Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
The impact of mining on surface
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-204-ME-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mining Engineering
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Niedbalski Zbigniew (niedzbig@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

During the lecture are explained methodes of mining subsidence prediction and during the classes students are preparing the project in subject mining subsidence prediction for data given.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 He knows the dynamics of changes occurring on the surface due to mining. IGR2A_W03, IGR2A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 He knows the method of calculating ratios surface deformations resulting from mining. IGR2A_W06 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Can determine surface deformation ratios for given conditions. IGR2A_U06 Projekt
M_U002 Can calculate the surface deformation ratios affecting the building structures. IGR2A_U04 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 It is aware of the responsibility for the quality of its calculation ratios surface deformations and their influence on surface structures. IGR2A_K01, IGR2A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 He knows the dynamics of changes occurring on the surface due to mining. + - - + - - - - - - -
M_W002 He knows the method of calculating ratios surface deformations resulting from mining. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Can determine surface deformation ratios for given conditions. + - - + - - - - - - -
M_U002 Can calculate the surface deformation ratios affecting the building structures. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 It is aware of the responsibility for the quality of its calculation ratios surface deformations and their influence on surface structures. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Content of lecture

Factors affecting the size and scope of surface deformation as a result of mining activities. Kinematics of the rock mass movements. Displacement vector field displacements and deformations. Ratios surface deformation and classification of land due to the degree of hazard area. The geometric theory of the rock mass movements. Determination of safety pillars and resistance.

Ćwiczenia projektowe (15h):
Content of project

Implementation of the project including determination of surface deformation due to mining under surface objects with different resistance categories.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lecture is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia projektowe: Students carry out practical work aimed at obtaining competences assumed by the syllabus. The method of project implementation and the results' discussion are subject to evaluation.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The credit for lectures is based on activity on the lectures. Design exercises are counted on the basis of the project. The unadapted project should be improved.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students are participating in lecture for knowing subject learning.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Evaluation of the final test from lecture (weight 0.2) A + evaluation from the project (weight 0.8).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

The method of compensating for the arrears is carried out through independent study of the subject matter that was carried out in the abandoned classes and completing the knowledge in the scope given by the teacher.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Lack of requirements.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kwiatek J.: Obiekty budowlane na terenach górniczych. GIG, Katowice 2007.
2. Ledwoń J.: Budownictwo na terenach górniczych. Arkady, Warszawa 1983.
3. Kwiatek J. i inni: Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych. GIG, Katowice 1998.
4. Szpetkowski S.: Prognozowanie wpływów eksploatacji złóż pokładowych na górotwór i powierzchnię terenu. Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice 1995.
5. Peng, S.S., 1992, Surface subsidence engineering: Littleton, Colorado, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc., 161 p.
6. Knothe, S. (1957). “Observations of surface movements under influence of mining and their theoretical interpretation.” In: Proceedings of the European Congress on Ground Movements. Leeds, West Yorkshire, UK.
7. Kratzsch H.: Mining subsidence engineering. Springer-Verlag, 1983, p. 543

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. The influence of rock mass disturbance on surface subsidence in urban areas — Wpływ zruszenia
górotworu na obniżenia powierzchni terenu zurbanizowanego / Tadeusz MAJCHERCZYK,
Katarzyna KRYZIA, Zbigniew NIEDBALSKI // Czasopismo Techniczne = Technical
Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2018 iss. 5, s. 83–93. — Bibliogr. s. 92–93, Abstr.,
Streszcz.. — Artykuł w części: Civil engineering. — tekst:
https://suw.biblos.pk.edu.pl/downloadResource&mId=24297602.
2. Variability of exploitation coeffi cient of Knothe theory in relation to rock mass strata type —
Zmienność współczynnika eksploatacji teorii S. Knothego w zależności od rodzaju warstw
skalnych w górotworze / Katarzyna KRYZIA, Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew
NIEDBALSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. —
2018 vol. 63 no. 3, s. 767–782. — Bibliogr. s. 781–782. — tekst:
http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1143/848

Informacje dodatkowe:

Brak