Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Humanistic subject
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-209-ME-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mining Engineering
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Sobczyk Wiktoria (sobczyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Basic concepts and characteristics of the scientific method. Popularization of engineering and technical expertise in the media. Technical culture in the professional sectors.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 student becomes a proficient in the functioning of modern society and its technical and economic conditions IGR2A_K03, IGR2A_U03, IGR2A_W01, IGR2A_K02, IGR2A_W02, IGR2A_U02 Aktywność na zajęciach
M_W002 student knows the technical conditions of the changes taking place in the modern world IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_W01, IGR2A_K02, IGR2A_W02, IGR2A_U02 Udział w dyskusji
M_W003 student knows the basic concepts of the copyright law IGR2A_K03, IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_W01, IGR2A_K02, IGR2A_W02 Udział w dyskusji
M_W004 student has the knowledge on how to use the resources of scientific information IGR2A_K01, IGR2A_K04, IGR2A_U05, IGR2A_W01, IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_U02 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W005 student is able to use it in research in a manner consistent with ethical principles IGR2A_K01, IGR2A_K04, IGR2A_U03, IGR2A_U01, IGR2A_W02 Udział w dyskusji
M_W006 student knows how to unmistakably convert physical units of weights and measures IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_W06, IGR2A_K04, IGR2A_U05, IGR2A_W01, IGR2A_K02, IGR2A_W05, IGR2A_U02 Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności: potrafi
M_U001 student has the ability to write in technical English IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_U05, IGR2A_W01, IGR2A_K02, IGR2A_W03, IGR2A_W02, IGR2A_U02 Udział w dyskusji
M_U002 student has the ability to speak in technical English IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_U03, IGR2A_W01, IGR2A_K02, IGR2A_W02, IGR2A_U02 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 student represents the attitude of the educated man IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_U03, IGR2A_W01, IGR2A_K02, IGR2A_W02, IGR2A_U02 Odpowiedź ustna
M_K002 student observes the principles of professional ethics IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_U05, IGR2A_W01, IGR2A_K02, IGR2A_W02, IGR2A_U02 Odpowiedź ustna
M_K003 student gains a personal culture IGR2A_K03, IGR2A_W06, IGR2A_U05, IGR2A_W01, IGR2A_K02, IGR2A_W02, IGR2A_U02 Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 student becomes a proficient in the functioning of modern society and its technical and economic conditions + - - - - - - - - - -
M_W002 student knows the technical conditions of the changes taking place in the modern world + - - - - - - - - - -
M_W003 student knows the basic concepts of the copyright law + - - - - - - - - - -
M_W004 student has the knowledge on how to use the resources of scientific information + - - - - - - - - - -
M_W005 student is able to use it in research in a manner consistent with ethical principles + - - - - - - - - - -
M_W006 student knows how to unmistakably convert physical units of weights and measures + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 student has the ability to write in technical English + - - - - - - - - - -
M_U002 student has the ability to speak in technical English + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 student represents the attitude of the educated man + - - - - - - - - - -
M_K002 student observes the principles of professional ethics + - - - - - - - - - -
M_K003 student gains a personal culture + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. The characteristics of technical and natural sciences.
 2. Apriorism and empiricism as the sources of knowledge.
 3. Basic concepts and characteristics of the scientific method.
 4. SI Units. Physical units. Converting units. Other units outside of SI system. Converting units.
 5. Reports – research and writing techniques.
 6. Technical sciences in the modern world. Text analysis and discussion.
 7. The effects of engineering activities on the natural and technical environment.
 8. Technical culture in the professional sectors.
 9. Responsibility for decisions in the field of engineering activities. Eco-friendly attitude.
 10. The ethical principles of the profession of engineer.
 11. Popularization of engineering and technical expertise in the media.
 12. Bibliographical sources and databases. Using information resources.
 13. The scientific text. Solving technical problems as a way to improve the quality of life in any society.
 14. The role of technical university is to popularize scientific and technological achievements. Presentation. Work control.
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Passing lectures takes place in the form of a one-time selection test in one basic and one correction period. Positive rating can not be adjusted to a higher one. The theoretical exam takes place after the series of lectures.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obligatory presence in 80% of the lectures. Examination of lectures takes place in the form of a 1-choice test in one term primary and one bugfix. Positive assessment can not improve on higher.
Activity during the lectures can be rewarded by raising the assessment.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

The student makes up for arrears due to the student’s absence. During the exam the student is required to know the material presented in all lectures.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

General knowledge of mathematics and natural science expected of a high school graduate
Basic knowledge of mathematics, physics and chemistry in the range of currently being the subject of study of student as part of his course.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Grobler A. , The methodology of science, Aureus, Krakow 2006.
Heller M.: Science philosophy. Introduction, OBI. Wyd. Nauk. PAT, Kraków 1992.
Doroszewski W.: The culture of words, Książka i Wiedza, Warszawa 1991.
Kłosińska K.: Where the words come from? Świat Książki, Warszawa 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Sobczyk W. Etyka ekologiczna w relacji człowiek – zwierzę. Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków, № 3. s. 161-168, 2004.
2. Sobczyk W. Kultura ekologiczna studiującej młodzieży ze środowisk wiejskich. Furmanek W., Walat W.: Technika – informatyka – Edukacja, Rzeszów, s. 234-237, 2004.
3. Sobczyk W., Kiełbasa W.: Znaczenie zasad etyki i norm ochrony ekologicznej. Międzynarodowa Konferencja Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu. Hradec Kralove, Czechy, s. 119-123, 2005.
4. Собчик В., Нагорнюк О.М., Роль екологічної етики у формуванні духовного світу сучасної людини. Międzynarodowa Konferencja . Użgorod, Ukraina, s. 72-76, 2007.
5. Sobczyk W.: Humanizm ekologiczny – od człowieka pierwotnego do zrównoważonego rozwoju — Ecological humanism – from primitive man to sustainable development. W: Trendy ve vzdělávání: obecné aspekty a specifika vzdělávání v informační společnosti. Olomouc, 19-20 června 2013. ISBN: 978-80-86768-52-6. s. 616–619, 2013.

Informacje dodatkowe:

In exceptional cases, a portion of lectures (<50%) can be in the form of webinar.