Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Underground mining methods
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-203-ME-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mining Engineering
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Korzeniowski Waldemar (walkor@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Characteristation of various deposits of minerals and rock properties influencing the type of underground infrastructure. Methods of underground developments of different orebodies. Excavating technologies and mechanical equipment used underground. Mining methods for soft, medium and hard rocks

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student knows how to prepare the deposit for exploitation. He knows the classification of exploitation systems and basic exploitation systems for residual deposits. IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 The student knows how to choose the support for development and exploitation excavations. He knows how to driving excavations in hard rocks. IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Projekt,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student can design the technology of deposit exploitation in certain geological mining conditions. IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U01, IGR2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Student is able to determine the parameters residual deposits, and can describe the geological mining conditions. IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U01, IGR2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student thinks and acts in a creative and enterprising, diligently trying to perform their duties, is aware of the rank title of Master of Science, the weight of their knowledge, professional skills and lifelong learning, proudly represents the attitude of the renowned technical university graduate IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 The student can use knowledge of the latest technologies in the field of underground exploitation of deposit on the basis of research literature. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Projekt,
Referat,
Sprawozdanie,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student knows how to prepare the deposit for exploitation. He knows the classification of exploitation systems and basic exploitation systems for residual deposits. + + - + - - - - - - -
M_W002 The student knows how to choose the support for development and exploitation excavations. He knows how to driving excavations in hard rocks. + + - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student can design the technology of deposit exploitation in certain geological mining conditions. + + - + - - - - - - -
M_U002 Student is able to determine the parameters residual deposits, and can describe the geological mining conditions. + + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student thinks and acts in a creative and enterprising, diligently trying to perform their duties, is aware of the rank title of Master of Science, the weight of their knowledge, professional skills and lifelong learning, proudly represents the attitude of the renowned technical university graduate + + - + - - - - - - -
M_K002 The student can use knowledge of the latest technologies in the field of underground exploitation of deposit on the basis of research literature. + + - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 133 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Hard rock mining with blasting techniques, high strength rocks.
Rock blasting and explosives used in underground mining, blasting patterns.
Mechanical equipment and their parameters applied in hard rock mines.
Sources of waste and ore dilution and metal mine exploitation.
Mass mining methods of exploitation of metal ore mines.
Selection of underground mining method, classification.
Hard coal mining methods regarding to geological parameters of coal seams.
Long-wall mining methods and necessary equipment.
Salt mining with blasting and mechanical excavating.
Solution mining associating underground excavations.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Exploitation systems with the principles of their selection, techniques of mining the deposit, liquidation of abandoned workings and mechanization of transportation and haulage of materials. Support of preparatory and exploitations excavations. Driving technology of preparatory excavations. Support of excavations in transportation and ventilation roadway in the longwall face systems with caving and support at the crossing and in front of and behind the longwall face. Reinforcement and liquidation of longwall faces. Natural hazards.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Selection of the optimal system of deposit exploitation for existing geological mining conditions taking into account the operational section of preparatory and exploitation excavations and their technology of driving as well as loading and haulage of output from forehead. Transportation of materials and equipment to forehead. Ventilation of roadways excavations. Support strengthening on the crossing face – maingate and face – tailgate. The choice of machinery and equipment for panel of exploitation, especially: powered roof support, shearer loader, armoured face conveyor, belt conveyor, stage loader and crusher. The timetable for performing the preparatory and exploitation works. Determination of the main technical and economic parameters.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Examination after positive pass of classes.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is a weighted average rating of the exam (weight 0.6) and classes (weight 0.4). The presence and activity of the lectures can be rewarded by raising the grade.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Individual consulting

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Passed: Rudiments of Mining

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Piechota S.: Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne, Kraków 2008.
2. Hustrulid W.A., Bullock R.L.:Underground Mining Methods: Engineering Fundamentals and International Case Studies, SME 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Korzeniowski W.: Evaluation of state of underground gateroads and rooms based on empirical research methods. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2006.
2. Korzeniowski W., Skrzypkowski K.: Comparative investigations of the load capacity and load-strain characteristics of chocks with different filling. Polish Mining Review, 4/2012.
3. Korzeniowski W., Skrzypkowski K.: Laboratory method for evaluating the characteristics of expansion rock bolts subjected to axial tension. Archives of Mining Sciences, 2015, vol. 60 no. 1, s. 209–224.

Informacje dodatkowe:

- A form of lecture pass: exam.
- The number of terms the exam – 3 terms.
- A form of classes and project pass: grade of the project and classes and final test or orally answer orally or in writing.
- Presence at lectures is recommended and can be rewarded.
- In the case of delays resulting from the absence of a student in the classes or auditorium project, the student is required to participate in the activities in another group or perform additional tasks in writing on a topic related to the abandoned classes.