Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Information technology in mining
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-107-ME-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mining Engineering
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Wasilewski Stanisław (stanwas@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student has the knowledge of how to apply the information tools in the process of design. IGR2A_W03, IGR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 The student has a general knowledge of building computers and systems and computer networks. IGR2A_W03, IGR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 The student knows the software and programming languages IGR2A_W03, IGR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W004 The student has general knowledge in the field of visualization and the collection and archiving of data and information. IGR2A_W03, IGR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W005 The student is able to use modern information technology in engineering calculations and design. IGR2A_W03, IGR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student knows how to self-sufficiently gather sources to use tools in engineering work. IGR2A_U05, IGR2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 The student knows how to lead and execute engineering work using information tools. IGR2A_U05, IGR2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 The student knows how to design basic tasks using the methods and means of information IGR2A_U05, IGR2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U004 The student can analyze data using statistical inference, collected in laboratory and field studies. IGR2A_U04, IGR2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student has the ability to teamwork and self formulate and solve problems using modern technology IGR2A_K03, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 The student has the knowledge and the skills of continuing education and professional development. IGR2A_K01, IGR2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K003 The student understands the need to increase the knowledge on advanced and specialized courses. IGR2A_K01, IGR2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student has the knowledge of how to apply the information tools in the process of design. + - - - - - - - - - -
M_W002 The student has a general knowledge of building computers and systems and computer networks. + - - - - - - - - - -
M_W003 The student knows the software and programming languages + - + - - - - - - - -
M_W004 The student has general knowledge in the field of visualization and the collection and archiving of data and information. + - + - - - - - - - -
M_W005 The student is able to use modern information technology in engineering calculations and design. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student knows how to self-sufficiently gather sources to use tools in engineering work. - - + - - - - - - - -
M_U002 The student knows how to lead and execute engineering work using information tools. - - + - - - - - - - -
M_U003 The student knows how to design basic tasks using the methods and means of information - - + - - - - - - - -
M_U004 The student can analyze data using statistical inference, collected in laboratory and field studies. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student has the ability to teamwork and self formulate and solve problems using modern technology + - + - - - - - - - -
M_K002 The student has the knowledge and the skills of continuing education and professional development. + - + - - - - - - - -
M_K003 The student understands the need to increase the knowledge on advanced and specialized courses. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 9 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Modern information and communication technologies in mining
Information tools and methods to design
Distributed systems of data collection and processing
Wireless communication and data transmission
Data security and network security methods
Databases and data warehouses
Methods of statistical data analysis
Methods of signal processing
Modeling, verification and validation of models
Integrated Management Systems MRP, ERP, CMR

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Statistical analysis of measurement data
Statistical analysis of the measurement signals from the system
Design of the air data
Design of ventilation database
Design of computer books for early detection of fires

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

0.5 credit of the project.
0.3 presence at the exercises,
0.2 presence at the lectures

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Cierpisz S., Miśkiewicz K., Musioł K., Wojaczek A., Systemy gazometryczne w górnictwie. Monografia
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2007.
Roszczynialski W., Trutwin W., Wacławik J., Kopalniane pomiary wentylacyjne Wydawnictwo Śląsk,
Katowice 1992.
Wasilewski S., Stany nieustalone parametrów powietrza wywołane katastrofami oraz zaburzeniami w
sieci wentylacyjnej kopalni, Rozprawy i Monografie. Wydawnictwo EMAG, nr 2/2005, Katowice.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

You can obtain a pass of classes in the primary examining period or during the secondary examining period before the end of the semester. You also need to complete all the tutorial exercises. Attendance at classes is mandatory. Any absence during the classes need to be made up by the student. Absence of more than 20% of all classes will result in failing of the subject with no access to the secondary examining period.