Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Selected problems of mechanization and automation of mining
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-201-ME-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mining Engineering
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kotwica Krzysztof (kotwica@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Presentation of the construction and principles of the operation of machinery and equipment for the drilling of roadway and tunnel, the division and types of lining used in tunneling, machines used in longwall systems, the basis for hard rock mining.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student is knowledgeable about the machinery and equipment used in underground mining. IGR2A_W02, IGR2A_W05 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium,
Prezentacja
M_W002 Student knows how to select the proper technology to excavate chosen raw mineral. IGR2A_W02, IGR2A_W05 Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student has the ability to specify demands of necessary machinery and the technological process used to extract chosen raw mineral. IGR2A_U04, IGR2A_U02, IGR2A_U05, IGR2A_U03 Odpowiedź ustna,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Prezentacja
M_U002 Student can identify and describe modern machinery and equipment used in the process of mineral resources extraction. IGR2A_U04, IGR2A_U02, IGR2A_U05, IGR2A_U03 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Student can evaluate the economic and productive effects of independently prepared mechanised project/unit for demanded geologic and mining conditions. IGR2A_U04, IGR2A_U02, IGR2A_U05, IGR2A_U03 Odpowiedź ustna,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student can cooperate with others to solve problems concerning mining machinery. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Student understands the need to broaden their knowledge in the field of modern machinery and equipment used in the process of mineral resources excavation. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student is knowledgeable about the machinery and equipment used in underground mining. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student knows how to select the proper technology to excavate chosen raw mineral. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student has the ability to specify demands of necessary machinery and the technological process used to extract chosen raw mineral. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student can identify and describe modern machinery and equipment used in the process of mineral resources extraction. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student can evaluate the economic and productive effects of independently prepared mechanised project/unit for demanded geologic and mining conditions. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can cooperate with others to solve problems concerning mining machinery. + - + - - - - - - - -
M_K002 Student understands the need to broaden their knowledge in the field of modern machinery and equipment used in the process of mineral resources excavation. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 113 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Introduction to construction, principles of work and machinery selection used to drill, anchor, load and mechanical extraction of mineral resources.

Selection of underground mining machinery as well as their construction and the principles of how they work will be discussed at the lectures. There will be presented modern solutions of machinery used in technologies applying blasting material and fully mechanized and automated longwalls and roadways complexes.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Construction analysis, principles of work and examination of modern machinery and equipment used in mining

In the laboratory classes students will be divided into small groups and do experiments using drillers, loaders, suppotrs and longwall coal-cutting machines in order to study the exact process or appoint machine parameters. Conclusions are formulated based on result analysis.Students prepare presentation of mechanical unit for demanded geological and mining conditions as well as technical and organizational aspects. Participation in fieldwork classes in chosen coal mine or factory connected with mining industry.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lecture is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: During the seminar, students independently solve the practical problem, choosing the right tools. The lecturer consults the participants with the tasks so that the results obtained have a high substantive value.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation in seminar classes and field activities. Preparation and presentation of the selected complex for roadway drilling, longwall or tunnel excavation. Passing the final test

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in the classes learning the next teaching content according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lecture requires the teacher's consent.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students carry out seminar exercises in accordance with materials provided by the teacher. The student is required to prepare for the subject of the exercise, which can be verified by oral or written test. Completion of classes takes place on the basis of presenting a solution to the problem. Completion of the module is possible after completing all laboratory classes and passing the final test.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade is the arithmetic mean of the seminar classes, presentation and final test. Presence at the lectures is recommended.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

With more than one unjustified absence, the student can make up for the classes conducted in parallel groups. If this is not possible, the arrears should be passed during consultations with the teacher

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Presence at laboratory classes, lectures and fieldwork classes.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

P.Gospodarczyk, K. Kotwica A. Kalukiewicz, A. Klich, K. Krauze, J. Reś, K. Pawlik: “Niekonwencjonalne techniki urabiania skał”. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 1998
P.Gospodarczyk, K. Kotwica, Kalukiewicz A., Klich A., K. Pawlik: Maszyny i urządzenia dla inżynierii budownictwa podziemnego, Wyrobiska korytarzowe i szybowe w górnictwie. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 1999
P.Gospodarczyk, K. Kotwica A. Kalukiewicz, J. Reś: “Maszyny i urządzenia do specjalnych robót podziemnych”. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 2003
Jonak J.: Urabianie skał głowicami wielonarzędziowymi. WN Śląsk, Katowice 2001.
Kotwica K., Klich A.: Maszyny i urządzenia do drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych. ITG KOMAG, Gliwice 2011
P.Gospodarczyk, K. Kotwica A. Kalukiewicz, J. Reś, N.C.Dey: “Specialized equipment for the mining industry”. Capital Publishing Company.New Delhi – Kolkata. Indie, 2014

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

P.Gospodarczyk, K. Kotwica A. Kalukiewicz, A. Klich, K. Krauze, J. Reś, K. Pawlik: “Niekonwencjonalne techniki urabiania skał”. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 1998
P.Gospodarczyk, K. Kotwica, Kalukiewicz A., Klich A., K. Pawlik: Maszyny i urządzenia dla inżynierii budownictwa podziemnego, Wyrobiska korytarzowe i szybowe w górnictwie. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 1999
P.Gospodarczyk, K. Kotwica A. Kalukiewicz, J. Reś: “Maszyny i urządzenia do specjalnych robót podziemnych”. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice, 2003

Kotwica K., Klich A.: Maszyny i urządzenia do drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych. ITG KOMAG, Gliwice 2011
P.Gospodarczyk, K. Kotwica A. Kalukiewicz, J. Reś, N.C.Dey: “Specialized equipment for the mining industry”. Capital Publishing Company.New Delhi – Kolkata. Indie, 2014

Informacje dodatkowe:

Brak