Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mine Fire
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GIGR-2-301-ME-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mining Engineering
Kierunek:
Inżynieria Górnicza
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Borowski Marek (borowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

As part of the course, the student receives knowledge about fires in underground mines.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student knows how fires occur and how to extinguish a fire in an underground mine. IGR2A_W01, IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Projekt,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 The student knows how to apply the stoppings or seals fire and knows how to use inert gases. IGR2A_W01, IGR2A_W05, IGR2A_W03, IGR2A_W02 Projekt,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to detect and fight fires. IGR2A_U02, IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U01 Projekt,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 The student is able to protect personnel during a fire. IGR2A_U02, IGR2A_U05, IGR2A_U03, IGR2A_U01 Projekt,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student has the ability to manage the action extinguish the fire and rescue personnel. IGR2A_K01, IGR2A_K03, IGR2A_K04, IGR2A_K02 Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student knows how fires occur and how to extinguish a fire in an underground mine. + - - + - - - - - - -
M_W002 The student knows how to apply the stoppings or seals fire and knows how to use inert gases. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to detect and fight fires. + - - + - - - - - - -
M_U002 The student is able to protect personnel during a fire. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student has the ability to manage the action extinguish the fire and rescue personnel. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 9 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 11 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
FIRES AND EXPLOSIONS

The fire triangle and the combustion process.
Classification of mine fires.
Causes of ignitions of fires in underground mines.
Open fires and spontaneus combustion.
Stoppings, seals and section pressure balances for emergency situations.
The use of inert gases.
Fire gases and their interpretation.
Explosions caused a fire underground.
Protection of personnel.

Ćwiczenia projektowe (15h):
FIRES AND EXPLOSIONS

The preparation of a potential scheme for mine ventilation.
Preparation of ventilation scheme during a fire.
Fire protection plan preparation.
Analysis of the risk of fire in the mine.
Fighting a fire in the mine.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The condition for passing the lectures and exercises is to pass the project related to ventilation during the fire and safety.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

0.5 x lectures + 0.5 x project

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In the case of absence, the facilitator determines the method and mode of equalizing the backlog, usually in the form of supplementing the content and issues in classes in which the student did not participate and whose form of completion is provided by the teacher.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Passing classes can be obtained at one time primary and one bugfix until the end of the semester.
To pass it is necessary to perform all the exercises.
Attendance at classes is mandatory.
Attendance at lectures is recommended and can be rewarded.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Mc Person M.J.: Subsurface Ventilation and Environmental Engineering. SPRINGER VERLAG GMBH. 1993.
The prevention and control of fire and explosion in mines. Health and Safety Executive (HSE).
Prevention and control of spontaneous combustion. CoalTech South Africa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nikodem SZLĄZAK, Justyna SWOLKIEŃ, Dariusz OBRACAJ: Gas monitoring as a prevention system of mine workings in Polish coal mines. W: Thirtieth annual international Pittsburgh coal conference : coal – energy, environment and sustainable development : September 15–18, 2013, ISBN 1-890977-30-6. — S. [1–8].
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Kazimierz PIERGIES: Inertyzacja azotem zrobów czynnej ściany zawałowej jako metoda ograniczenia procesu samozagrzewania, Using nitrogen as a method to reduce self-heating of coal in a goof of working longwall. W: ROP’2011 : XXXVII Dni Techniki ; XXVIII seminarium Akcje ratownicze pożarowe w kopalniach węgla kamiennego – teoria i praktyka : Rybnik, 19 października 2011 r. Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice 2011. — ISBN: 978-83-926255-4-4. — S. 97–110. — Bibliogr. s. 108–110.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek BOROWSKI, Justyna SWOLKIEŃ, Marek KORZEC: Obliczenia szerokości filara ogniowego dla zabezpieczenia przed przenikaniem szkodliwych gazów z podziemnego georektora — Determining the fire pillar to protection against gases infiltration from UCG georeactor. W: Zagrożenia i technologie : praca zbiorowa / pod red. Józefa Kabiesza. — Katowice: Główny Instytut Górnictwa, 2012. ISBN: 978-83-61126-48-5. — S. 327–336. — Biliogr. s. 336.
Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Kazimierz PIERGIES: Ogólne zasady inertyzacji azotem zrobów czynnej ściany zawałowej — General principles of goaf inertisaton by means of nitrogen for operating longwall. W:/ Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — 2011 R. 35 z. 4, s. 131–142. — Bibliogr. s. 142, tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-04/GG_2011_4_11.pdf.
SZLĄZAK N., OBRACAJ D., BOROWSKI M., SWOLKIEŃ J.: Protection against disturbance of air flow in coal-mine ventilation network using descending air streams. W: Theory and technique of coal mining and disaster prevention in deep mines : proceedings of international mining conference 2014 / Anhui University of Science and Technology (China), AGH University of Science and Technology (Poland), National Natural Science Foundation of China. 2014. — ISBN: 978-7-5646-2474-3. — S. 35–43. — Bibliogr. s. 43, Abstr.

Informacje dodatkowe:

lack