Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Advanced mineral processing
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-208-ME-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mining Engineering
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Saramak Daniel (dsaramak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Main scope of the subject is to characterize the process of mineral raw materials treatment from economic point of view. Major technologies of mineral processing are analyzed regarding their effectiveness, together with modeling the effectivness of operation for entire circuit of raw materials treatment.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Knows conditions for application of specific mineral processing methods depending the type of raw materials IGR2A_W02, IGR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Understands the need of complex utilization of raw minerals from the scope of sustainable development IGR2A_W06, IGR2A_W02, IGR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Knows methods of assessment of specific technologicsal operations in mineral processing IGR2A_W02, IGR2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Knows how to determine base physico-mechanical and chemical characteristics of raw minerals from the scope of efficiency of separation and upgrading processes IGR2A_U04, IGR2A_U05, IGR2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 Knows how to determine the upggrading ability for specific type of raw materials IGR2A_U04, IGR2A_U05, IGR2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Knows how to determine the effect of influence of beneficiation operations on the environment IGR2A_U05, IGR2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Is aware of the need of constant acquisiton and beneficiation of raw materials in sustainable economical and ecological development IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Knows conditions for application of specific mineral processing methods depending the type of raw materials + - - - - - - - - - -
M_W002 Understands the need of complex utilization of raw minerals from the scope of sustainable development + - + - - - - - - - -
M_W003 Knows methods of assessment of specific technologicsal operations in mineral processing + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Knows how to determine base physico-mechanical and chemical characteristics of raw minerals from the scope of efficiency of separation and upgrading processes + - + - - - - - - - -
M_U002 Knows how to determine the upggrading ability for specific type of raw materials + - + - - - - - - - -
M_U003 Knows how to determine the effect of influence of beneficiation operations on the environment + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Is aware of the need of constant acquisiton and beneficiation of raw materials in sustainable economical and ecological development - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Role of mineral processing in raw minerals economy. Mining conditions of processing technology.
2. Basic operations of mechanical enrichment technology (crushing, grinding, screening and classification).
3. Main upgrading operations (flotation, dense medium separation, jigs, magnetic and electric upgrading).
4. Chemical and biological beneficiation.
5. Indices of operation assessment for base operations of mineral raw materials beneficiation. Aspects of optimization of selected upgrading operations.
6. Environmental aspects in mineral processing
7. Waste management issues

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Practical aspects of mineral processing connected with the issues presented during the lectures

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The final mark from laboratory classes is obtained on the bases of reports from individual classes. A report that failed to achieve a positive mark can be improved one time.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade includes:
- The mark obtained from the final test, which includes issues from lectures and laboratory classes
- Marks obtained from reports from individual laboratory classes.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

One absence on laboratory classes is allowed. It is possible to attend the lessons with another group – after prior consultation with the teacher and in incidental and justified cases.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Sudent should have a general knowledge about the issue gained during Bachelor studies

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Barry A. Wills, Tim Napier-Munn: Wills’ Mineral Processing Technology, Elsevier 2005
2. Maurice C. Fuerstenau and Kenneth N. Han: Principles of mineral processing, SME 2003
3. NPCS Board of Consultants & Engineers: The Complete Technology Book on Minerals & Mineral Processing, Asia Pacific Business Press Inc., 2008
4. Denis Yan, Ashok Gupta: Mineral Processing Design and Operation, Elsevier, 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Metody i modele statystyki matematycznej w przeróbce surowców mineralnych: Tadeusz TUMIDAJSKI, Daniel SARAMAK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009.

Informacje dodatkowe:

Protective clothes are required during laboratory courses. Reports from lectures are required.