Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
English Language B2+
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-109-ME-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mining Engineering
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zrozumieć teksty z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz teksty o charakterze ogólno akademickim , dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. IGR2A_U02, IGR2A_U01 Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię ,słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim. IGR2A_U02, IGR2A_U01 Egzamin,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U003 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku i specjalności , również przedstawiający wyniki własnych badań naukowych. IGR2A_U02, IGR2A_U01 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń,
Wypracowania pisane na zajęciach
M_U004 Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne , szczególnie z zakresu języka potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie praktyk zawodowych , procesu rekrutacji i w środowisku pracy. IGR2A_U02, IGR2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Umiejętności
M_U001 Potrafi zrozumieć teksty z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz teksty o charakterze ogólno akademickim , dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. - + - - - - - - - - -
M_U002 Ma wiedzę ogólną i dotyczącą studiowanego kierunku oraz zna konstrukcje gramatyczne , frazeologię ,słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów z zakresu studiowanego kierunku studiów oraz tekstów o charakterze akademickim. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przygotować różnorodne opracowania pisemne np. rozbudowany tekst informacyjny i argumentacyjny z zakresu studiowanego kierunku i specjalności , również przedstawiający wyniki własnych badań naukowych. - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi formułować przejrzyste i rozbudowane wypowiedzi ustne , szczególnie z zakresu języka potrzebnego do funkcjonowania w środowisku akademickim, w trakcie praktyk zawodowych , procesu rekrutacji i w środowisku pracy. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne (30h):
 1. Język angielski B2+ – obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału GiG

  Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w formie ćwiczeń.
  ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
  Powtórzenie i rozszerzenie zagadnień omawianych na kursie B-2.
  SŁOWNICTWO I FRAZEOLOGIA
  Wprowadzenie i przećwiczenie w różnych kontekstach słownictwa i frazeologii z zakresu następującej tematyki:
  1. Komunikacja w miejscu pracy
  2. Rodzaje i budowa kopalń
  3. Systemy bezpieczeństwa w kopalniach
  4. Systemy wentylacyjne w kopalniach
  5. Zjawiska dynamiczne-wstrząsy, tąpania
  6. Wpływ eksploatacji kopalń na wyrobiska podziemne i powierzchnię terenu
  7. Szkody górnicze

  FUNKCJE JEZYKOWE I INNE SPRAWNOŚCI
  1. Czytanie ze zrozumieniem tekstów naukowych, artykułów
  2. Przygotowanie do samodzielnego pisania tekstu o charakterze naukowym, publikacji, pracy magisterskiej
  3. Wygłaszanie prezentacji
  4. Przygotowanie do procesu rekrutacji ( CV, list, rozmowa kwalifikacyjna ) i pisanie wniosków
  5. Sporządzanie zamówień, ofert
  6. Przygotowanie raportów
  7. Rozmowy telefoniczne w miejscu pracy

 2. Język angielski B2+ – obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

  Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w formie ćwiczeń.
  ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
  Powtórzenie i rozszerzenie zagadnień omawianych na kursie B-2.
  SŁOWNICTWO I FRAZEOLOGIA
  Wprowadzenie i przećwiczenie w różnych kontekstach słownictwa i frazeologii z zakresu następującej tematyki:
  1. Komunikacja w miejscu pracy
  2. Rodzaje i budowa kopalń
  3. Systemy bezpieczeństwa w kopalniach
  4. Systemy wentylacyjne w kopalniach
  5. Zjawiska dynamiczne-wstrząsy, tąpania
  6. Wpływ eksploatacji kopalń na wyrobiska podziemne i powierzchnię terenu
  7. Szkody górnicze

  FUNKCJE JEZYKOWE I INNE SPRAWNOŚCI
  1. Czytanie ze zrozumieniem tekstów naukowych, artykułów
  2. Przygotowanie do samodzielnego pisania tekstu o charakterze naukowym, publikacji, pracy magisterskiej
  3. Wygłaszanie prezentacji
  4. Przygotowanie do procesu rekrutacji ( CV, list, rozmowa kwalifikacyjna ) i pisanie wniosków
  5. Sporządzanie zamówień, ofert
  6. Przygotowanie raportów
  7. Rozmowy telefoniczne w miejscu pracy

 3. Język angielski B2+ – obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

  Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w formie ćwiczeń.
  ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
  Powtórzenie i rozszerzenie zagadnień omawianych na kursie B-2.
  SŁOWNICTWO I FRAZEOLOGIA
  Wprowadzenie i przećwiczenie w różnych kontekstach słownictwa i frazeologii z zakresu następującej tematyki:
  1. Komunikacja w miejscu pracy
  2. Rodzaje i budowa kopalń
  3. Systemy bezpieczeństwa w kopalniach
  4. Systemy wentylacyjne w kopalniach
  5. Zjawiska dynamiczne-wstrząsy, tąpania
  6. Wpływ eksploatacji kopalń na wyrobiska podziemne i powierzchnię terenu
  7. Szkody górnicze

  FUNKCJE JEZYKOWE I INNE SPRAWNOŚCI
  1. Czytanie ze zrozumieniem tekstów naukowych, artykułów
  2. Przygotowanie do samodzielnego pisania tekstu o charakterze naukowym, publikacji, pracy magisterskiej
  3. Wygłaszanie prezentacji
  4. Przygotowanie do procesu rekrutacji ( CV, list, rozmowa kwalifikacyjna ) i pisanie wniosków
  5. Sporządzanie zamówień, ofert
  6. Przygotowanie raportów
  7. Rozmowy telefoniczne w miejscu pracy

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa równa się ocenie z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość języka angielskiego na poziomie B-2.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Best Practice Upper-intermediate . Business English in a global Context
By Bill Mascull and Jeremy Comfort ; Thomson Heinle
Cambridge English for Scientists , Tamzen Armer, CUP

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń z ćwiczeń.