obligatoryjna techniczna wizyta na miejscu budowy obiektu budownictwa podziemnego.
Test lub kolokwium z materiału wykładowego można pisać trzy razy (będą wyznaczone 3 terminy).
W programie modułu nie jest przewidziany egzamin końcowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen uzyskanych zaliczenia projektów oraz oceny z zaliczenia materiału wykładowego zweryfikowana testem lub odpowiedziami na ćwiczeniach audytoryjnych (wg informacji dodatkowych).
The final grade is equal arithmetic average of grades: lectures and project classes.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe w wyniku nieobecności na laboratorium należy odrobić w innym terminie uzgodnionym z prowadzącym. W szczególnych wypadkach prowadzący może zlecić wykonanie innej pracy pozwalającej na poznanie przerabianej metodyki badawczej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na pierwszym wykładzie, gdzie zgodnie z poniższymi informacjami dodatkowymi zostaną przypomniane warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu.
Presence at the first lecture is obligatory. During it all the rules concerning the module will be presented to the students.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Chudek M., Głuch P., Szczepaniak Z. Głuch P. Projektowanie i wykonywanie wyrobisk komorowych. Wydawnictwa Politechniki Śląskiej. Gliwice 1991.
2. Chudek M. Obudowa Wyrobisk górniczych. Część 1. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1968.
3. Czaja P. Technologia likwidacji szybów oraz ich infrastruktury podziemnej i powierzchniowej. Wydawnictwa AGH, Kraków 2011
4. Kostrz J. Górnictwo tom VI. Pogłębianie szybów i roboty szybowe. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1972.
5. Kostrz J. Głębienie szybów. Szkoła Eksploatacji Podziemnej. Kraków, 2014.
6. Tajduś A., Cała M., Tajduś K. 2012. Geomechanika w budownictwie podziemnym. Projektowanie i budowa tuneli. Wydawnictwa AGH, Kraków 2012.
7. Walewski J. Zasady Projektowania Kopalń. Projektowanie szybów i szybików. Wydawnictwo Śląsk Katowice 1965.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. CZAJA P. Budownictwo Podziemne 2009. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 4/2009
2. Czaja P., Hydzik J. Koncepcja nowej obudowy szybów górniczych głębionych w sztucznie zamrożonym górotworze. AGH, Kwartalnik Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 3 2007”
3. Czaja P., Hydzik J Betony lekkie jako elementy obudowy wstępnej szybów drążonych w sztucznie zamrożonym górotworze. AGH, Kwartalnik Górnictwo i Geoinżynieria, Zeszyt 3 2007”
4. CZAJA P., Hydzik J.: New Generation Concrete – New Approach in Designing of Underground Structures. CRC Press Taylor & Francis Group. A Balkema Book London 2010. (s. 137 -144).
5. Czaja P., Kamiński P.: NEW STRUCTURE OF SHAFTS CONSTRUCTED IN ROCK MASS WITH SIGNIFICANTLY STRONG RHEOLOGICAL PROPERTIES. 23 rd World Mining Congress. Montreal 2013.
6. Czaja P. Tachnologia likwidacji szybów oraz ich infrastruktury podziemnej i powierzchniowej. Monografia. Wydawnictwa Naukowe AGH, Kraków 2011
7. Hydzik J., Czaja P.: Betony nowej generacji w budownictwie podziemnym. Obudowa szybu głebionego w sztucznie zamrożonym górotworze – nowe podejście. Aarchives of Mining Sciences. Monografia nr 9. Kraków, 2010.
8. CZAJA P., KAMIŃSKI P.: PRELIMINARY WORK ON THE NEW LINING CONSTRUCTION OF THE SHAFTS GOES THROUGH SALT ROCK MASSIF.
9. P. Czaja 1 and P. Kamiński 1, J. Olszewski 2, P. Bulenda: POLISH EXPERIENCE IN SHAFT DEEPENING AND MINING SHAFT HOISTS EXTENDING ON THE EXAMPLE OF THE LEON SHAFT IV IN THE RYDUŁTOWY MINE. Procedins of the 25. world Mining Congress. Astana 2018.

Informacje dodatkowe:

1. The basis of assessment of the subject are positive grades (grade  3,0) of all activities (Lectures and project classis).
2. Lectures are not obligatory but knowledge of the module presented at the lectures are obligatory and will be checked.
3. Knowledge presented at the lectures can be verified by test or exams maximum three times.
4. Presence in the lectures can be checked on after consensus between students and lecturer.
5. Presence in exercises is absolutely obligatory. Only in case of student sickness confirmed by doctors certificate can be accepted, bud student must make them up in the additional period.
6. All others problems have to be discussed with the Teacher responsible for the module or teacher.