Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Selected problems of blasting techniques
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-205-ME-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mining Engineering
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pyra Józef (pyra@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie Prawa geologicznego i górniczego, rozporządzeń wykonawczych dotyczących stosowania środków strzałowych do celów cywilnych IGR2A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student ma wiedzę na temat właściwości MW i sprzętu strzałowego oraz zasad prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się nimi w technice cywilnej. IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Kolokwium
M_W003 Student ma podstawową wiedzę na temat oddziaływania detonacji materiału wybuchowego na ośrodek stały oraz kryteriów oceny efektów tego oddziaływania. IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W05, IGR2A_W03 Kolokwium,
Projekt
M_W004 Student ma podstawową wiedzę na temat metod robót strzałowych stosowanych w budownictwie i robotach inżynierskich oraz w górnictwie IGR2A_W04, IGR2A_W06, IGR2A_W05 Kolokwium,
Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi poprawnie dobrać środki strzałowe i sprzęt strzałowy dla wykonania robót strzałowych. IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U02 Kolokwium,
Projekt
M_U002 Student potrafi opracować metryki strzałowe dla bezpiecznego wykonania robót strzałowych w budownictwie i robotach inżynierskich. IGR2A_U05, IGR2A_U06, IGR2A_U04 Kolokwium,
Projekt,
Sprawozdanie
M_U003 Student potrafi określić zasięgi niekorzystnych oddziaływań robót strzałowych na otoczenie. IGR2A_U05, IGR2A_U06 Projekt,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi realizować projekty/zadania zespołowe, współpracować w grupie realizując swoją część zadania. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Projekt,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i rozszerzania wiedzy z zakresu cywilnych zastosowań materiałów wybuchowych. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie Prawa geologicznego i górniczego, rozporządzeń wykonawczych dotyczących stosowania środków strzałowych do celów cywilnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat właściwości MW i sprzętu strzałowego oraz zasad prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się nimi w technice cywilnej. + + + - - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę na temat oddziaływania detonacji materiału wybuchowego na ośrodek stały oraz kryteriów oceny efektów tego oddziaływania. + + + - - - - - - - -
M_W004 Student ma podstawową wiedzę na temat metod robót strzałowych stosowanych w budownictwie i robotach inżynierskich oraz w górnictwie + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi poprawnie dobrać środki strzałowe i sprzęt strzałowy dla wykonania robót strzałowych. + + + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opracować metryki strzałowe dla bezpiecznego wykonania robót strzałowych w budownictwie i robotach inżynierskich. - + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi określić zasięgi niekorzystnych oddziaływań robót strzałowych na otoczenie. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi realizować projekty/zadania zespołowe, współpracować w grupie realizując swoją część zadania. - + + - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i rozszerzania wiedzy z zakresu cywilnych zastosowań materiałów wybuchowych. - + + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 83 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

 1. The basic legal provisions governing the use of explosives in the mining industry.
 2. The notion of an explosive substance and their classifications, the meaning and application of the various classifications.
 3. Discussion of the most important currently used chemicals with explosive properties and explosive mixtures.
 4. Initiators and incendiary – types, principles of operation, characteristics, destination, rules of selection and use.
 5. Types of explosive devices and their use.
 6. Blasting parameters. Initiating a single charge and a series of charges.
 7. The general discussion of the types of blasting used in underground and opencast mining.
 8. Evaluation of the blasting works – concepts and types of effects.
 9. Misfires, their most frequent causes and remedies.
 10. Adverse effects of blasting on the surrounding environment and the main factors influencing their extents.
 11. The most common causes of accidents at blasting works.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

 1. Implementing regulations on the acquisition and use of explosives and blasting equipment in mining companies.
 2. General principles and organization of blasting in opencast and underground mining.
 3. Documents in the mining plant required for the application of explosives and the rules of their conduct or organization.
 4. Qualifications of designing, supervising, and carrying out blasting in the mining and non-mining.
 5. Blasting patterns designs
 6. Calculating blasting parameters for the selected blasting work methods used in surface and underground mining.
 7. Mechanization of the production and loading of explosives in opencast and underground mining.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

 1. Requirements for explosives permitted for marketing in Poland.
 2. Properties of explosives, their importance for the safety and selection, factors affecting them.
 3. Chemical reaction taking place in explosive devices. Detonation and parameters characterizing it.
 4. Blasting Equipment – types, purpose, principles of selection.
 5. Practical classes at the Research Station CLTSiMW in Regulice, including the examination of some properties and basic use of explosives intended for civilian use.
 6. General rules for monitoring adverse effects of blasting; monitoring systems and equipment.
 7. Computer software supporting design of blasting and evaluating their effect.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Final mark on the basis of test in written form of lecture, auditory exercises marks and laboratory classes.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final mark on the basis of test in written form of lecture, auditory exercises marks and laboratory classes.
Final mark counted as: test of lecture mark x 0,5 + auditory exercises mark x 0,3 + Laboratory classes mark x 0,2.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Attendance at auditorium exercises is mandatory. After the absence student is obliged to attend missed classes with another group or perform additional studies in writing on a topic related to the abandoned classes.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

lack

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. nr 117, poz. 1007, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do Ustawy. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do Ustawy. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) oraz przepisy wykonawcze do Ustawy. Rejestr materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (http://www.wug.bip.info.pl/). Batko P., Ślęzak J., Lewicki J., Morawa R.: Technika strzelnica 1. Górnicze środki strzałowe i sprzęt strzałowy. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 1998. Korzeniowski J. I., Onderka Z.: Roboty strzelnicze w górnictwie odkrywkowym. Wydawnictwa i Szkolenia Górnicze Burnat & Korzeniowski 2006, Wrocław. Lewicki J.: Zasady i metody bezpiecznego wykonywania robót strzałowych w budownictwie. Górnictwo i Geoinżynieria, rok 28 (2004), zeszyt 3/1. Onderka Z., Sieradzki J., Winzer J., 2003: Technika strzelnicza 2 – Wpływ robót strzelniczych na otoczenie kopalń odkrywkowych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne AGH.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Determining acceptable explosive charge mass under different geological conditions — Problematyka wyznaczania dopuszczalnych ładunków MW w zróżnicowanych warunkach geologicznych / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 3, s. 825–845. — Bibliogr. s. 844–845
 2. Research review of the influence of millisecond delay on intensity and structure of vibrations induced with blasting works in Polish strip mines — Przegląd badań nad wpływem opóźnienia milisekundowego na intensywność i strukturę drgań wzbudzanych robotami strzałowymi w polskich kopalniach odkrywkowych / Józef PYRA // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2013 vol. 37 no. 1, s. 81–91
 3. Various methods of the ground vibration assessment / Andrzej BIESSIKIRSKI, Józef PYRA, Michał DWORZAK // W: Proceedings of the forty-first annual conference on explosives and blasting technique : February 1–4, 2015, New Orleans, LA USA / International Society of Ecplosive Engineers. — USA : ISEE, cop. 2015. — S. 403–412
Informacje dodatkowe:

Attendance at the exercises auditorium and laboratory classes is mandatory. Attendance at lectures is recommended.
In the event of the backlog resulting from the absence of a student in the class the student is required to perform additional studies in writing on a topic related to the abandoned classes. Two test dates: one primary and one correction.