Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Corporate social responsibility
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-110-ME-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mining Engineering
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Bogacz Paweł (bogacz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Philosophy of CSR principles of sustainable development and how to conduct this process in a company resume/control using the Global Reporting Initiative.
Conduct the CSR process in company and control their activities in this matter with GRI Standards.
Social responsibility of business, especially for public relations, environment management and human resources management in strategic and operational management in the company.
Inroduction to philosophy, rules and algorithm of CSR and Global Reporting Initiative in a company, especially in mines.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The result of education within the framework of the course is the student's understanding of the philosophy of Corporate Social Responsibility (CSR) principles of sustainable development and how to conduct this process in a company resume/control using the Global Reporting Initiative. On this basis the student should independently perform project evaluation mining company selected using a systematic GRI Standards IGR2A_W02, IGR2A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 The student knows the philosophy of Corporate Social Responsibility (CSR), principles of sustainable and the Global Reporting Inititive systems in GRI Standards model IGR2A_W02, IGR2A_W01 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student has the ability to conduct the CSR process in company and control their activities in this matter with GRI Standards model IGR2A_U02, IGR2A_U05 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student is aware of social responsibility of business, especially for public relations, environment management and human resources management in strategic and operational management in the company IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The result of education within the framework of the course is the student's understanding of the philosophy of Corporate Social Responsibility (CSR) principles of sustainable development and how to conduct this process in a company resume/control using the Global Reporting Initiative. On this basis the student should independently perform project evaluation mining company selected using a systematic GRI Standards + - - - - - - - - - -
M_W002 The student knows the philosophy of Corporate Social Responsibility (CSR), principles of sustainable and the Global Reporting Inititive systems in GRI Standards model + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student has the ability to conduct the CSR process in company and control their activities in this matter with GRI Standards model + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student is aware of social responsibility of business, especially for public relations, environment management and human resources management in strategic and operational management in the company + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Rules of CSR

  Inroduction to philosophy, rules and algorithm of Corporate Social Responsibility (CSR) and Global Reporting Initiative in a company, especially in mines.

 2. CSR process in company and control their activities

  The course of the CSR process in company in this matter with GRI Standards model

 3. The course of the CSR reporting process

  The course of the CSR reporting process in company in relation to the GRI norm

 4. CSR's best practices

  Presentation of the best CSR practices of mining enterprises from around the world in the direction of indicating the best possible directions of action in this field

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lecture is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

A positive mark for the presentation prepared by the student, showing made ​​independently assess the level of implementation of CSR in the selected company

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in the classes learning the next teaching content according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lecture requires the teacher's consent.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Assessment of the presentation / project prepared by the student

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Preparation of the project presentation by the student with additional oral defense of this presentation / project before the lecturer.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

No prerequisites

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Visser W., Tolhurst N.: The World Guide to CSR: A Country-by-Country Analysis of Corporate Sustainability and Responsibility, 2010
2. Benn S., Bolton D.: Key Concepts in Corporate Social Responsibility, 2011
3. Crane A., Matten T., Spence L.: Corporate Social Responsibility: Readings and Cases in a Global Context, 2013
4. Guide to GRI Standards, 2018

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Bogacz P.: Corporate identity as a basic element of creating the image of a modern mining company, In: Przegląd Górniczy, 2013
2. Bogacz P.: Modern methods of management, AGH-UST Publishing, 2012
3. Bogacz P.: In a search of solutions to build effective mining company, In: Forum górnicze TUV Nord, 2014
4. Bogacz P., Migza M.; Environmental management reporting in Polish mining companies in the context of World CSR trends; E3S Web of Conferences; 2016

Informacje dodatkowe:

No additional information